Yaşayan Dünya Dinleri
Büt 2015
1.
Farklı dinler arasında bilinçli ya da bilinçsiz bir etkileşime bağlı olarak ortaya çıkan ve farklı inanç sistemlerinden inanç ve ibadet unsurları taşıyan melez dinsel geleneklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Senkretik dinler
Soru Açıklaması
2.
İslam tarihinde Milel ve Nihal başlığını taşıyan ilk eser kime aittir?
Doğru Cevap: "B" Abdulkahir el-Bağdâdî
Soru Açıklaması
3.
"Cayinizm'in iki büyük mezhebinden biri olup dünyayı mutlak terkin bir ifadesi olarak çıplaklığı uygular ve kadınların, bu şekilde davranamayacaklarından, kurtulmak için erkek olarak dünyaya gelmeleri gerektiğini kabul eder."

Yukarıdaki düşünceyi benimseyen Cayinist mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Digambaralar
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Hint dininin iki kutsal metin grubundan biri olan "şruti" içinde yer alan metinlerin en eskisi ve geniş olanıdır?
Doğru Cevap: "C" Rig-veda
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi, Buddha'nın kurtuluş yolu olarak ortaya koyduğu ve "dört soylu gerçek" olarak adlandırdığı kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Nirvana
Soru Açıklaması
6.
"Bu öğretiye göre, her şey birbirine bağlı olarak ortaya çıkar, var olur. Nirvana hariç hiçbir şey bağımsız değildir. Her şey başka bir şeyle ilişkilidir ve birbirine bağlı on iki zincir halinde, başka bir şey tarafından belirlenir."

Yukarıda tanımlanan Budist öğreti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bağımlı ortaya çıkış
Soru Açıklaması
7.
Konfüçyanizm'de Konfüçyüs'ten sonra ortaya çıkan iki mezhebin kurucularının adları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Zu Ksi ve Vang Yangming
Soru Açıklaması
8.
Lao-Tse tarafından yazıldığına inanılan Taoizm'in temel kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tao-Te-King
Soru Açıklaması
9.
Mecusiliğin günümüzde Hindistan’daki temsilcisi olan ve buradan dünyanın çeşitli ülkelerine göç ederek diyaspora yaşantısı süren kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Parsiler
Soru Açıklaması
10.
Mecusiliğin kutsal kitabı Avesta'nın hangi bölümü Zerdüşt'e atfedilir?
Doğru Cevap: "C" Gathalar
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Tevrat'ın bölümlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Levililer
Soru Açıklaması
12.
Dilcilere göre İbrani kelimesi hangi kavim adından gelmektedir?
Doğru Cevap: "E" Hapiru
Soru Açıklaması
13.
Nuhilik teolojisinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nuh kanunlarına uyanların da, Yahudiliğe girmeksizin kurtuluşa erebilecekleri görüşüdür.
Soru Açıklaması
14.
Kabala kelimesiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Yahudi mistik ve ezoterik geleneğin adıdır.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlar için kullanılan isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İbraniler
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanların iman esaslarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İncil'in Tanrı tarafından gönderildiğine inanılması
Soru Açıklaması
17.
Hıristiyan dünyasında adına noel kutlamaları yapılan ve "Noel Baba" diye tanınan kişinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Aziz Nikolas
Soru Açıklaması
18.
Katolik Kilisesi'ne göre papazın ikram ettiği bir parça ekmeği yiyen, İsa Mesih'in etini yemiş; yine papazın ikram ettiği bir kâse şarabı içen de İsa Mesih'in kanını içmiş olur. Bu uygulamaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Evharistiya
Soru Açıklaması
19.
Mekke'li müşriklerin müslümanlara karşı uyguladıkları işkenceler artınca, Hz. Peygamber'in bazı Müslümanları kendi memleketlerini terk ederek hicret etmeye teşvik etmesiyle müslümanların ilk defa hicret ettiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Habeşistan
Soru Açıklaması
20.
Hz. Muhammed'e bir melek tarafından Allah'ın kendisini peygamber seçtiği haberinin de verildiği ilk vahiy hangi ayda gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ramazan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.