Yaşayan Dünya Dinleri
Final 2013
1.
İslam tarihinde Milel ve Nihal başlığını taşıyan ilk eser kime aittir?
Doğru Cevap: "D" Abdulkahir el-Bağdâdî
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm'i diğer dinlerden ayıran temel özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Vahiy alan bir peygambere inanç
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, Buddha'nın kurtuluş yolu olarak ortaya koyduğu ve "dört soylu gerçek" olarak adlandırdığı kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Nirvana
Soru Açıklaması
4.
Taoizm'deki 'vu-vey' (wu wei) prensibinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İş yapmadan çok iş yapmak
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Sâbiîlerin inançlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İnsanlar günahlarından arınıncaya kadar bir ruh göçüne tabi tutulurlar
Soru Açıklaması
6.
Mecusiliğin kutsal kitabı Avesta'nın hangi bölümü Zerdüşt'e atfedilir?
Doğru Cevap: "E" Gathalar
Soru Açıklaması
7.
Sâbiîliğe Batıda verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mandeizm
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Tevrat'ın metni ile ilgili dört kaynak teorisinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" J. Wellhausen metni
Soru Açıklaması
9.
Dilcilere göre İbrani kelimesi hangi kavim adından gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Hapiru
Soru Açıklaması
10.
Sınav Yahudilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yahudilik İncil'i kutsal kabul etmektedir
Soru Açıklaması
11.
Yahudilikte en son peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Malaki
Soru Açıklaması
12.
M.S. 33 yılında, Hz. İsa'nın Şam'da bulunan talebelerini tutuklamak üzere Yahudilerin dini önderi olan başkâhin tarafından görevlendirilen, fakat Şam'a doğru giderken Hz. İsa'nın görüntüsü ile karşılaşıp ona iman eden; bu imanın ardından vaftiz olup Şam'da Hıristiyanlığı yaymaya başlayan Hıristiyan önderi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Pavlus
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanların iman esaslarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İncil'in Tanrı tarafından gönderildiğine inanılması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi On Emir içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Faiz almayacaksın.
Soru Açıklaması
15.
Protestan mezhebi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Kilisede hiyerarşi yoktur. Cemaat papaz olarak kimi seçerse kutsama işini; vaftiz, evharistiya gibi ayinleri o yapar.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan inancına göre insanın nefsini inkâr etmesi ve İsa Mesih'in peşinden gitmesi anlamına gelir?
Doğru Cevap: "B" Haç taşımak
Soru Açıklaması
17.
Hıristiyan dünyasında adına noel kutlamaları yapılan ve "Noel Baba" diye tanınan kişinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Aziz Nikolas
Soru Açıklaması
18.
İslam'da, öldükten sonra hesaba çekilmek üzere yeniden dirilen insanların toplanacağı yere ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Arasat
Soru Açıklaması
19.
Hz. Muhammed'e bir melek tarafından Allah'ın kendisini peygamber seçtiği haberinin de verildiği ilk vahiy hangi ayda gelmiştir?
Doğru Cevap: "C" Ramazan
Soru Açıklaması
20.
Mekke'li müşriklerin müslümanlara karşı uyguladıkları işkenceler artınca, Hz. Peygamber'in bazı Müslümanları kendi memleketlerini terk ederek hicret etmeye teşvik etmesiyle müslümanların ilk defa hicret ettiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Habeşistan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.