Yaşayan Dünya Dinleri
Vize 2015
1.
Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının
din tarifinde ön plana çıkardığı
kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sevap-günah
Soru Açıklaması
2.
Bazı İslâm alimlerine göre vahiy geleneğine
dayanmayan akımlar ve yollar için
kullanılan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nihal
Soru Açıklaması
3.
Hemen hemen tüm inanç sistemlerinde
inanç esasları yanında önemli bir ilke
olarak karşımıza çıkan değer
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ahlak
Soru Açıklaması
4.
İnsanlık tarihinde “din çağı” öncesi bir
“sihir ve büyü dönemi “olması gerektiği
üzerinde duran Batılı bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hegel
Soru Açıklaması
5.
Halk arasındaki yaygın kullanımında din
kavramı genellikle aşağıdaki hangi terimle
birlikte ele alınır?
Doğru Cevap: "E" Kutsal
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’in kast
sınıflarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Aryanlar
Soru Açıklaması
7.
Hinduizm’de “cömert ve dünyanın refahıyla
ilgilenen tanrı niteliği taşıyan, dünyada
bozulan ahlâkî ve tabii düzeni yeniden
düzeltmek maksadıyla on farklı bedende
olmak üzere dünyaya inen Tanrı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Vişne
Soru Açıklaması
8.
Hinduizm’de ayinler ve bu ayinlerin yerine
getiriliş tarzını ele alan metinlere ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "A" Brahmanalar
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Hint dinleri başlığı
altında Hint Yarımadasında ortaya çıkan ve
bugün hem doğdukları yerde hem de
dünyanın farklı bölgelerinde varlıklarını
devam ettiren dinlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Taoizm
Soru Açıklaması
10.
Veda döneminin genel olarak milattan önce
hangi yıllar arasında olduğu kabul edilir?
Doğru Cevap: "C" M.Ö. 2000-500.
Soru Açıklaması
11.
Kurucusunun vefatından sonra Hindistan’ın
doğusunda, kuzeyinde ve güneyinde kalan
ülkelere yayılmış ve yerel kültürlerin
katkısıyla farklı nitelikler kazanarak
bulunduğu ülkelerin ya hakim dini ya da
önemli dinlerinden biri haline gelen din
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Budizm
Soru Açıklaması
12.
Budist kutsal metinlerinin yazıldığı dil
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Palice
Soru Açıklaması
13.
Budizm Kore’ye ne zaman ve nereden
gelmiştir?
Doğru Cevap: "E" Dördüncü yüzyılda Çin’den
Soru Açıklaması
14.
Şimdi göksel dünyada bir Bodhisattva
olarak yaşayan ve Gautama Buddha’dan
sonra diğer insanların kurtuluşuna vesile
olmak için geleceğine inanılan kişiye ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "B" Maitreya
Soru Açıklaması
15.
Zen Budizm’i hangi dinden etkilenerek
doğmuştur?
Doğru Cevap: "C" Şintoizm
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Taoizm’de
ölümsüzlüğü elde etmek için yardımcı
olarak tatbik edilen uygulamalardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "C" Mabetlerde falcılık yapmak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyanizm’de
ibadet anlayışına uygun değildir?
Doğru Cevap: "B" Konfüçyanizmde ferdi ibadet ve dua şartı vardır.
Soru Açıklaması
18.
Konfüçyanizm’de yeryüzünün edilgenlik,
olumsuzluk, karanlık, dişilik ve siyah renk
ile temsil edilmesini karşılayan ilke
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yin
Soru Açıklaması
19.
“Yol ve Onun Erdeminin Kitabı” anlamına
gelen kutsal kitap aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tao-Te-King
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Çin dinlerinden
biridir?
Doğru Cevap: "A" Taoizm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.