Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Ara Sınavı 4
1.

Sabii inanışnda göre “Işık Alemi”nin başına kim bulunur?

Doğru Cevap: "C" Malka d Nhura
Soru Açıklaması

Baştan sona Sâbiî öğretilerine metafizik ve içinde yaşanılan evren düzleminde kabul edilen bir düalizm egemendir. Yalnızca ahlaki düzlemde bir düalizmden farklı olan bu anlayış Gnostik Düalizm olarak da nitelenebilir. Gnostik dualizme göre bir tarafta ışık ve nur alemi, diğer tarafta ise karanlık alemi bulunur. Işık aleminin başında “Yüce Hayat”, “Kudretli Ruh” ve “Yüceliğin Efendisi” gibi isimler de verilen Malka d Nhura (Işık Kralı) bulunur. Işık aleminde yüce varlık Malka d Nhura’nın etrafında sayısız nurani varlık bulunur.

2.

Sâbiîler, ilk insanın yaratılışından kıyamete kadar dünyanın yaşını kaç yıl olarak hesaplarlar?

Doğru Cevap: "E" 480.000
Soru Açıklaması

Sâbiîler, ilk insanın yaratılışından kıyamete kadar dünyanın yaşını 480.000 yıl olarak hesaplarlar.

3.

Ahura Mazda’nın yarattığı 6 ilahi varlıktan “ölümsüzlük” anlamını taşıyan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ameratat
Soru Açıklaması

Ahura Mazda öncelikle kendisinin kutsal ruhu Spenta Mainyu ile diğer 6 ilahi varlığı yarattı. Ameşa Spenta (kutsal ölümsüz) olarak da adlandırılan bu altı yüce varlık; Vohu Manah (iyi düşünce), Aşa Vahişta (iyi gerçek), Spenta Armaiti (iyi sadakat), Khşatrha Vairya (cazip hükümranlık), Haurvatat (bütünlük) ve Ameratat (ölümsüzlük)tür.

4.

Buddha öğretileri ile ilgili hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Nirodha Buddha’nın acıdan kurtuluş yolunu arayışında ulaştığı sonuçlardan biri, dünyada her şeyin sürekli bir akış halinde olduğu, her şeyin değiştiği, değişmeyen hiçbir şeyin bulunmadığıdır.
Soru Açıklaması

Nirodha (Acının kaldırılması). Buddha’yı diğer çağdaşlarından farklı kılan onun, varlığını ve sebebini tespit ettiği acının kaldırılmasının da mümkün olduğunu bulmuş olmasıdır.

5.

I. Monoteist

II. Panteist

III. Düalist,

IV. Henoteist

V. Politeist

İnanılan tanrının tekliği ya da çokluğu açısından yapılan din sınıflandırılması hangisinde doğrudur?

Doğru Cevap: "D" I,III,IV,V
Soru Açıklaması

Dinler inanılan tanrının tekliği ya da çokluğu açısından monoteist, düalist, henoteist ve politeist dinler; tanrının bilinip kavranması açısından agnostik ve gnostik dinler ve inanılan tanrının evrenle ve insanla ilişkileri açısından panteist, deist dinler gibi kimi sınıflamalara ayrıştırılmaktadırlar.

6.

Tao-Te-King nedir?

Doğru Cevap: "D" Kutsal kitap
Soru Açıklaması

Taoizm’in en önemli kutsal kitabı, Tao-Te-King’dir.

7.

Guruların kapısı, ya da guruların ikametgâhı olarak da adlandırılan mabetlerinin ismi nedir?

Doğru Cevap: "A" Gurdwara
Soru Açıklaması

Kutsal gün anlayışı olmayan Sihlerde herhangi bir günde bir defa yapılabilecek olan cemaatle ibadet, gurdwara (guruların kapısı, ya da guruların ikametgâhı) olarak adlandırılan mabetlerde icra edilir.

8.

Şintoizm dininde aşağıdakilerden hangisi “Tanrıların Yolu” veya “Kamilerin yolu” anlamında kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Şinto
Soru Açıklaması

‘Tanrıların Yolu’ veya ‘Kamilerin Yolu’ anlamına gelen Şinto kelimesinden türetilen Şintoizm, Japonya’nın yerli en eski dinlerindendir.

9.

Mecusilikte ölüm sonrası ruh ilahi aleme sırasıyla nasıl geçmektedir?

Doğru Cevap: "A" Yıldız, ay ve güneşi geçerek
Soru Açıklaması

Mecusilikte ölüm sonrası ruh, ilahi aleme, sırasıyla yıldızları, ayı ve güneşi geçerek ulaşmak durumundadır.

10.

Mecusiliğin kutsal kitabı Avesta’nın hangi bölümü Zerdüşt’e atfedilir?

Doğru Cevap: "E" Gathalar
Soru Açıklaması

Birkaç ana bölümden oluşan Avesta’nın bölümleri; Yasna, Visperad, Yaşt, Videvdat (Vendidat) ve Hurda Avesta (Küçük Avesta) olarak adlandırılır. Bu bölümler arasında en eski metinler 72 kısımdan oluşan Yasna’da bulunur. Yasna’nın 16 kısmı, geleneksel olarak Zerdüşt’ün kendisine atfedilir ve bunlar Gathalar (ilahiler) diye adlandırılır.

11.

Taoizm’in en önemli kutsal kitabı nedir?

Doğru Cevap: "D" Tao-Te-King
Soru Açıklaması

Taoizm’in en önemli kutsal kitabı, Tao-Te-King’dir. Ancak, To-Te-King’den sonra çeşitli dönemlerde Taoizm’in kutsal kabul ettiği başka eserler de ortaya çıkmıştır.

12.

1827’de ilk adı İngiliz Hindistan Uniteryen Cemiyeti olan Brahmo Samaj adlı derneği kuran(1828), Upanişadlar ve Brahma-Sutra’da bulunduğunu düşündüğü ahlaki tek tanrıcılığı savunan, tanrı ve tanrıçalara ibadeti yasaklayan, Sati (kadının ölen eşiyle birlikte yakılması uygulaması), çocuk yaşta evlilik, kast karşıtı olmayı ve kadınların eğitimini savunan isim hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Rom Mohan Roy
Soru Açıklaması

İngiliz etkisinin güçlü olduğu, özellikle Bengal’da küçük bir İngiliz azınlık tarafından Avrupai liberal değerler ve rasyonalizme tam bir teslimiyetle aşikâr hale geldi. Bu hareketin başlatıcısı, bir brahmin ailesine mensup olan Bengalli Rom Mohan Roy (1774-1833) idi. Arapça, Farsça ve sonra Sanskritçe çalışan Roy, Doğu Hindistan Şirketinde gelinebilecek en yüksek mevkiiye ulaştı. Emekli olduktan sonra Kalküta’da İngiliz eğitimi veren bir okul açtı. Dini inanç olarak unitaryanizme yakın olan Roy, 1827’de ilk adı İngiliz Hindistan Uniteryen Cemiyeti olan Brahmo Samaj adlı derneği kurdu (1828). Roy, Upanişadlar ve Brahma-Sutra’da bulunduğunu düşündüğü ahlaki tek tanrıcılığı savundu, tanrı ve tanrıçalara ibadeti yasakladı. Sati (kadının ölen eşiyle birlikte yakılması uygulaması), çocuk yaşta evlilik, kast karşıtı olmayı ve kadınların eğitimini savundu. Bu düşünceler, sonraki iki başkan Devandranath Tagore (1817-1905) ve Keshap Candar (1838-1884) tarafından sürdürüldü. Ancak Brahma Samaj hiçbir şekilde bir halk hareketi olamadı.

13.

Aşağıdakilerden hangisi Mecusilikte ateşin efendisi Aşa Vahişta’ya atfedilir?

Doğru Cevap: "B" No Ruz (Nevruz)
Soru Açıklaması

Kutsi, törenlerde kullanılan kutsal kuşaktır. Navcot, 15 yaşına gelen çocuğun dine giriş törenidir. Haoma, özel olarak yapılan ve kutsal metinlerde ölümsüzlük vereceği belirtilen bir içecektir. Mehregan, sonbaharda hasat zamanı kutlanan önemli bir bayramdır. Yıllık olarak kutlanan 7 büyük bayramdan en önemlisi No Ruz (Nevruz) adı verilen yeni yıl bayramıdır. No Ruz tabiatın dirilişi anısına kutlanan bir çeşit bahar bayramıdır. Güneş takviminin ilk ayı olan Fervardin’in ilk gününde (21 Mart) bahardaki gündüz-gece eşitliği döneminde kutlanmaya başlanan Nevruz efsanevi İran kralı Cemşid’le ya da Zerdüşt’le ilişkili olarak görülür. Nevruz ateşin efendisi Aşa Vahişta’ya atfedilmiştir.

14.

Hindistan’da bulunan dinin en erken şeklini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Klasik Hinduizm
Soru Açıklaması

Milattan önce 4000-2200 yılları arasıyla tarihlenen ve bugün genel olarak Harappa Medeniyeti olarak bilinen Indus Vadisi Medeniyeti kalıntıları, başka şeyler yanında özellikle bu dönemin dini inançları hakkında da bir takım sonuçlara ulaşmayı mümkün kıldılar. Indus vadisi dini, bugün Hindistan’da bulunan dinin muhtemelen en erken şeklidir.

15.

Mecusilik ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Günümüzde bağlarını kaybetmiştir.
Soru Açıklaması

Bu inanç sistemi büyük ölçüde bağlılarını kaybetmiş olsa da Mecusilik bugün hâlâ yaşayan bir din olarak varlığını devam ettirmektedir.

16.

Hz. Yahya Kur’an’da adı geçen hangi peygamber ile çağdaştır?

Doğru Cevap: "B" Hz. İsa
Soru Açıklaması

Her ne kadar Sâbiîler, kendi dinlerinin Hz. Adem’le birlikte başlayan bir “ilkdin” olduğunu iddia etseler de Sâbiîliğin tarihçesi gerçekte günümüzden yaklaşık iki bin yıl önce başlar. Sâbiîlik MÖ son iki yüzyıl içerisinde FilistinÜrdün bölgesinde mevcut olan heterodoks Yahudi akımları içerisinde filizlenmiştir. Sâbiîler tarafından “büyük bir önder” ve “bir ışık peygamberi” olarak adlandırılan Hz. Yahya da büyük ihtimalle Nasuralar cemaatiyle ilişki içerisindeydi. Hz. İsa’nın çağdaşı olan Yahya, Yahudi toplumunun bir üyesi olarak doğmuştu. Ancak sonradan bir peygamber olarak Yahudiliğe karşı çıkmış ve Kudüs dışında kendi cemaatini kurmuştu.

17.

Tanrı ya da tanrıların doğaüstü üstün güçler olarak algılandığı gelenek aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Teizm
Soru Açıklaması

Teizm tanrı ya da tanrıların doğaüstü üstün güçler olarak algılandığı geleneklerdir. Bunlardan monoteist ya da tek tanrıcı dinler insanların yaşamlarında yer verdikleri ya da verebilecekleri diğer üstün güçleri reddederek bir tek üstün gücün, yani bir Tanrı’nın varlığının kabul edilmesini ön plana çıkarmışlardır.

18.

Navcot ne demektir?

Doğru Cevap: "B" Dini tören
Soru Açıklaması

Mecusilikte her çocuk 15 yaşına geldiğinde kendisi için bir çeşit dine giriş (inisiyasyon) töreni sayılabilecek bir tören düzenlenir. Navcot olarak adlandırılan bu törende çocuklar dualarla dini elbiseler giyinip, kutsal kuşak Kusti’yi takarlar. Üç kez bele dolanan ve önden ve arkadan bağlanan bu kuşağı erkek ve kadın dindar Mecusiler her zaman bağlarlar.

19.

Teoizm’in kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Lao-Tse
Soru Açıklaması

Taoizm’in kurucusu Lao-Tse’dir. ‘İhtiyar Bilge’ veya ‘Yaşlı Üstad’ anlamına gelen Lao-Tse’nin gerçek adı Li-Tan’dır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi Hindu dinlerinde önemli bir inanç olan, hiçbir canlıya zarar vermeme ilkesine karşılık gelmektedir?

Doğru Cevap: "D" Ahimsa  
Soru Açıklaması

Hindistan’da çok eski bir doktrin olan ahimsa, Cayinler’de önemli bir yer işgal eder.“Yaralama” anlamına gelen ahimsa, sözle ve eylemle yaralamayı ifade edecek şekilde anlaşılmıştır. En küçük canlılar da dâhil başka hiçbir şeye zarar vermeksizin yaşamak gerektiğine işaret eder.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.