Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Ara Sınavı 2
1.

Aşağıdakilerden hangisi Tao’nun tanımları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" En üst bilgelik
Soru Açıklaması

Taoizm’in kaynaklarına göre Tao; doğruluk, yol, dünyanın tabii nizamı, dünyayı yöneten sebep, dünyanın değiştirilemez kanunlarına göre işlemesi, âlemden önceki ilk ve her şeyi kucaklayıcı sebep, yaratıcı ilke, varlığın değişen çokluğunun temelindeki değişmez birlik, hayat ve her türlü hareketi meydana getiren güç, şekilsiz, mükemmel, kendi kendine yeterli, Gök’ten ve Yer’den önce var olan, sessiz, cisim olmayan ve değişmeyendir. O hiçbir tasvire sığmaz, gözle görülmez, dokunulmaz, yanılmaz, sınırsız, ezeli ve ebedi olandır.

2.

Therevadinlerin kutsal metin külliyatı olan Pali kanonu kaç ana gruba ayrılmaktadır?

Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması

Therevadinlerin kutsal metin külliyatı olan Pali kanonu mö. 25’deki dördüncü konsilde Sri Lanka’da yazıya geçirildi. Bu külliyat üç ana gruba ayrılır ve tipitaka (üç sepet) olarak adlandırılır. Bu üç bölüm, konsillerde tespit edilen sıraya göre: Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka ve Abhidhamma Pitakadır.

3.

I. Sih

II. Sayentoloji

III. Yahova Şahitleri

IV. Protestanlık

V. Hanefilik

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri senkretik dinlere örnektir?

Doğru Cevap: "B" I-II-III
Soru Açıklaması

Savaşlar, istilalar, sürgünler, göçler ve benzeri nedenlerle farklı dini geleneklerin zorunlu olarak yan yana varlıklarını devam ettirmeleri durumu, zamanla bu geleneklere bağlı insanların dini anlama ve yaşama noktasında birbirlerinden etkilenmelerine neden olmaktadır. Bu durum zamanla yeni din yorumlarının ve mezhepleşme hareketlerinin ortaya çıkışına zemin hazırladığı gibi, bazı durumlarda dini senkretizmin yaşanmasına ve farklı dini değerleri bir araya getirmek suretiyle oluşturulan yeni inanç sistemlerinin/dinlerin oluşumuna da neden olabilmektedir. Bu şekilde ortaya çıkan ve farklı inanç sistemlerinden inanç ve ibadet unsurları taşıyan melez dinsel gelenekler “senkretik dinler” olarak tanımlanmaktadır. Örneğin İslâm ile Hindu geleneğinden birçok unsur taşıyan Sih dini, son dönemlerde ortaya çıkan ve Hıristiyanlıkla Yahudilikten ya da Hıristiyanlıkla Budizmden birçok unsur taşıyan Yahova Şahitleri, Moonculuk, Sayentoloji gibi hareketler senkretik akımlar olarak değerlendirilebilir. Protestanlık ve Hanefilik ise birer mezheptir.

4.

I. Sıra dışılığı

II. Olağanüstülüğü

III. Diğer şeylerden farklı bir değer taşıması

IV. Bambaşkalığı

V. Evrenselliği

Aşağıdakilerden hangisinde kutsallığın tarifleri üzerinde ittifak edilen temel özellikler arasında sıralanabilir.

Doğru Cevap: "D" I, II, III, IV
Soru Açıklaması

Birçok araştırıcı kutsalın çeşitli tariflerini yaparlar. Bu tariflerde üzerinde ittifak edilen temel özellikler arasında kutsalın sıra dışılığı, olağanüstülüğü ya da diğer şeylerden farklı bir değer taşıması, bambaşkalığı, bu evrenin dışından bir anlam taşıması gibi hususlar dikkati çekmektedir.

5.

Vedalar döneminde hâkim ibadet şekli olan kurban yerini, ibadet edilen tanrıyı sembolize eden bir imgenin ya da heykelin önünde icra edilen ibadete ne denir?

Doğru Cevap: "A" Puja
Soru Açıklaması

kurtuluşa giden üç yoldan, aydınlanma (cnana), dini ritler (marga) ve aşk (bhakti) denir. Avater ise on farklı bedende anlamına gelir.

6.

Budist dharmanın ikinci önemli yönünü varlığın üç özelliği oluşturur. Bunlar aynı zamanda, Budist dünya görüşünün ve düşüncesinin de temelini oluşturan şeylerdir.Hangisi yukarıda bahsedilen varlığın üç özelliğinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Anatman (Ruhun Yokluğu)
Soru Açıklaması

Budist dharmanın ikinci önemli yönünü varlığın üç özelliği oluşturur.Bunlar: Geçicilik (anicca), Acı (dukkha), Ruhun Yokluğu (anatman) olarak adlandırılırlar.

7.

Aşağıdakilerden hangisi Budizm’in “üç mücevher” diye tabir ettiği temel inanç esaslarından biridir?

Doğru Cevap: "D" Sanghadan  
Soru Açıklaması

Budistlerin her eyleme kendileriyle başladıkları üç mücevher, “Buddha’ya (aydınlanmış olana) sığınırım, Dharma’ya (öğretiye) sığınırım ve Sangha’ya (cemaate) sığınırım” şeklinde dile getirilen, Buddha, dharma ve sanghadan oluşur. Bunlar aynı zamanda bir kimseyi Budist yapan esaslardır ve bu yüzden de Budist âmentüsü olarak kabul etmek mümkündür.

8.

Aşağıdakilerden hangisi hinduizm’in en temel üç mezhebinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Şaktizm  
Soru Açıklaması

Günümüz Hinduizm’i içinde de varlığını devam ettiren ancak ortaya çıkışları çok eskilere giden üç ana mezhep vardır: Şivacılık, Vişnuculuk ve Şaktizm. Üçüncü büyük dini gelenek olan Şaktizm, “güç” yani Tanrı’nın yaratıcı gücü anlamına gelen şaktiden türer. Bu gücün genellikle dişil olduğu kabul edilir ve mitsel olarak tanrıların eşleri aracılığıyla temsil edildiği düşünülür.

9.

Sözlü rivayetlerden hareketle 720 yılında derlenmesi tamamlanan ve ‘Japonya’nın günü gününe yazılmış tarihsel defteri’ anlamına gelen kitabın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Nihongi
Soru Açıklaması

Sözlü rivayetlerden hareketle 720 yılında derlenmesi tamamlanan ve ‘Japonya’nın günü gününe yazılmış tarihsel defteri’ anlamına gelen Nihongi, 31 cilttir. Nihongi, Kojiki’nin bir yorumu şeklindedir.

10.

Aşagıdakilerden hangisi Hint dinleri arasında yer almaz ?

Doğru Cevap: "B" İslamiyet
Soru Açıklaması

Hint dinleri, bu coğrafyada çıkmış; farklı birer din haline gelmiş olsalar da ortak verilerden (karma, samsara, genedoğum/reenkanasyon) haraket eden ve ortak varış noktaları (mokşa, nirvana) olan dinlerdir: Bunlar: Hinduizm, Cayinizm, Budizm ve Sih dinleridir

11.

Aşağıdakilerden hangisi Budizm inancına göre Tanrıların Siddhartha’nın yoluna çıkardığı işaretlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Genç bir insan  
Soru Açıklaması

Evlendikten sonra babasının bütün engellemelerine rağmen tanrılar Siddhartha’nın geçeceği yol üzerinde birinci gün yaşlı bir insan, ikinci gün bir hasta üçüncü gün yakılmak üzere götürülen ölü bir beden ve dördüncü gün dünyayı terk etmiş münzevi bir keşiş olarak çıkarlar. Bunları gören Siddhartha ihtiyarlık, hastalık, ölüm ve var olmanın yol açtığı bu değişikliklerin üstüne çıkmış insan hakkında bilgi sahibi olur.

12.

Sâbiîliğe Batı’da verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mandeizm
Soru Açıklaması

Mandencede bilgi, hikmet anlamına gelen “manda” teriminden türetilen Mandayuta, Sâbiîliği ifade eden ve Sâbiîler arasında yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Bu terimden hareketle Batılı araştırıcılar Sabiîliği Mandeizm olarak isimlendirirler.

13.

Aşağıdakilerden hangisi dinin tarih boyunca insan yaşamının ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu savunmuştur?

Doğru Cevap: "C" Ninian Smart
Soru Açıklaması

Said Feyumi, Tevrat’tan bölümleri Arapça’ya çevirmiştir. Eric Sharp, Şehristani’yi ön plana çıkarmış bir yazardır. Hegel ve Frazer, insanlık tarihinde din öncesi bir çağın varlığını savunmuştur. Ninian Sharp ise Hegel ve Frazer’in aksine dinin insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu öne sürmüştür.

14.

Aşağıdaki Gurulardan hangisi zamanında Sih’lerin diğer topluluklar arasında ayırt edilmesini sağlayan 5 kutsal sembolden oluşan giyim tarzı belirlendi?

Doğru Cevap: "D" Guru Gobind Singh  
Soru Açıklaması

Sihler bugün dış görünüşleriyle içinde yaşadıkları bütün toplumlarda çok açık bir şekilde ayırt edilebilmektedir. Onların bu şekilde ayırt edilebilmesinin sebebi, onuncu guru Guru Gobind Singh (1666-1708) tarafından dış saldırılara karşı bir savunma gücü ve ayrı bir kimlik olarak Sihlerin varlığının devamını garanti altına almaya yönelik olan, khalsa tarikatının kurulmasıdır. Bir giriş töreniyle khalsanın bir üyesi haline gelen sihin, beş şeyi taşıması gerekir. Bunların her biri “k” ile başladığı için beş ks anlamında kakka olarak adlandırılırlar.

15.

Hindular kendi dinlerini ifade etmek için kullandıkları terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Sanatana dharma
Soru Açıklaması

Hindular kendi dinlerini ifade etmek için sanatana dharma ismini kullanırlar. “Sonsuz/ezeli dharma/yasa” anlamına gelen bu kelimeyle belli bir kurucuyla ilişkendirilen dünyanın diğer büyük dinlerinin aksine, onun bir başlangıcının olmadığını ifade etmek isterler.

16.

Din unsurunda önemli bir yer eden kutsalın özellikleri arasında, aşağıdakilerden hangisi dahil edilemez ?

Doğru Cevap: "E" Olağanlığı
Soru Açıklaması

Din terimi sınırlı bir çerçevede kullanılmakta, örneğin kendilerini yeni ya da müstakil bir din olarak tanımlasalar da çeşitli kişi ya da gruplarca tasarlanan veya sosyal gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan bazı akımlar din kapsamında görülmemektedir. Peki, kutsal nedir? Birçok araştırıcı kutsalın çeşitli tariflerini yaparlar. Bu tariflerde üzerinde ittifak edilen temel özellikler arasında kutsalın sıra dışılığı, olağanüstülüğü ya da diğer şeylerden farklı bir değer taşıması, bambaşkalığı, bu evrenin dışından bir anlam taşıması gibi hususlar dikkati çekmektedir.

17.

Din anlamına geliyor olarak kullanılan _________ kelimesi daha geniş̧ bir çağrışıma sahiptir ve birey ve toplumun maddi ve manevi hayatının gerçekleri ve ilhamlarıyla ilgili teoriler ve uygulamalar bütününü ima eder.

Yukarıdaki boşluğu doğru tamamlayan seçenek hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Dharma  
Soru Açıklaması

Din anlamına geliyor olarak kullanılan dharma kelimesi daha geniş bir çağrışıma sahiptir ve birey ve toplumun maddi ve manevi hayatının gerçekleri ve ilhamlarıyla ilgili teoriler ve uygulamalar bütününü ima eder

18.

Mecusilikle ilgili hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Ateşe taparlar.
Soru Açıklaması

Mecusiler ateşe tapmazlar, zira Mecusilikte ateş bir tapınma objesi ya da bir tanrı değildir, tanrısal saflığın, temizliğin ve iyiliğin bir sembolüdür. Dolayısıyla Mecusiler için kullanılan Ateşperest (Ateşe tapacı) ismi gerçeği yansıtmamaktadır.

19.

Nirvana ile ilgili hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Budistlerin ulaşmak istedikleri nihai yerdir.
Soru Açıklaması

Nirvana bir yer değildir. O, bir haldir; mutluluk hali, duyuların faaliyet göstermediği bir mutluluk halidir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi teoizm mezhepleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Yin ve Yang Ekolü
Soru Açıklaması

Mistik Ekol, Simyacı Ekol, Ferdiyetçi Ekol, Legalist Ekol, Ch’an MezhebiTeoizmin mezhepleri arasındadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.