Türk Islam Edebiyati
Deneme Final Sınavı 7
1.

“Deli eder insanı bu dünya

Bu gece, bu yıldızlar, bu koku

Bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç”

Orhan Veli kanık

Yukarıdaki dizelerde hangi söz sanatı vardır?

 

 

 

 

Doğru Cevap: "D" Tenasüp  
Soru Açıklaması

  Anlam yönüyle birbiriyle ilgili kelimeler bir arada kullanılmış. “Gece-yıldız; ağaç-koku” 

2.

Mensur eserlerde müellifin âdet ve geleneğe göre, takip ettiği sıra aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" Besmele, hamdele, salvele, ammâ ba‘dü  
Soru Açıklaması

Mensur eserlerde müellifin âdet ve geleneğe göre, takip ettiği sıra: “Besmele, hamdele, salvele, ammâ ba‘dü” sözleridir. 

3.

Mihnet-keşân eseri aşağıdakilerden hangisine aittir?

 

 

Doğru Cevap: "A" Keçeci-zâde İzzet Molla  
Soru Açıklaması

 Keçeci-zâde İzzet Molla (ö. 1829) da, divanında, güçlü bir divan şiiri temsilcisi olmakla beraber, Mihnet-keşân isimli mesnevîsinde İstanbullu ile taşralının görüş, düşünüş, anlayış, hatta anlatış özelliklerini belirtmiş, bize, henüz sosyal hayatımızda ele alınıp incelenmemiş fakat, incelenmeye hazır bir belge vermişti. 

4.
Resmi^ yazışmalarda kullanılan nesir dilini ifade eden edebi^ tür ve dil bili- mi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnşa^
Soru Açıklaması
İnşa sanatının dar ve geniş anlamları, sanat olarak tanımı
5.

Aşağıdaki şairlerden hangisinin Ramazâniye türünde şiirler yazmamıştır?

 

Doğru Cevap: "D" Ahmed Paşa  
Soru Açıklaması

Klasik edebiyatımızda Ramazâniye türünün en güzel örneklerini, Sâbit (öl.1712), Nazîm (öl.1726), Nedim (öl.1730), Enderunlu Fâzıl (ö.1810) ve Enderunlu Vâsıf (ö.1824) vermişlerdir.

6.

 Türk-i Basit tarzını oluşturan ve sade Türkçe ile şiir yazan şairler kimlerdir?

 

Doğru Cevap: "D" Nazmi-Mahremi  
Soru Açıklaması

Türk-i basit tarzını Nazmi ve Mahremi oluşturmuştur. 

7.

Mihnet-keşân eseri aşağıdakilerden hangisine aittir?

 

Doğru Cevap: "A" Keçeci-zâde İzzet Molla
Soru Açıklaması

Keçeci-zâde İzzet Molla (ö. 1829) da, divanında, güçlü bir divan şiiri temsilcisi olmakla beraber, Mihnet-keşân isimli mesnevîsinde İstanbullu ile taşralının görüş, düşünüş, anlayış, hatta anlatış özelliklerini belirtmiş, bize, henüz sosyal hayatımızda ele alınıp incelenmemiş fakat, incelenmeye hazır bir belge vermişti. 

8.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ ın subuti sıfatlarından biridir?

 

Doğru Cevap: "E" Hayat  
Soru Açıklaması

Tevhîdlerde, öncelikle, Allah’ın zâtî (selbî) ve sübûtî sıfatları yer almaktadır. Allah’ın zâtî sıfatları altı tanedir. Bunlar: Vücûd, kıdem, bekâ, vahdâ- niyet, muhâlefetün li’l-havâdis ve kıyâm bi-nefsih denilen sıfatlarıdır. Sübûtî sıfatlar ise sekiz tanedir. Bunlar da: Hayat, ilim, semî‘, basar, irâde, kudret, kelâm ve tekvîn, sıfatlarıdır. 

9.

Aşağıdakilerden hangisi Türk Edebiyatı metinlerinin başlıca kaynaklarından değildir?

 

 

 

 

Doğru Cevap: "E" Nevruziye
Soru Açıklaması

Türk Edebiyatı metinlerinin başlıca kaynakları divan, mesnevi, mecmua, cönk ve münteha^ba^t (seçki, antoloji), münşea^t gibi eserlerdir. 

10.

Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyılda tezkire alanının gelişmesine yardımcı olanlar arasında yer almaz?

 

Doğru Cevap: "E" Feridun Bey  
Soru Açıklaması

 Feridun Bey münşeat alanında gelişmelere katkı sağlamıştır. 

11.

Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "A" Ahmed Cevdet Paşa  
Soru Açıklaması

 

Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa Ahmed Cevdet Paşa tarafından yazılmıştır

12.

I.Müslüman toplumlarda derin tesirler yaratmış bir düşünme ve yaşama biçimidirII.Genel olarak, bir mânâda tecrûbî bir ilim ve insanın kendini tanıması yöntemidir.III. Tasavvuf, tefsir, hadis ve kelâm gibi dinî bir ilim olarak kabul edilmez.Yukarıda bulunan tasavvufla ilgili ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

 

Doğru Cevap: "A" I, II  
Soru Açıklaması

Tasavvuf müslüman toplumlarda derin tesirler yaratmış bir düşünme ve yaşama biçimidir ve genel olarak, bir mânâda tecrûbî bir ilim ve insanın kendini tanıması yöntemidir.Ayrıca tasavvuf, tefsir, hadis ve kelâm gibi dinî bir ilim olarak kabul edilir. Dolayısıyla III. Ifade yanlıştır. 

13.

Arapça olan mensur eserlerden Gazâlî’nin Esmâ-ı hüsnâ adı nedir?

 

Doğru Cevap: "C" Maksadu’l-Esnâ fî Şerhi Esmâillâhi’l-Hüsnâ  
Soru Açıklaması

Arapça olan mensur eserlerden Gazâlî’nin (ö. 1111), Maksadu’l-Esnâ fî Şerhi Esmâillâhi’l-Hüsnâ’sı, Beyzâvî’nin (ö. 1286), Müntehe’l-Münâ fî Şerhi Esmâillâhi’l-Hüsnâ’sı, Fahreddîn Râzî’nin (ö. 1209), Levâmiu’l-Beyyinât Şerhu Esmâillâhi Teâlâ ve’s-Sıfât’ı ilk akla gelenlerdendir. 

14.

 

Hz. Ali ve oğlu Muhammed Hanefiyye’nin katıldığı çeşitli savaşları anlatan dinî destanî mesnevîlere verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "D" Cenknâme  
Soru Açıklaması

Doğru cevap savaşma, vuruşma anlamına gelen cenk kelimesinden türetilen cenknâmedir. 

15.

Fıkıh alanında bilinen ilk manzum eser aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

Doğru Cevap: "D" Gülşehrî’nin Manzum Kudûrî Tercümesi  
Soru Açıklaması

 Gülşehrî’nin Manzum Kudûrî Tercümesi Fıkıh alanında bilinen ilk manzum eserdir.

16.

Kitâbu Kısası’l-enbiyâ kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "B" Kısai  
Soru Açıklaması

 Kitabu Kısası’l-enbiya Kısai tarafından yazılmıştır. 

17.

 

Sözü güzel, süslü ve etkili söyleme usullerine ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "C" Bedi  
Soru Açıklaması

Bedi’, sözü güzel, süslü ve etkili söyleme usulleridir. 

18.

I.RamazâniyelerII.Ramazan ilâhîleri

III. Ramazan mânileriIV.Ramazan mukabeleleri

Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri Ramazan ile ilgili dinî ve tasavvufî amaçla yazılan eserler dışında, edebî alanda yazılan eserlerdendir?

 

Doğru Cevap: "B" I, II, III  
Soru Açıklaması

Ramazan ile ilgili dinî ve tasavvufî amaçla yazılan eserler dışında, edebî alanda yazılan eserler şöyle tasnif edilebilir. 1. Ramazâniyeler, 2. Ramazan ilâhîleri, 3. Ramazan mânileri, 4. Ramazan ile ilgili gazel, rubâî, koşma vs. Dolayısıyla Ramazan mukabeleleri bu grupta yer almamaktadır. 

19.

Türk tarihinde yazılı edebiyat hangi Türk devletinde başlamıştır?

 

Doğru Cevap: "B" Göktürk  
Soru Açıklaması

Türk tarihinde ilk olarak yazının kullanılmaya başladığı devlet Göktürk devletidir. 

20.

I.RamazâniyelerII.Ramazan ilâhîleri

III. Ramazan mânileri

IV.Ramazan mukabeleleri

Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri Ramazan ile ilgili dinî ve tasavvufî amaçla yazılan eserler dışında, edebî alanda yazılan eserlerdendir?

 

Doğru Cevap: "B" I, II, III  
Soru Açıklaması

Ramazan ile ilgili dinî ve tasavvufî amaçla yazılan eserler dışında, edebî alanda yazılan eserler şöyle tasnif edilebilir. 1. Ramazâniyeler, 2. Ramazan ilâhîleri, 3. Ramazan mânileri, 4. Ramazan ile ilgili gazel, rubâî, koşma vs. Dolayısıyla Ramazan mukabeleleri bu grupta yer almamaktadır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.