Yaşayan Dünya Dinleri
Vize 2014
1.
Aşağıdakilerden hangisi dinler tarihi
alanında Türkçe olarak yazılan ilk eserdir?
Doğru Cevap: "B" Şemseddin Sami, Esâtîr
Soru Açıklaması
2.
Merkezî din anlayışının dışında kalan görüş
ve akımların oluşturduğu anlayışa ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "A" Heterodoksi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki uygarlıkların hangisinin
geleneğinde kraliyet hanedanları-
çoğunlukla hayatta iken- bir şekilde
tanrısallıkla ilişkilendirilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Kudüs
Soru Açıklaması
4.
Birden fazla dinden birçok unsur taşıyarak
Sih dini, Yahova şahitleri, Moonculuk gibi
yeni bir din olarak ortaya çıkan hareketlere
ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Senkretik din
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisinde tanrı ya da
tanrılar doğaüstü üstün güçler olarak
algılanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Teizm
Soru Açıklaması
6.
Cayinizm'in kurucuları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Her bir cina, geçmişteki geleneği yeni bir şekilde yorumlar.
Soru Açıklaması
7.
Modern öncesi dönemde Hindu olarak
kabul edilmek için, aşağıdakilerden hangisi
gerekli değildir?
Doğru Cevap: "E" Hinduizm'in kurallarını sonradan kabul etmek
Soru Açıklaması
8.
Hint kökenli dinlerin hepsinde olmakla
birlikte, Cayinizm'in bir inanç unsuru
haline getirdiği, her türden canlıya
herhangi bir şekilde zarar vermeme
durumunu ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ahimsa
Soru Açıklaması
9.
"Cayinizm'in iki büyük mezhebinden biri olup
dünyayı mutlak terkin bir ifadesi olarak
çıplaklığı uygular ve kadınların, bu şekilde
davranamayacaklarından, kurtulmak için erkek
olarak dünyaya gelmeleri gerektiğini kabul
eder."
Yukarıdaki düşünceyi benimseyen Cayinist
mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Digambaralar
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm'i diğer
dinlerden ayıran temel özelliklerden biri
değildir?
Doğru Cevap: "A" Vahiy alan bir peygambere inanç
Soru Açıklaması
11.
Doğru Cevap: "D" Portakal renkli, omuzlardan sarkıtılan bir elbise
Soru Açıklaması
Aşağıdakilerden hangisi, savaşçı azizler
olarak da adlandırılan Sih khalsa'sının şekli
olarak diğer insanlardan ayrılmasını
sağlayan özelliklerinden biri değildir?
12.
Budizm'de keşişler cemaatinin hayatını
düzenleyen kutsal metin aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vinaya Pitaka
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Budist mabetlerini
ifade etmek için kullanılan kelimelerden biri
değildir?
Doğru Cevap: "A" Harimdar
Soru Açıklaması
14.
Asıl adı Gautama Siddhartha iken kurtuluş
arayışı sırasında geçirdiği kişisel
tecrübenin sonunda ulaştığı durumun bir
ifadesi olarak kendisine "bilen,
aydınlanmış, uyanmış" anlamında verilen
sıfatla tanınan kişi, aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Buddha
Soru Açıklaması
15.
"Bu öğretiye göre, her şey birbirine bağlı olarak
ortaya çıkar, var olur. Nirvana hariç hiçbir şey
bağımsız değildir. Her şey başka bir şeyle
ilişkilidir ve birbirine bağlı on iki zincir halinde,
başka bir şey tarafından belirlenir."
Yukarıda tanımlanan Budist öğreti
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bağımlı ortaya çıkış
Soru Açıklaması
16.
Şintoizm tarihinde İmparator Meyci neden
önemlidir?
Doğru Cevap: "E" Şintoizm’i devletin resmi dini haline getirmiştir.
Soru Açıklaması
17.
Taoizm’de ahirete ilişkin anlatımlar hangi
dinin etkisinde gelişmiştir?
Doğru Cevap: "C" Budizm
Soru Açıklaması
18.
Bir Çin dini olan Konfüçyanizm, hangi din

ile ortak inançları paylaşmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Taoizm
Soru Açıklaması
19.
Zen Budizmi’nde kurtuluş için yapılan
meditasyon tekniğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Zazen
Soru Açıklaması
20.
Konfüçyüsçüler, ölülerin ruhlarını mutlu
etmek için aşağıdakilerden hangisini
yaparlar?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.