Türk Islam Edebiyati
Deneme Final Sınavı 8
1.

Aşağıdakilerin hangisinde adet ve geleneğe göre manzum eserlerde müellifin takip etmesi gereken sıra doğru şekilde verilmiştir?

 

Doğru Cevap: "A" Besmele, Tevhîd-Münâcât, Na‘t, Sebeb-i Te’lîf-i Kitâb    
Soru Açıklaması

 Adet ve geleneğe göre manzum eserlerde müellifin takip etmesi gereken sıra “Besmele, Tevhîd-Münâcât, Na‘t, Sebeb-i Te’lîf-i Kitâb” şeklindedir. 

2.
Yaşam öyküsüne bağlı gelişen edebi^ türlerle ilgi aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Mena^kıbna^melerde ağır ve ağdalı bir dil kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
Mena^kıbna^melerde ağır ve ağdalı dil özellikleriyle tanınan bir türdür.
3.

Türkçe ilk manzum Esmai’l Hüsnalar arasında yer alan Şerhu Esmai’l Hüsna kim tarafından yazılmıştır?

 

Doğru Cevap: "D" İbn İsa Saruhani  
Soru Açıklaması

Türkçe ilk manzum Esmai’l Hüsnalar arasında yer alan Şerhu Esmai’l Hüsna İbn İsa Saruhani tarafından yazılmıştır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi yazılan mensur edebî eserlerin başındaki “Şuarâ Tezkireleri” arasında

yer almaz?

 

 

Doğru Cevap: "E" Siyeri Veysi
Soru Açıklaması

  yazılan mensur edebî eserlerin başında “Şuarâ Tezkireleri” yer almaktadır. Tamamı yedi adet olan bu tezkireler şunlardır: Sadıkî’nin

Mecmau’l-Havâs, Riyâzî’nin Riyâzu’ş-Şuarâ, Kaf-zâde Fâizî’nin Zübdetü’l-Eş‘âr, Rızâ’nın Tezkire-i Şuarâ, Yümnî’nin Tezkiretü’ş-Şuarâ, Âsım’ın Zeyl-i Zübdetü’l-Eş‘âr ve Güftî’nin Teşrifâtü’ş-Şuarâ’sıdır. 

5.

Edebiyatımızda Türkçe tasavvuf terim dilinin kurucusu sayılan Yunus Emre’nin altı yüz beyitlik didaktik mesnevisinin adı nedir?

 

 

 

 

Doğru Cevap: "D" Risalet’ un Nushiyye  
Soru Açıklaması

 Türk tasavvuf edebiyatının en önemli şairlerinden olan Yunus Emre, Türkçeyi çok başarılı bir şekilde kullanmıştır. Onun ilahîlerinde Türkçe kelimeler Arapça ve Farsça kelimelere göre daha fazladır. 

6.

 

Konusunu Ramazan ayından alan şiirlere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "D" Ramazaniye  
Soru Açıklaması

 

Konusunu Ramazan ayından alan şiirlere Ramazaniye adı verilir. 

7.

Arap edebiyatında yazılan ilk kısas-ı enbiyâlar aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

Doğru Cevap: "E" Kitâbu Kı- sası’l-enbiyâ, Kısas-ı Enbiyâ    
Soru Açıklaması

 Arap edebiyatında yazılan ilk kısas-ı enbiyâlar Kitâbu Kı- sası’l-enbiyâ, Kısasu’l-enbiyâ’dır

8.

Aşağıdakilerden hangisi Tevhid de bahsi geçen Allah’ın zati sıfatlarından değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Tekvin  
Soru Açıklaması

Tevhîdlerde, öncelikle, Allah’ın zâtî (selbî) ve sübûtî sıfatları yer almaktadır. Allah’ın zâtî sıfatları altı tanedir. Bunlar: Vücûd, kıdem, bekâ, vahdâniyet, muhâlefetün li’l-havâdis ve kıyâm bi-nefsih denilen sıfatlarıdır. Sübûtî sıfatlar ise sekiz tanedir. Bunlar da: Hayat, ilim, semî‘, basar, irâde, kudret, kelâm ve tekvîn, sıfatlarıdır.

9.

I.Zühdî edebî zümre

II.Vahdetçi aşkın zümre edebiyatı

III. Bektâşî zümre edebiyatı

Konuları ele alış biçimlerine göre de üç temel zümreden bahsetmek mümkündür. Yukarıdakilerden hangisi /hangileri bu zümrelerden biridir?

 

Doğru Cevap: "D" I, II, III  
Soru Açıklaması

Konuları ele alış biçimlerine göre de üç temel zümreden bahsetmek mümkündür. Bunlar; 1. Zühdî edebî zümre 2. Vahdetçi aşkın zümre edebiyatı 3. Bektâşî zümre edebiyatıdır. 

10.

I.“Allah’ın Güzel İsimleri” anlamıyla edebiyatımızda bir tür olarak kabul edilmiştir.II.Esmâ-ı hüsnâ ile ilgili en çok eser verilen dil Türkçedir.

III. Türkçe kaleme alınan Esmâ-ı hüsna sayısı elliye yakındır.

Yukarıdaki Esmâ-ı hüsnâ ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

 

Doğru Cevap: "C" I, III  
Soru Açıklaması

Esmâ-ı hüsnâ ile ilgili en çok eser verilen dil Arapçadır. Bunu sırasıyla Türkçe ve Farsça izler. Ayrıca İngilizce olarak da yazılan biri manzum diğeri mensur iki eser vardır. 

11.

I.Divan şiirine etkisiII.Halk şiirine etkisi

III. Modern şiire etkisiIV.Klasik şiire etkisi

 

Tasavvufun Türk edebiyatına iki şekilde etkisinden söz edilmektedir. Yukarıdakilerden hangi ikisi tasavvufun Türk edebiyatına etkilerindendir?

 

Doğru Cevap: "C" I, II  
Soru Açıklaması

Tasavvufun Türk edebiyatına iki şekilde etkisinden söz edilmektedir. Bunlar, divan şiirine etkisi ve halk şiirine etkisi şeklindedir.

12.

klasik edebiyatımız, hayattan kopuk, yüksek zümrenin uğraştığı bir edebiyat olarak görülmüş, kullandığı remiz ve mazmunlar yönüyle, daha sonraları “Divan Edebiyatı Uzmanı” ünvanıyla karşımıza çıkan isimlerce bile küçük görülen ve hafife alınan bir edebiyat olarak gösterilme gayreti içerisine girilen dönem aşağıdaki hangi yüzyıldır?

 

Doğru Cevap: "E" Yy    
Soru Açıklaması

 XX. yüzyılın ilk yarısında klasik edebiyatımız, hayattan kopuk, yüksek zümrenin uğraştığı bir edebiyat olarak görülmüş, kullandığı remiz ve mazmunlar yönüyle, daha sonraları “Divan Edebiyatı Uzmanı” ünvanıyla karşımıza çıkan isimlerce bile küçük görülen ve hafife alınan bir edebiyat olarak gösterilme gayreti içerisine girilmiştir. 

13.

Türk sûfîliğinin en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "A" Ahmed Yesevî  
Soru Açıklaması

Türk sûfîliğinin en önemli temsilcisi Hoca Ahmed Yesevî (ö. 1167)’dir. Ahmed Yesevî’nin tasavvufî anlayışıyla kurumsallaşarak bir tarikat hüviyetini kazanan Yesevîlik, her bakımdan bir Türk tarikatıdır. 

14.

Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal gibi sanatçılar hangi yüzyıl edebiyatın sanatçılarıdır?

 

 

Doğru Cevap: "E" 19.yüzyıl
Soru Açıklaması

   Soruda adı geçen bu sanatçılar, Tanzimat edebiyatı sanatçılarıdır. Tanzimat edebiyatının ortaya çıkışı 19. Yüzyıldır. 

15.

……………….. , soyu, doğumu, çocukluğu, gençlik yılları, peygamberliği, Mekke ve Medine’de meydana gelen olaylar ve gerçekleşen savaşları da içine alacak şekilde, doğumundan vefâtına kadar Hz. Peygamber’in hayatını ele alan türe ve bu türde yazılan kitaplara verilen isimdir.

Yukarıdaki ifadeye göre boşluğa hangisi gelmelidir?

 

 

Doğru Cevap: "A" Siyer / Siyer-i nebî  
Soru Açıklaması

Yukarıda belirtilen ifadeye göre Siyer/ Siyer-I nebi hz. Peygamber’in hayatını ele alan türdür. 

16.
Aşağıdaki eserlerden hangisi Türkçe dini^ kelimeler bakımından diğer- lerinden daha zengindir?
Doğru Cevap: "A" Satır arası Kur’an Tercümeleri
Soru Açıklaması
Satır arası Kur’an Tercümeleri Türkçe açısından daha zengindir.
17.
Yüzyıl Türk-İslâm edebiyatında (Divan Ed.) Hüsn isminde bir kız ile Aşk isminde bir erkeğin aşkının anlatıldığı tasavvuf tarzındaki bu mesneviyi aşağıdaki şairlerden hangisi yazmıştır?

 

Doğru Cevap: "E" Şeyh Galip   
Soru Açıklaması

 Türk edebiyatında Şeyh Galip’in tasavvuf tarzında yazdığı Hüsn-ü Aşk aynı zamanda felsefî ögeleri barındıran bir eserdir. Batı edebiyatında da yankı uyandırmıştır. 

18.

Aşağıdakilerden hangisi Gazavâtnâmelerin yazıldığı başlıca konulardan değildir?

 

 

Doğru Cevap: "E" Sultanları tanıtmak  
Soru Açıklaması

 

Sultanları tanıtmak gazavatnamelerin yazıldığı konulardan birisi değildir

19.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sübuti sıfatları arasında yer almaz?

 

 

Doğru Cevap: "A" Kıdem  
Soru Açıklaması

 Kıdem Allah’ın zati sıfatlarındandır. 

20.

Aşağıdaki eser ve yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 

 

Doğru Cevap: "D" İbrahim Cudi- Şerhu’l-Esmâi’l-Hüsnâ  
Soru Açıklaması

 Şerhu’l-Esmâi’l-Hüsnâ Mir Hüseyin eş-Şirazi’ye aittir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.