Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Ara Sınavı 7
1.

Aşağıdakilerden hangisi Mecusilik inancına göre yaratılmış ilk insan prototipine verilen addır?

Doğru Cevap: "D" Gayomart  
Soru Açıklaması

İnsanın yaratılışı konusunda Mecusilik, Ahura Mazda’nın önce ilk prototip insan olan Gayomart’ı yarattığını düşünür. Gayomart, Ahura Mazda ile Spendarmat’ın yani yeryüzünün oğlu olarak tanımlanır.

2.

Hinduizmde “hakikati görme sürecinin safhaları olan “sessizlik, derin düşünme ve vizyon” aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

Doğru Cevap: "D" Tapas
Soru Açıklaması

Muni ya da rşinin hakikati görme sürecinin safhaları olan “sessizlik, derin düşünme ve vizyon” tapas olarak isimlendirilir. Muni ya da rşinin hakikati görme sürecinin safhaları olan “sessizlik, derin düşünme ve vizyon” tapas olarak isimlendirilir.

3.

Mecusilikte dünyanın gidişatı, var oluştan kıyamete kadar süre açısından birbirine eşit kaç devre ayrılır?

Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması

Mecusilikte dünyanın gidişatı, var oluştan kıyamete kadar süre açısından birbirine eşit dört devre ayrılır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Uygur Türklerinin resmi dini olmuştur?

Doğru Cevap: "A" Maniheizm
Soru Açıklaması

Mitracılık Anadolu’yu geçerek Yunan, Roma ve Kuzey Afrika’da yayılmıştır; Maniheizm ise henüz kurucusu Mani’nin yaşamı esnasında Suriye, Anadolu ve Orta Asya içlerinde yayılmaya çalışmıştır. Öyle ki zamanla Atlas Okyanusundan Çin’e kadar bir alanda yaygınlık kazanmış, hatta 8. Yüzyılda Uygur Türklerinin resmi dini haline gelmiştir

5.

Aşağıdakilerden hangisi güney budizmi’nin yayıldığı ülkelerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Sri Lanka
Soru Açıklaması

Hindistan dışındaki Budizm’in tarihini Güney Budizm’i, Kuzey Budizm’i ve Doğu Budizm’i şeklinde ele alınmaktadır. Güney Budizm’iyle güney Asya ülkelerinden Sri Lanka, Seylan, Burma, Kamboçya, Endonezya, Laos, Tayland ve Vietnam gibi ülkelerdeki Budizm kastedilir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi Japonların milli dini olarak kabul edilir?

Doğru Cevap: "B" Şintoizm
Soru Açıklaması

Şinto kaynaklarında belirtildiğine göre, M.Ö. 6.yy.’da imparatorluk ailesinin mensup olduğu Yamato kabilesi, Güneş tanrıçası Amaterasu’nun (Semavi Aydınlık, Lamba) nesli olarak kabul edilmiş ve bu sıfatla ülkeyi yönetmeye başlamıştır. Böylece, imparatora tapınma kültü de ortaya çıkmıştır.Bunun doğal bir sonucu olarak Şintoizm, Japonya’nın resmi devlet dini haline gelmiştir.

7.

Sihizm’in ilk şehidi kimdir?

Doğru Cevap: "C" Guru Arjan
Soru Açıklaması

Guru Nanak ilk Sih gurusudur. Ardından Amar Das ve Ram Das gelmiş Sihizm’i yaymaya çalışmışlardır. Ram Das’tan sonra gelen Guru Arjan zamanında Moğol imparatoru Ekber Şah’la (1760–1837) iyi ilişkiler Sihleri, Müslümanlarla Hindular arasında bir uzlaşmanın olabileceğine yönelik bir umut beslemeye yöneltti ancak, Adi Granth’ın Harimandir’a yerleştirildiği iki yıl içinde Ekber Şah’ın ölmesi üzerine yerine, Guru Arjan’ı rakiplerini desteklediği şüphesiyle mahkûm eden Cihangir geçti. Guru Arjan hapiste ölmüş ve ilk Sih şehidi olmuştur.

8.

Sâbiî ibadetleri içerisinde en önemli olanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Vaftiz ayini
Soru Açıklaması

Sâbiî ibadetleri arasında en önemli olanı boy abdesti ya da vaftizdir. Masbuta, tamaşa ve rişama şeklinde üç çeşit dini yıkanma/temizlenme ayini vardır. Boy abdesti ya da tam vaftiz olarak da adlandırılan masbuta, rahip gözetiminde bir akarsuya dalıp çıkmak şeklinde yapılmaktadır. Bu yıkanma ibadetinin her Sâbiî tarafından haftada en az bir kere Pazar günü yapılması zorunludur. Tamaşa ise dini kirlenmeler sonrası bir Sâbiînin rahibe gereksinim duymaksızın kendi başına nehre üç kez dalıp çıkması şeklinde yaptığı gusüldür. Üçüncü dini yıkanma/temizlenme türü olan rişama ise İslâmdaki normal abdeste benzer bir ibadettir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi farklı inanç sistemlerinden inanç ve ibadet unsurları taşıyan melez dinsel gelenekler olan senkretik dinlere örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: "D" Moonculuk  
Soru Açıklaması

Savaşlar, istilalar, sürgünler, göçler ve benzeri nedenlerle farklı dini geleneklerin zorunlu olarak yan yana varlıklarını devam ettirmeleri durumu, zamanla bu geleneklere bağlı insanların birbirleriyle bilinçli ya da bilinçsiz bir ilişkide bulunmaları durumunu doğurmaktadır. Bu durum zamanla bazı durumlarda dini senkretizmin yaşanmasına ve farklı dini değerleri bir araya getirmek suretiyle oluşturulan yeni inanç sistemlerinin/dinlerin oluşumuna da neden olabilmektedir. Örneğin İslâm ile Hindu geleneğinden birçok unsur taşıyan Sih dini senkretik bir din olarak tanımlanabilir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi Kofüçyüs’ün derlediği beş kitap arasında yer almaz? Budizm ile Taoizm’in etkileşimi ile ortaya çıkan, sezgiyi ve meditasyonu esas alan bir mezheptir?

Doğru Cevap: "A" Lun Yü
Soru Açıklaması

Konfüçyüs’ün altmış sekiz yaşında Çin’e ait eski metinlerden derleyerek ortaya koyduğu beş kitap vardır. Bu kitaplar, Konfüçyanizm’in en önemli dini metinleridir. Bunlar; Li King, Şi King, Şu King, Yi King ve Şun Kiyu King’tir. Lun Yü ise kofüçyüs’ün ölümünden sonra talebeleri tarafından derlenmiş bir kitaptır.

11.

Sabi dininde Mandi nedir?

Doğru Cevap: "A" İbadet yerleri
Soru Açıklaması

Sâbiîler ibadetlerini evlerinde ve belirli durumlarda Mandi adı verilen bir yapının önünde bulunan havuzda ve havuz kenarında yaparlar.

12.

(i) İnsanın düşünce ve inanca dayalı değerlendirmelerini içeren zihinsel fonksiyonlarını,

(ii) her türlü tavır ve davranışlarını ve

(iii) insanın diğer insanlarla ilişkilerini ve kurumsal yönünü ifade eden sosyal yapısını belirleyen ve disiplin altına alan bir sistemdir.

Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Doğru Cevap: "A" Din
Soru Açıklaması

Din; (i) insanın düşünce ve inanca dayalı değerlendirmelerini içeren zihinsel fonksiyonlarını, (ii) her türlü tavır ve davranışlarını ve (iii) insanın diğer insanlarla ilişkilerini ve kurumsal yönünü ifade eden sosyal yapısını belirleyen ve disiplin altına alan bir sistem olduğu söylenebilir. Bu şekilde yapılan genel bir din tarifi, insanlığın temsil ettiği tüm dinsel gelenekleri kapsayıcı bir tanımlamadır.

13.

Klasik Hinduizm dönemi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" MÖ100-MS400  
Soru Açıklaması

MÖ. 500’den ms. 500’e kadarki on yüzyıllık dönem klasik Hinduizm dönemidir.

14.

Dinler tarihi ile olarak Türkçe yayınlanmış ilk eser olan Esatir aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

Doğru Cevap: "E" Şemseddin Sami
Soru Açıklaması

Dinler tarihi ile ilgili Türkçe olarak yazılan en eski kaynak olarak kabul edilen Şemseddin Sami’nin Esatir’i 1878’de basılmıştır. Yaşadığı dönemin üretken bir yazarı olan ve daha çok lügat türü eserleriyle meşhur olan Sami, bu eserinde doğudan batıya çeşitli halkların mitolojilerini bu mitoslara ait çeşitli terim ve kavramları açıklamaya çalışarak tanımlama yoluna gider.

15.

I.Ahlakî

II. İtikadî

III. Dinî

IV. Fıkhî

V. Siyasî

Mezheplerin  ele alındıkları kategoriler hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" II,IV,V
Soru Açıklaması

Dinin bir alt kolu ya da dinin kapsamı içerisinde sayılan ekoller olarak nitelenebilecek olan mezhepler, yapıları itibarıyla itikadî, fıkhî ve siyasî olmak üzere üç ana kategoride incelenebilir.

16.

Konfüçyanizm’in kuruluşu hangi yıllara tarihlenmektedir?

Doğru Cevap: "B" MÖ 6. yüzyıl
Soru Açıklaması

Konfüçyanizm, M.Ö. 6.yy.’da Şunkiyu döneminde yaşayan ve Büyük Mürşid olarak bilinen Konfüçyüs (K’ung Fu Tzu) tarafından kurulmuştur. Yaşamış olduğu dönemin siyasi ve toplumsal krizlerinden çıkışın, erdemli bireyin esas kabul edildiği Çin’in geleneksel değerlerine yeniden dönüşü ve kadim kültürünün yeniden ihyası ile mümkün olacağını savunmuştur

17.

Dört Seçkin Hakikatten biri olan “İnsanı, yaşadığı acıdan kurtulacak hale getirecek olan, kendi kendini disipline etme yolu, Budizm’in sembolü olan ve sekiz parmaklı tekerlekle gösterilen sekiz dilimli yoldur: bunlar doğru anlama, doğru konuşma, doğru eylem, doğru yaşam, doğru çaba, doğru düşünme, doğru yoğunlaşma” anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Maggha
Soru Açıklaması

Maggha (Sekiz Seçkin Yol) İnsanı, yaşadığı acıdan kurtulacak hale getirecek olan, kendi kendini disipline etme yolu, Budizm’in sembolü olan ve sekiz parmaklı tekerlekle gösterilen sekiz dilimli yoldur: bunlar doğru anlama, doğru konuşma, doğru eylem, doğru yaşam, doğru çaba, doğru düşünme, doğru yoğunlaşma anlamındadır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi Sâbiîlerin haftada en az bir kez Pazar günü yapılması zorunlu olan temizlenme ibadetidir?

Doğru Cevap: "C" Masbuta
Soru Açıklaması

Masiqta ölümlerde yapılan törendir. Panja, beş gün kutlanan bir bahar bayramıdır. A, B ve C şıkları ise temizlenme ayinleridir. Boy abdesti ya da tam vaftiz olarak da adlandırılan masbuta, rahip gözetiminde bir akarsuya dalıp çıkmak şeklinde yapılmaktadır. Bu yıkanma ibadetinin her Sâbiî tarafından haftada en az bir kere Pazar günü yapılması zorunludur. Tamaşa ise dini kirlenmeler sonrası bir Sâbiînin rahibe gereksinim duymaksızın kendi başına nehre üç kez dalıp çıkması şeklinde yaptığı gusüldür. Üçüncü dini yıkanma/temizlenme türü olan rişama ise İslâmdaki normal abdeste benzer bir ibadettir.

19.

Hindu kutsal metinleri ve ayrıldıkları gruplar hangisinde doğru olarak verilmişti?

Doğru Cevap: "C" Şruti- Vedalar; Smriti - Puranalar, Ramayana, Mahabharata ve Dharma-şastra
Soru Açıklaması

Hindu kutsal metinleri iki gruba ayrılır: Şruti ve Smriti. “İşitilen, görülen” anlamına gelen şruti kategorisi içinde Vedalar; smriti kategorisinde ise Puranalar, Ramayana, Mahabharata ve Dharma-şastralar yer alır.

20.

Taoizmde zenginlik tanrısı kimdir?

Doğru Cevap: "E" Shin
Soru Açıklaması

Taoizmde zenginlik tanrısı Shin’dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.