Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Ara Sınavı 11
1.

Konfüçyanizm’in kutsal metinlerinden hangisinde insanda, tabiatta ve kainatın tamamında var olan ahenk anlatılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Şung Yung  
Soru Açıklaması

İnsanda, tabiatta ve kainatın tamamında var olan ahengin anlatıldığı Orta Yol Doktrini(Şung Yung ) adlı kitapta, Gök ve insan ilişkileri, insanın diğer insanlarla ilişkisi, insanın iç ahengi için sahip olması gerektiği ahlaki erdemler, kader ve tabiat konuları ele alınmaktadır.

2.

Batı dillerinde religio ya da religion terimleriyle ifade edilen din ile ilgili Batıda da çeşitli görüş ayrılıkları olmasına karşı din nasıl tanımlanmaktadır?

Doğru Cevap: "A" İnsanın tanrı, metafizik âlem ya da kutsala yönelik  duygu, düşünce ve davranışlarını ifade eden sistem
Soru Açıklaması

Batı kültür dünyasında çeşitli görüş ayrılıkları olmasına karşın genel olarak, din terimi insanlığın tanrı, ahiret, metafizik âlem ve kutsala yönelik kült ve ritüellerinden oluşan sistemleri ifade etme açısından kullanılmaktadır.

3.

Hangisi konfüçyanizmdeki inanç esasları arasında yer almamaktadır?

Doğru Cevap: "B" Mistik ekol
Soru Açıklaması

Konfüçyanizmdeki inanç esasları arasında tanrı inancı, yin ve yang inancı, ahiret inancı, beş klasik yer almaktadır. Mistik ekol ise taoizmin ekolleri arasında yer almaktadır.

4.

Din kavramı, zihinlerde aşağıdaki hangi kavramla özdeşleştirilmektedir?

Doğru Cevap: "C"  Kutsal
Soru Açıklaması

Genel olarak insanın çeşitli duygu ve düşünceleriyle tutum, tavır ve davranışlarının ifadesi olan dinin ne olduğu ya da nasıl tarif edileceği öteden beri bir tartışma konusudur. Halk arasındaki yaygın kullanımında din kavramı genellikle kutsal terimiyle birlikte ele alınır. Öyle ki din, zihinlerde öncelikle kutsal terimini çağrıştırmakta; kutsal alana yönelik duygu ve düşüncelerle tavır ve davranışları ifade etmektedir. Nitekim halk arasında yaygın olarak dinin yaratıcıdan kaynaklanan ilahi bir yapı ya da kurum olduğu ve çeşitli kutsal değerlerin ifadesi olduğu düşünülmektedir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi Günümüzde, Japonya’da halk arasında yaygın olarak yaşanan Şintoist anlayıştır?

Doğru Cevap: "C" Minkan  
Soru Açıklaması

Günümüzde, Japonya’da halk arasında yaygın olarak yaşanan Şintoist anlayış, ‘Minkan Şinko’ olarak bilinen ‘popüler din’ veya ‘halk dini’dir. Japonya’daki üç büyük din olan Şintoizm, Konfüçyanizm ve Budizm’in karışımı olan bu dini anlayış, kimilerine göre adeta yeni bir dindir.

6.

Dinler tarihinin dinin terihsel gelişimini incelerken kullandığı yöntemler hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Deskriptif yöntem, Fenomenolojik yöntem, Analitik yöntem, Karşılaştırmalı yöntem
Soru Açıklaması

Dinin tarihsel tezahürünü geçmişten günümüze ele alan dinler tarihi, dinleri çeşitli yöntemlerle inceler. Bunlardan deskriptif yöntemle, dinin ya da dinlerin tarihsel tezahürü olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Fenomenolojik yöntemle dini fenomenler anlaşılmaya çalışılır. Bu bağlamda dinler tarihçisi ele aldığı konuya ilişkin kendi duygu düşünce ve yaklaşımlarını elden geldiğince paranteze alır ve ele aldığı hususu o geleneğin içinden birisi imişçesine anlamaya çalışır. Analitik yöntemde ise dini fenomenler ve tezahürler irdelenmeye analiz edilmeye çalışılır. Ayrıca dinler tarihi çalışmalarında sıklıkla karşılaştırmalı yönteme dayalı çalışmalar da yapılır. Bu tarz çalışmalarda dini gelenekler birbiriyle ya da bir din farklı tarihsel tezahürleriyle mukayese edilme yoluna gidilir.

7.

Bu ekole göre, herşeyin bir kuralı vardır. Gökteki yıldızlar nasıl belli bir kurala göre hareket ediyorsa, insanların saadeti de kurallara uyarak hayatlarını sürmeleri ile mümkündür. Bu nedenle devlet, halkının huzuru ve saadeti için kanunlara uymalarını sağlamalıdır. Yukarıdaki tanım Taoizmin hangi ekolünü tanımlamaktadır?

Doğru Cevap: "A" Legalist ekoli
Soru Açıklaması

Herşeyin bir kuralı vardır görüşü legalist ekolündür.

8.

Mecusiliğin düalizmini temsil eden iki tanrısal varlık aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Ohrmazd – Ehrimen
Soru Açıklaması

Mecusilikte Maşye ve Maşyana ilk insan çiftidir. Aşa ve Drug, Ohramzd ve Ehrimen’e bağlı ve birbirleriyle mücadele eden iki güçtür. Menog ve Getik yaratmanın iki aşamasıdır. Ataş Vahran tapınaklarda yakılı tutulan ateş ve Ataş-dan ise bu ateşin içinde tutulduğu kaptır. Ohrmazd (Ahura Mazda) iyilik, Ehrimen (Angra Mainyu) ise kötülük tanrısıdır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyüs’ün altmış sekiz yaşında Çin’e ait eski metinlerden derleyerek ortaya koyduğu beş kitaptan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Yaz ve Kış Yıllıkları
Soru Açıklaması

Tarih Kitabı, Değişiklikler Kitabı, Şiirler Kitabı,  lkbahar ve Sonbahar Yıllıklar, Törenler Kitabı.

10.

Dini inanç ve değerlerin farklı anlaşılıp yorumlanması neye sebep olmuştur?

Doğru Cevap: "B"  Mezhepleşmeye
Soru Açıklaması

Dini inanç ve değerlerin farklı anlaşılıp yorumlanması mezhepleşme hareketlerini beraberinde getirmiştir.

11.

Sâbiîlik düalizmini oluşturan iki unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Işık Alemi – Karanlık Alemi
Soru Açıklaması

Gnostik Düalizm olarak da nitelendirilen bu dualizme göre bir tarafta ışık ve nur alemi, diğer tarafta ise karanlık alemi bulunur. Işık aleminin başında “Yüce Hayat”, “Kudretli Ruh” ve “Yüceliğin Efendisi” gibi isimler de verilen Malka d Nhura (Işık Kralı) bulunur. Işık aleminde yüce varlık Malka d Nhura’nın etrafında sayısız nurani varlık bulunur. Uthria (zenginler) ve Malkia (krallar) diye adlandırılan bu varlıkların görevi, Malka d Nhura’yı takdis ve tesbih etmektir. Düalizmin diğer kanadını oluşturan karanlık alemi de ışık alemi gibi benzer bir yapılanmaya sahiptir. Işık aleminin hayat prensibinden oluşmasına karşılık, karanlık alemi yokluk, eksiklik ve düzensizliği sembolize eden kaos ya da “Kara Su”dan oluşmuştur. Mandayye ve Nasurayye sıradan halk ve rahipler anlamında kullanılmakta; Mşunai Kuşta ve Suf Denizi ise cennet ve cehennem için kullanılmaktadır.

12.

Rahip gözetiminde bir akarsuya dalıp çıkmak şeklinde yapılmaktadır. Her Sâbiî tarafından haftada en az bir kere Pazar günü yapılması zorunludur.Yukarıda anlatılan yıkanma ibadeti hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Masbuta
Soru Açıklaması

Sâbiî ibadetleri arasında en önemli olanı boy abdesti ya da vaftizdir. Masbuta, tamaşa ve rişama şeklinde üç çeşit dini yıkanma/temizlenme ayini vardır. Boy abdesti ya da tam vaftiz olarak da adlandırılan masbuta, rahip gözetiminde bir akarsuya dalıp çıkmak şeklinde yapılmaktadır. Bu yıkanma ibadetinin her Sâbiî tarafından haftada en az bir kere Pazar günü yapılması zorunludur. Tamaşa ise dini kirlenmeler sonrası bir Sâbiînin rahibe gereksinim duymaksızın kendi başına nehre üç kez dalıp çıkması şeklinde yaptığı gusüldür. Üçüncü dini yıkanma/temizlenme türü olan rişama ise İslâmdaki normal abdeste benzer bir ibadettir.

13.

Hinduizm’in tarih öncesi ilk dönemini temsil ettiği din hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İndus vadisi dini  
Soru Açıklaması

İndus vadisi dini klasik Hinduizm’le yakın ve doğrudan ilişkileri olan bir dindir. Bu yüzden de Hinduizm’in tarih öncesi ilk dönemini temsil ettiği rahatlıkla söylenebilir

14.

Aşağıdakilerden hangisi hind dinleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" şintoizm  
Soru Açıklaması

Hint dinleri, bu coğrafyada çıkmış; farklı birer din haline gelmiş olsalar da ortak verilerden (karma, samsara, genedoğum/reenkanasyon) haraket eden ve ortak varış noktaları (mokşa, nirvana) olan dinlerdir: Bunlar: Hinduizm, Cayinizm, Budizm ve Sih dinleridir.

15.

Konfüçyanizm kim tarafından kurulmuştur?

Doğru Cevap: "C" K’ung Fu Tzu
Soru Açıklaması

Konfüçyanizm, M.Ö. 6.yy.’da Şunkiyu döneminde yaşayan ve Büyük Mürşid olarak bilinen Konfüçyüs (K’ung Fu Tzu) tarafından kurulmuştur.

16.

Budizm Tibet’e hangi yüzyılda gelmiştir?

Doğru Cevap: "B" 7.yy  
Soru Açıklaması

Budizm, Tibet’e yedinci yüzyılda gelmiş ancak, kesin olarak yerleşmeye on birinci yüzyılda başlamıştır.

17.

Hangisi mecusilikteki rahip sınıfları arasında yer almamaktadır?

Doğru Cevap: "E" Lao-Tse
Soru Açıklaması

Mecusilikte çeşitli rahiplik sınıfları var olmuştur. Bunlar arasında Mecuş, Mobad, Herbad ve Bagnapad yer almaktaktadır. Lao-Tse ise taozimin kurucusudur.

18.

Hangisi mecusilik inancıyla bağdaştırılamaz?

Doğru Cevap: "E" Çoktanrı inancı
Soru Açıklaması

Mecusiler başlangıçtan beri var olan bir tek üstün gücün, Ahura Mazda’nın üstünlüğünü savunmuştur. Ahura Mazda her şeyi bilen, mutlak iyi ve mükemmel olan tanrıdır.

19.

Taoizm’in kuruluşu hangi yüzyıla tarihlenmektedir?

Doğru Cevap: "B" MÖ 6. yüzyıl  
Soru Açıklaması

Taoizm, M.Ö. 6 yüzyılda yaşamış olan Lao-Tse (veya Lao-Tzu) tarafından kurulmuştur. Çin’de Çu Hanedanlığı’nın yıkılmaya yüz tuttuğu bir dönemde yaşayan Lao-Tse’den sonra Taoizm’in nasıl bir tarihsel gelişim gösterdiği tam olarak bilinmemektedir. Budizm’in etkisi ile sonraki dönemlerde din adamları sınıfı teşkilatını kuran Taoizm, günümüzde başta Çin olmak üzere Tayvan, Japonya, Kore ve Amerika ile birlikte, kısmen bazı Asya ve Avrupa ülkelerinde taraftarları olan bir dindir.

20.

Kitabu’l-Fihrist kimin eseridir?

Doğru Cevap: "C" İbnu’n Nedim  
Soru Açıklaması

Kitabu’l-Fihrist İbnu’n Nedim’in eseridir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.