Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Final Sınavı 1
1.

Muhammed hangi yıl dünyaya gelmiştir?

Doğru Cevap: "A" 571
Soru Açıklaması

İslâm dinini tebliğ eden Hz. Muhammed, 571 yılında Arabistan Yarımadası’nda Mekke şehrinde dünyaya geldi.

2.

Japon kültüründe, özellikle muharip güçler olan samurayların terbiye ve ahlakında önemli etkisi olan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Zen Budizmi
Soru Açıklaması

C, D ve E şıkları 13 Şinto mezhebine dahil olup, bireyin dini eğitimi ve inancına önem verir. Minkan, halk arasında yaygın olarak yaşanan Şintoist anlayıştır. Soruda bahsi geçen mezhep Zen Budizmi’dir. Zen Budizmi’nin, Japon kültüründe özellikle de muharip güçler olan ‘samurayların’ terbiyesinde ve ahlaklarında önemli tesirleri olmuştur. Askeri tekniklerden judo ve kılıç kullanma sanatı olan kendonun gelişmesinde önemli rolü olmuştur.

3.

Tanah’ın hangi bölümünde peygamberlerden bahsedilmektedir?

Doğru Cevap: "E" Neviim
Soru Açıklaması

Yahudi Kutsal Kitabı Tanah’ın ikinci ana bölümü Neviim (Peygamberler) adını taşımaktadır ve bu bölümün, sonraki peygamberler kısmında İsrailoğulları tarihinde görev yapan ve faaliyetleri kutsal kitapta yer alan on beş peygamberden bahsedilmektedir Diğer şıklar Mişna’nın bölümlerinden örneklerdir.

4.

Hıristiyanlık’ta en önemli Havari kim olarak kabul edilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Petrus
Soru Açıklaması

Simun Petrus’un Pavlus öncesi dönemde yayılma konusunda en etkili isim olduğu anlaşılmaktadır. Yeni Ahid’de Pentikost gününde onun konuşmasını dinleyen 3000 kişinin Hz. İsa’ya inanıp vaftiz oldukları belirtilmektedir. Bu ihtida olayından sonra Petrus, ilk Mesih topluluğunun en büyük önderlerinden birisi olmuştur. Onun önderliğinde diğer havarilerin de gayretleriyle Mesih’e inananların sayısı yavaş yavaş artmaya başlamıştır.

5.

Yahudilerin Hıristiyan ülkelerde İsraili, Müslüman ülkelerde ise Musevi ismini tercih etmelerinin nedeni nedir?

Doğru Cevap: "D" Yahudiliğin zamanla aşağılayıcı bir anlam kazanması
Soru Açıklaması

Yahudi kelimesi hem bir milleti hem de o milletin inanç, kültür ve geleneğini ifade etmektedir. Batıda İsa’yı çarmıha gerdirmekle itham edilmeleri ve milletler arasında ayrı gruplar olarak yaşamaları sebebiyle kapalı ve karanlık cemaatlerle ilişkilendirilmiş, tehdit olarak algılanmış dolayısıyla da Yahudi kelimesi küçük düşürücü ve hakaret anlamı kazanmıştır. Bu sebeple de Yahudiler, Hıristiyan ülkelerde İsraeli ismini, Müslüman ülkelerde de Yahudi ismi aşağılayıcı ve kötü bir anlamda kullanıldığı için Musevi ismini kullanmayı tercih etmişlerdir.

6.

Seçeneklerden hangisi “Beyaz giyinenler, insanların ruhlarını din ve ilimle arıtanlar” anlamına gelmektedir?

Doğru Cevap: "D" Havariler
Soru Açıklaması

Havariler terimi “Beyaz giyinenler, insanların ruhlarını din ve ilimle arıtanlar” anlamına gelmektedir.

7.

Yeryüzünde Allah adına inşa edilen ilk mabedin adı nedir?  

Doğru Cevap: "B" Kabe
Soru Açıklaması

Yeryüzünde Allah adına inşa edilen ilk mabedin adı Kabedir.

8.

İslami kaynaklara göre İbrahim’in kurban etmeye çalıştığı oğlu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İsmail
Soru Açıklaması

Lut, İbrahim’in yeğenidir. İbrahim’in Sara’dan olma oğlu İshak, Hacer’den olma oğlu ise İsmail’dir. Yakup, İshak’ın oğlu; Yusuf ise Yakup’un oğludur. Yahudi inancına ve Tevrat’ta belirtildiğine göre İshak kurban edilmek istenmiştir. Fakat İslâmi kaynaklara göre Hz. İbrahim, oğlu İsmail’i annesiyle birlikte Mekke’nin bulunduğu yere getirmiş, İsmail belli bir yaşa gelince onu kurban etmek istemiş fakat yerine bir kurban verilmiş, böylece İsmail, kurban edilmekten kurtulmuş, baba İbrahim de bu büyük sınavdan başarıyla çıkmıştır.

9.

Hristiyanlara önemli özgürlükler tanıyan ilk Roma imparatoru kimdir?

Doğru Cevap: "A" Konstantin
Soru Açıklaması

313 yılının Mart ayında imparator Konstantin hıristiyanlara tam özgürlük sağlamak, el konulan tüm ibadet yerlerini geri vermek ve uğradıkları tüm zararların karşılığını ödemek için olağandışı bir ferman çıkardı. Bu gerçekten tarihi bir olaydı. Fermanla, imparatorluğun batı kısmında herkese din özgürlüğü tanındı.

10.

Teizm ile monoteist arasındaki temel fark nedir?

Doğru Cevap: "B" Monoteist, bir tek üstün gücün, yani bir Tanrı’nın  varlığının kabul eder.
Soru Açıklaması

Teizm tanrı ya da tanrıların doğaüstü üstün güçler olarak algılandığı geleneklerdir. Bunlardan monoteist ya da tek tanrıcı dinler insanların yaşamlarında yer verdikleri ya da verebilecekleri diğer üstün güçleri reddederek bir tek üstün gücün, yani bir Tanrı’nın varlığının kabul edilmesini ön plana çıkarmışlardır.

11.

Hristiyan tarihinde toplu olarak Hristiyan olan ilk kavim hangisidir?

Doğru Cevap: "E"  Ermeniler
Soru Açıklaması

Üçüncü yüzyılın sonlarında meydana gelen en önemli olaylardan birisi, Gregor (Kirkor) adında bir hıristiyanın çabaları sonucu Ermeniler’in hıristiyanlaşmasıdır. Hıristiyanlık tarihinde toplu olarak hıristiyan olan ilk kavmin Ermeniler olduğu ileri sürülmektedir.

12.

Hz. İsa görevine kaç yaşından sonra başlamıştır? 

Doğru Cevap: "E" 30
Soru Açıklaması

Hz. İsa görevine 30 yaşından sonra başlamıştır. Doğru

13.

I. Peygamberlerin her zaman doğru olduklarını ve hiçbir zaman yalan söylemediklerini II. Peygamberlerin güvenilir kimseler olduğunu, hiçbir zaman aldatmadıklarınıIII. Peygamberlerin üstün zekâya sahip kimseler olduğunu IV. Peygamberlerin hata yapmaktan korunmuş olmaları Yukarıdaki maddelerde peygamberlerin ortak özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?

Doğru Cevap: "C" Tebliğ
Soru Açıklaması

Peygamberlerin ortak özellikleri vardır. Bunlar: ‘Sıdk’, ‘Emanet’, ‘Fetanet’, ‘İsmet’ ve ‘Tebliğ’dir. Sıdk, peygamberlerin her zaman doğru olduklarını ve hiçbir zaman yalan söylemediklerini belirtir. Emanet, peygamberlerin güvenilir kimseler olduğunu, hiçbir zaman aldatmadıklarını belirtir. Fetanet, peygamberlerin üstün zekaya sahip kimseler olduğunu ifade eder. Peygamberlerin hata yapmaktan korunmuş olmaları, ‘İsmet’ sıfatına sahip oluşları nedeniyledir. Peygamberlerin, Allah’dan aldıkları mesajı insanlara eksiksiz bildirmeleri, ‘Tebliğ’ sıfatına sahip oluşlarının bir gereğidir. Yukarıdaki maddelerde peygamberlerin ‘tebliğ’ sıfatına sahip olmalarına yer verilmemiştir.

14.

Yahudilikte iman esaslarını belirleme çalışmalarının orta çağda hız kazanmasının nedeni nedir?

Doğru Cevap: "C" Müslümanlıktaki gibi iman esasları belirleme ihtiyacı
Soru Açıklaması

İlk örneğini İskenderiyeli filozof Philo’da gördüğümüz iman esası oluşturma girişimi bilhassa Orta Çağ’da yaygınlık kazanmış, özellikle Müslümanlarla ilişkiler neticesinde, Yahudilikte de iman esaslarının,Müslümanlardakine benzer şekilde tesbit edilme zarureti ortaya çıkmıştır.

15.

Yahudi ibadetleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Yahudi ibadetlerinde kadın erkek eşittir.
Soru Açıklaması

Yahudilik’te ferdi dua olduğu gibi cemaatle ibadet de vardır ve cemaat oluşması için on erkek gerekmektedir. Kadınlar hem ibadete iştirak edemezler hem de cemaatten sayılmazlar.

16.

I. Yahova ŞahitleriII. MormonlarIII. BabtistlerIV. MetodistlerV. AdventistlerHıristiyanlik’taki yeni dini hareketler hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV,V
Soru Açıklaması

Son asırlarda Hıristiyan dünyasında ana kiliselerin dışında, çoğu onlara eleştirel bir anlayışla bakan yeni dini hareketler ortaya çıkmıştır. Eleştirilerinin temelinde kimi zaman inanç, kimi zaman ise ibadet konuları yer almaktadır. Geleneksel mezheplerin orijinallikten uzaklaştıklarını gerekçe göstererek, Hıristiyanlığı yeniden asli haline döndürmeyi hedeflemektedirler Bu hareketler isimlerini genellikle kurucularından ya da amaç edindiği anlayıştan almaktadırlar. Bu hareketlerden önemlileri; Yahova Şahitleri,Mormonlar, Babtistler, Metodistler, Adventistler’dir.

17.

Yahudilerde 14 Adar günü kutlanan, neşe ve eğlence bayramı olarak bilinen bayram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Purim Bayramı
Soru Açıklaması

Purim, neşe ve eğlence bayramıdır. 14 Adar günü kutlanan bu bayram, Pers yönetiminin Yahudilere uygulamayı tasarladığı katliamın tarihini belirlemek için kuraya başvurduğu veya zar attığı için, kuralar veya zarlar anlamında Purim adı verilmiştir.

18.

Buda’nın ilk azizleri kaç kişidir?

Doğru Cevap: "C" 5  
Soru Açıklaması

Buda, daha önce çile hayatını bıraktığı için kendisini terk eden beş müridini Varanasi/Benares’deki geyik parkında bulur ve onlara dört soylu gerçek ve çilecilikle dünyevi zevkler arasındaki orta yoldan bahseder. Bu beş kişi, onun öğretisini kabul ederek arhat (aziz) haline gelirler ve daha sonra sangha adını alacak olan Budist cemaatin ilk çekirdeğini oluştururlar.

19.

Hıristiyanlıkta haftalık ibadetin Pazar günü yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" İsa öldükten sonra Pazar günü dirilmiştir.
Soru Açıklaması

Hz. İsa Yahudiler tarafından Cuma günü çarmıha gerilmiş, orada can vermiş ve mezarına konulmuştur. Üçüncü gün yani Pazar günü mezarından dirilerek öğrencileriyle 40 gün birlikte olmuş sonra göğe yükselmiştir. Bu sebeple onun mezarından diriliş günü olarak kabul edildiği için Pazar günü yapılan ibadetin hıristiyanlar için önemi büyüktür.

20.

Yahudilik dininin iman esasları hangi tarihte tespit edilmiştir?

Doğru Cevap: "A" MS 13. yüzyıl
Soru Açıklaması

Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın kutsal metinlerinde, nelerin iman esası olduğu belirtilmiş değildir. Bu sebepledir ki Yahudilik’te iman esaslarının tesbiti uzun zaman almış ve belirlenen esaslar, herkes tarafından benimsenmiş değildir. Bu konuda Yahudiler arasında tarih boyunca ihtilaflar olmuştur. Hz. Musa M.Ö. XIII. yüzyılda yaşadığı halde getirdiği dinin iman esasları ancak M.S. XIII. yüzyılda tesbit edilebilmiştir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.