Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Ara Sınavı 14
1.

Mezhepler yapıları itibariyle hangi 3 kategoride incelenebilir?

Doğru Cevap: "D" İtikadî, fıkhî ve siyasî
Soru Açıklaması

Dinin bir alt kolu ya da dinin kapsamı içerisinde sayılan ekoller olarak nitelenebilecek olan mezhepler, yapıları itibarıyla itikadî, fıkhî ve siyasî olmak üzere üç ana kategoride incelenebilir.

2.

Sâbiîlikte, İslamdaki abdeste benzeyen yıkanma/temizlenme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Rişama
Soru Açıklaması

Sâbiîlikte, masbuta, tamaşa ve rişama şeklinde üç çeşit dini yıkanma/temizlenme ayini vardır. Boy abdesti ya da tam vaftiz olarak da adlandırılan masbuta, rahip gözetiminde bir akarsuya dalıp çıkmak şeklinde yapılmaktadır. Bu yıkanma ibadetinin her Sâbiî tarafından haftada en az bir kere Pazar günü yapılması zorunludur. Tamaşa ise dini kirlenmeler sonrası bir Sâbiînin rahibe gereksinim duymaksızın kendi başına nehre üç kez dalıp çıkması şeklinde yaptığı gusüldür. Üçüncü dini yıkanma/temizlenme türü olan rişama ise İslâmdaki normal abdeste benzer bir ibadettir. Panja bahar bayramı iken Ginza başlıca bir kutsal kitabın adıdır.

3.

Taoizm’de Ying ve Yang hangi kavramı temsil etmektedir?

Doğru Cevap: "C" Zıtlık
Soru Açıklaması

Her şeyin yaratıcısı olan Tao, evreni bazı ilkeler çerçevesinde idare etmektedir. Bunların başında, iki zıt ilkeyi temsil eden ‘Ying ve Yang’dır. Kâinattaki her şey olumlu-olumsuz, iyi-kötü gibi her türlü zıtlığı temsil eden Ying ve Yang ilkesine göre meydana gelmekte ve hareket etmektedir. Göklerdeki cisimlerden yeryüzündeki her türlü varlığın karşılıklı etkileşimi ve hareketi bu ilkeye göre olmaktadır. Söz konusu ilke, Çin dinlerinden Konfüçyanizm’de de önemli bir inanç esasıdır.

4.

“Din çağı” öncesi bir “sihir ve büyü dönemi” olması gerektiği üzerinde duran kişi kimdir?

Doğru Cevap: "E" Hegel
Soru Açıklaması

Hegel, insanlık tarihinde “din çağı” öncesi bir “sihir ve büyü dönemi” olması gerektiği üzerinde durmuştur.

5.

Gurdwara ne demektir?

Doğru Cevap: "A" İbadet yerleri
Soru Açıklaması

Kutsal gün anlayışı olmayan Sihlerde herhangi bir günde bir defa yapılabilecek olan cemaatle ibadet, gurdwara (guruların kapısı, ya da guruların ikametgâhı) olarak adlandırılan mabetlerde icra edilir.

6.

Dinler inanç ve öğretilerinin merkezinde yer alan ana kavram veya değer açısından da tanımlandığında aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Yahudilik- Etnosentrik
Soru Açıklaması

Hıristiyanlık tüm inanç ve değerlerinde Mesih inancına ağırlıklı yer vermesi nedeniyle Kristosentrik ya da “Mesih merkezli” bir dindir. Yahudilik İsrailoğullarının seçilmişliği inancını merkeze koyan etnosentrik bir din olarak, İslâm ise taviz vermez tek tanrıcığı ya da tevhid inancını merkeze alan teosentrik (veya daha yerinde bir ifadeyle tevhid merkezli) bir din olarak değerlendirilebilir

7.

Sâbiî mabetleri nasıl adlandırılırlar?

Doğru Cevap: "D" Mandi
Soru Açıklaması

Sâbiîler ibadetlerini evlerinde ve belirli durumlarda Mandi adı verilen bir yapının önünde bulunan havuzda ve havuz kenarında yaparlar. Mandi, genellikle bir nehir kenarında kuzeye doğru yapılmış, güney tarafında bir kapı bulunan penceresiz, küçük ve basık bir kulübeden ibarettir. Bu yapının güneyinde nehirden bir kanalla açılan ve diğer bir kanalla nehre tekrar bağlanan küçük bir havuz bulunur.

8.

Çin’in en eski kutsal metni olup içerisinde metafizik olaylar, sembolik anlatımlar ve şekiller bulunduran kitap aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Değişiklikler Kitabı
Soru Açıklaması

A şıkkı dini tören ve ritüelleri açıklar. C şıkkı Konfüçyus’un ahlak, siyaset ve eğitime dair görüşlerini içerir. D şıkkı Çin’in en eski tarih kitabıdır. E şıkkı Konfüçyus’un takipçisi Mensiyus’un öğreti ve yorumlarından oluşur. Eski Çin imparatorlarından Fu-Hsi’ye ait olduğu kabul edilen Değişiklikler Kitabı ise Çin’in en eski kutsal metnidir. İçerisinde metafizik olaylar, sembolik anlatımlar ve şekiller yer almaktadır. Kitapta, Yin-Yang kutuplarının anlamı ve bunların insan ve tabiat üzerindeki etkileri açıklanmaktadır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi Çin’deki Ch’an mezhebinin Japonya’daki devamı olarak kabul edilmektedir?

Doğru Cevap: "E" Zen Budizmi
Soru Açıklaması

Budizm ile Taoist tabiat felsefesinin karışımından meydana gelen Çin’deki Ch’an mezhebi veya Çin Budizmi, 13. yüzyılda Japonya’da Zen Budizmi olarak varlığını devam ettirmiştir. Zen ismi, Sanskritçe’de ‘meditasyon’ veya ‘murakabe’ anlamına gelen ‘dhyana’nın Çince’deki tercümesi olan ‘Ch’an’ kelimesinin Japonca karşılığıdır.

10.

__________sangha olarak bilinen Burma sanghası, özel meditasyon teknikleri geliştirme ve bunları öğretme özellikleriyle tanınırlar.

Yukarıdaki boşluğu hangi seçenek doğru olarak tamamlamaktadır?

Doğru Cevap: "E" Sinhale
Soru Açıklaması

Sinhale sangha olarak bilinen Burma sanghası, özel meditasyon teknikleri geliştirme ve bunları öğretme özellikleriyle tanınırlar.

11.

Şintoizm, Konfüçyanizm ve Budizm’in karışımı olan dini anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Popüler Şintoizm (Minkan)
Soru Açıklaması

A şıkkı 13 mezhebe dayanır. C şıkkı geleneksel Şintoizm’in temsilcisidir. D şıkkı imparatorluk ailesiyle ilgili önemli anlarda ya da milli günlerde gerçekleştirilir. E şıkkı ise Budizm ve Taoizm’in karışımından meydana gelmiştir.

12.
Modern öncesi dönemde Hindu olarak kabul edilmek için, aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? 
Doğru Cevap: "B" Hinduizm'in kurallarını sonradan kabul etmek 
Soru Açıklaması
13.

Milel ve Nihal başlığını taşıyan ilk eseri kime aittir?

Doğru Cevap: "E" Aldülkahir el-Bağdadi
Soru Açıklaması

Milel ve Nihal başlığını taşıyan ilk eserin Aldülkahir el-Bağdadi’ye ait olduğu, ancak eserin günümüze kadar ulaşamadığı söylenmektedir.

14.

Arapça bir kökene sahip olan din kelimesi hangi anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "E" Yol, hayat tarzı, hesap günü, hüküm
Soru Açıklaması

Din teriminin Arap dilindeki kullanımına baktığımızda çeşitli anlamlara geldiğini görürüz. Kur’an’da din terimi, “yol, hayat tarsi, hesap günü, kanun, hüküm” ve benzeri anlamlarda kullanılmaktadır. Buna göre din, insanın her türlü inancını, düşüncesini, tavır ve davranışlarını ifade eden, insanın yaşam tarzı ya da yaşamında izlediği yol anlamına gelmektedir.

15.

Mecusiliğin kutsal metni hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Avetsa
Soru Açıklaması

Mecusiliğin kutsal metni Avesta’dır. Birkaç ana bölümden oluşan Avesta’nın bölümleri; Yasna, Visperad, Yaşt, Videvdat (Vendidat) ve Hurda Avesta (Küçük Avesta) olarak adlandırılır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi Şintoizm’in kutsal kitaplarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Nihongi
Soru Açıklaması

A, B, C ve D şıkları Taoizm’de kutsal kabul edilen metinlerdir. Şintoizm’in kutsal kitapları Kojiki ve Nihongi’dir.

17.

Sâbiî kutsal kitapları arasında en önemli yeri oluşturan temel kitaplar hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Ginza, Draşya d Yahya, Kolasta
Soru Açıklaması

Sâbiî kutsal kitapları arasında en önemli yeri oluşturan temel kitaplar Ginza, Draşya d Yahya ve Kolasta’dır. İki ana kısma (Sağ Ginza ve Sol Ginza) ayrılan ve “hazine” anlamına gelen Ginza yaklaşık 600 sayfadan oluşur. “Adem’in Kitabı” diye de adlandırılan bu kutsal kitap, çeşitli dualar, teoloji, mitoloji, ölüm ve ölüm sonrası hayat ve benzeri konuları ihtiva eder. Draşya d Yahya (Yahya’nın Öğretileri) ise adından da anlaşılacağı gibi, büyük ölçüde Yahya’yı ve öğretilerini konu alan bir kitaptır. Kolasta (Kolleksiyon ya da Övgü) ise gusül, ayin yemekleri ve benzeri ibadetlerle ilgili dua ve uygulamaları konu alan bir günlük ibadet kitabıdır.

18.

Hinduizm inançlarından “mokşa” ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "D" Ölüm-yeniden doğum zincirinden kurtulmak
Soru Açıklaması

A şıkkı kast sistemini, B şıkkı “karma”yı, C şıkkı reenkarnasyonu, E şıkkı ise “samsara”yı tanımlar. “Mokşa” bu döngüden kurtuluş anlamına gelir ve Hindu dini ve felsefi hareketlerin ortak hedefi mokşayı gerçekleştirmeye yöneliktir.

19.

“Yeryüzündeki her canlının ilahi alemde bir sureti ya da eşi vardır. Fravaşi öğretisi olarak da bilinen bu inanca göre, yeryüzündeki maddi varlık geçicidir; aslolan ruhun ilahi alemdeki bedeniyle birleşmesidir. Cehennem bir arınma yeridir; Angra Mainyu tarafından yönetildiğine inanılan bu mekanda arınan ruhlar da sonra cennete gideceklerdir.” inancını savunan dinsel gelenek hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Mecusilik
Soru Açıklaması

Mecusi inancına göre yeryüzündeki her canlının ilahi alemde bir sureti ya da eşi vardır. Fravaşi öğretisi olarak da bilinen bu inanca göre, yeryüzündeki maddi varlık geçicidir; aslolan ruhun ilahi alemdeki bedeniyle birleşmesidir. Cehennem bir arınma yeridir; Angra Mainyu tarafından yönetildiğine inanılan bu mekanda arınan ruhlar da sonra cennete gideceklerdir. Zamanın sonunda metal eriyiğinden oluşan bir nehir dünyaya akacak ve herkes bu nehirden geçmek zorunda olacaktır. Bu nehir, iyiler için adeta ılık bir süt gibi olacak kötüleri ise yok edecektir. Nihayet bu nehir cehenneme de dökülecek ve oradaki Angra Mainyu’yu da yok edecektir.

20.

İnsanın tanrı, metafizik âlem ya da kutsala yönelik duygu, düşünce ve davranışlarını ifade eden sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Din
Soru Açıklaması

Dinle ilgili genelde yaygın olan kanaat, dinin, “insanın tanrı, metafizik âlem ya da kutsala yönelik duygu, düşünce ve davranışlarını ifade eden sistem” olduğu yönündedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.