Yaşayan Dünya Dinleri
Vize 2013
1.
Kur'an'da din teriminin kullanıldığı anlamlar


dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi


dini daha iyi tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Din, insanın her türlü inancını, düşüncesini, tavır ve davranışlarını ifade eden, insanın yaşam tarzı ya da yaşamında izlediği yoldur.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi insanın dini inanç

ve tutumlarıyla doğrudan ilgili değildir?
Doğru Cevap: "A" İnsanın karnını nasıl doyuracağı kaygısı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Milel ve Nihal türü
eserlerden başka İslam dünyasında farklı
dinlerle felsefi ve kültürel geleneklerin
tanınmasına ve araştırılmasına yer veren
eserlerdir?
Doğru Cevap: "E" Diyanat ve Fırak
Soru Açıklaması
4.
Dinler tarihiyle ilgili Türkçe olarak yazılan
en eski kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şemseddin Sami'nin Esatir'i
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "C" Gandhi
Soru Açıklaması
Aşağıdakilerden hangisi kendisini
şudraların durumunu düzeltmeye adayan,
tanınmış Hindu devlet adamıdır?
6.
Büyü ve sihir gücüyle insanlığın doğayı
kontrol altına alabileceğinin düşünüldüğü
bir zaman diliminin varlığından söz eden
bilim insanı kimdir?
Doğru Cevap: "E" Frazer
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Hint kökenli
dinlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Konfüçyanizm
Soru Açıklaması
8.
"İnsanların bu dünyada iradi olarak
yaptıkları her eylemin, onların ölümden
sonra bu dünyaya yeniden gelmesine ve bu
yaptıklarına uygun bir kastta ve bedende
doğmasına sebep olan, ahlaki yasa"
tanımlaması aşağıdaki kavramlardan
hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Karma
Soru Açıklaması
9.
Hinduizm'de Ortodoks ve Heterodoks
ayırımını belirleyen en temel unsur
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vedaların otoritesini kabul etmek ya da etmemek
Soru Açıklaması
10.
Hint kökenli dinlerin hepsinde olmakla
birlikte, Cayinizm'in bir inanç unsuru
haline getirdiği, her türden canlıya
herhangi bir şekilde zarar vermeme
durumunu ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ahimsa
Soru Açıklaması
11.
Doğru Cevap: "E" Dharmakaya
Soru Açıklaması
"Buddha her ne kadar aşkın bir tanrıya
yönelik herhangi bir atıfta bulunmamış olsa
da, ölümünden sonra gelişen Budist anlayış
onu, insani yapısını aşan bir şekle
dönüştürmüştür." Aşağıdakilerden hangisi
onun bu niteliğini ifade etmek için
kullanılan kavramdır?
12.
Onuncu ve son guru Gobind Sing ile
birlikte sona eren guruluğun yerini alan,
ibadetle ilgili ilahileri içeren, hiçbir anlatı
malzemesine yer vermeyen, guruların yanı
sıra Sih olmayan ortaçağ Hindu ve
Müslüman azizlerinin kutsallaştırılmış
seçkilerini de içeren, beşinci guru Arjun
tarafından derlenen nüshasının
Harimandir'a konulduğu metin
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Guru Granth Sahib
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Budist mabetlerini
ifade etmek için kullanılan kelimelerden biri
değildir?
Doğru Cevap: "C" Harimdar
Soru Açıklaması
14.
Budizm'de karma ve reenkarnasyondan
kurtuluş durumunu ifade eden, ancak ne
olduğu hususunda tam bir uzlaşının
olmadığı durum aşağıdaki kavramlardan
hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Nirvana
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi beş Budis
emirden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Oruç Tutmak
Soru Açıklaması
16.
Konfüçyüs'ün altmış sekiz yaşında Çin'e ait
eski metinlerden derleyerek ortaya
koyduğu kutsal kitap külliyatına ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "B" Beş Klasik (Vu King)
Soru Açıklaması
17.
Taoizm'de iki zıt ilkeyi temsil eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yin-Yang
Soru Açıklaması
18.
Şintoizm'in 'Tanrı'yı çağırmak' veya
'Tanrı'nın hizmetinde bulunmak'
anlamlarına gelen en önemli bayramına ne
ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Matsuri
Soru Açıklaması
19.
Şintoizm'e göre Japon imparatorluk
ailesinin de O'nun neslinden geldiğine
inanılan Güneş Tanrıçası'nın adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Amaterasu
Soru Açıklaması
20.
Taoizm'de, Budizm ile Taoist tabiat
felsefesinin karışımından meydana gelen
bir sistemi esas alan ve zihni aydınlanmada
meditasyona önem veren akım
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ch'an Mezhebi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.