Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Final Sınavı 11
1.

Aşağıdaki terimlerden hangileri Budist amentüsü olarak kabul edilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Buddha, Dharma, Sanghadan
Soru Açıklaması

Triratna (üç mücevher). Budistlerin her eyleme kendileriyle başladıkları üç mücevher, “Buddha’ya (aydınlanmış olana) sığınırım, Dharma’ya (öğretiye) sığınırım ve Sangha’ya (cemaate) sığınırım” şeklinde dile getirilen, Buddha, dharma ve sanghadan oluşur. Bunlar aynı zamanda bir kimseyi Budist yapan esaslardır ve bu yüzden de Budist âmentüsü olarak kabul etmek mümkündür.

2.

Hiç bozulmadan günümüze kadar gelen Kur’an da kaç sure vardır?

Doğru Cevap: "E" 114 sure
Soru Açıklaması

Bugün Müslümanların kullandıkları Kur'an metinleri, söz konusu asli nüshanın kopyalarıdır. Böylece, mevcut Kur'an nüshalarının hiçbirinde farklılık bulunmamaktadır. Kur'an'da 114 'sûre' bulunmaktadır.

3.

“Beyaz giyinenler, insanların ruhlarını din ve ilimle arıtanlar” anlamına gelen ve zamanla özel bir anlam kazanarak Hz. İsa’nın yardımcılarını kasteden terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Havariler
Soru Açıklaması

Havariler, kelime anlamı “Beyaz giyinenler, insanların ruhlarını din ve ilimle arıtanlar” demektir. Ancak bu ifade zamanla özel bir anlam kazanmış ve Hz. İsa’nın yardımcılarını kasteden bir terim halini almıştır. Tebliğ faaliyetinin başında Hz. İsa bu oniki kişiyi seçmiş ve bunlara havarî ismini vermiştir. Bunların isimleri bazı küçük farklılıklarla Matta (10: 2-4), Markos (3: 16-19), Luka (6: 14-16) ve Resullerin İşleri’nde (1: 13) yer almaktadır: Simon Petrus, Andreas, Yakup (Zebedi’nin oğlu), Yuhanna, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matta, Yakup (Alfeos’un oğlu), Taddeus, Gayyur Simun, Yahuda İskariyot.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Protestanlık ile ilgili doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Kiliselerde resim ve heykellere yer vermezler.
Soru Açıklaması

Kiliselerde resim, heykel ve tasvirlere yer vermezler. Anglikanlar hariç, haç bulundurmaz ve haç çıkarmazlar. Sakramentlerden ilk ikisini (Vaftiz ve Evharistiya) kabul ederler. Kilisede hiyerarşi olamaz. Papanın ve piskoposların Hıristiyanlar üzerinde, onlara hizmet dışında yetkileri yoktur.

5.

Bu ekolün temsilcisi, M.Ö. 4.yy.’da yaşamış olan Yang-Tzu’dur. Bu ekole göre, her şey belli bir kadere bağlı olarak hareket etmektedir. Bu nedenle, kaderin belirlediği şeyin dışında hiçbir şey olmaz. Yukarıdaki tanım Taoizmin hangi ekolünü tanımlamaktadır?

Doğru Cevap: "B" Ferdiyetçi ekol
Soru Açıklaması

Herşeyin belli bir kadere bağlı olarak hareket etmektedir görüşü ferdiyetçi ekolündür.

6.

İsa’nın tanrılaştırılamayacağına inanan Hıristiyan dini hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Üniteryanlar
Soru Açıklaması

Michael Servetus (1511-1539) tarafından Allah’ın birliği, Hz. İsa’nın tanrılaştırılamayacağı inancını yerleştirmek üzere kurulmuş, ancak engizisyon mahkemesince diri diri yakılarak öldürülmüştür.

7.

Yahudilik ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Kutsal kitabı incildir
Soru Açıklaması

Yahudilik, Hz. İbrahimi referans olarak kabul eden monoteist din ailesinin üç halkasından biri ve en eskisidir. Peygamberi Hz. Musa, Kutsal kitabı ise Tevrat’tır. İncil ise Hristiyanlığın kutsal kitabıdır.

8.

Ebu İsa el-İsfahani (VII. Yüzyıl), İbn7. Ebu İsa el-İsfahani (VII. Yüzyıl), İbnArye (1000), Karai Kohen Solomon (1121)’un ortak özelliği nedir?

Doğru Cevap: "D" Din bilimci olmaları
Soru Açıklaması

Mesih beklentisi özellikle baskı ve zulüm dönemlerinde daha da artmış ve birçok kişi, Mesih iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Ebu İsa el-İsfahani (VII. Yüzyıl), İbn Arye (1000), Karai Kohen Solomon (1121) bunlardandır.

9.

Pavlus öncesi dönemde Hristiyanlığın yayılmasına kim öncülük etmiştir?

Doğru Cevap: "C" Simun Petrus
Soru Açıklaması

Havarilerin isimleri sıralanırken hep en başta yer alan Simun Petrus’un Pavlus öncesi dönemde yayılma konusunda en etkili isim olduğu anlaşılmaktadır. Yeni Ahid’de Pentikost gününde onun konuşmasını dinleyen 3000 kişinin Hz. İsa’ya inanıp vaftiz oldukları belirtilmektedir. Bu ihtida olayından sonra Petrus, ilk Mesih topluluğunun en büyük önderlerinden birisi olmuştur.

10.

Hıristiyanlıkta günde kaç defa ibadet edileceği  kutsal kitapda nasıl belirtilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Tam  olarak belirlenmiş değildir,
Soru Açıklaması

Hıristiyanlıkta günde kaç defa ibadet edileceği, tam tamına belirlenmiş değildir, muayyen vakitler de tayin edilmemiştir. Bunlar hıristiyanın şevk ve ihtiyacına bırakılmıştır

11.

Aşağıdaki mezheplerden hangisi İslam dinine aittir?

Doğru Cevap: "E" Şiilik mezhebi
Soru Açıklaması

Müslümanlar, genel olarak iki farklı mezhebe veya akıma mensupturlar. Bunlar, Sünnîlik ve Şiilik'tir. Bu iki ana mezhebin altında itikadi ve fıkhi olmak üzere çeşitli alt mezhepler yer almaktadır.

12.

Hindu dininde puja ne demektir?

Doğru Cevap: "C" İbadet odası
Soru Açıklaması

Öğle ibadeti, ögleden önce, güneş doğduktan sonra herhangi bir zamanda yapılabilir. Mümkünse ibadetten önce gurunun ziyaret edilmesi ve swami gibi uğurlu bir zata bakılması gerekir. İbadet evdeki puja odasında yapılır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi İbn Meymun’un tespit ettiği on üç maddelik iman esaslarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Tevrat hak kitaptır
Soru Açıklaması

İbn Meymun’un tespit ettiği on üç maddelik iman esasları günümüzde Yahudilerin büyük çoğunluğu tarafından benimsenmektedir. Bu en kapsamlı iman esaslarında Tanrı, vahiy, peygamberlik, kutsal kitap, ilahi yargı, Mesih ve ahiret inançlarına yer verilmektedir. Tevrat’ın tek kitap olduğu da iman esaslarından biridir.

14.

Hangisi Yahudilik ve Hristiyanlık dinleri karşılaştırıldığında söylenemez?

Doğru Cevap: "D" Yahudi Kutsal kitabı, Hıristiyanlarca kutsal kabul edilmemektedir.
Soru Açıklaması

Yahudi tarihi, Hıristiyanlığın arkaplanıdır ve her iki dine göre de İsrail oğulları, Tanrının insanlık için hazırladığı ve İsa’yı göndererek tamamlayacağı kurtuluş planında seçilmiş bir kavim olarak rol almaktadır. Ancak Yahudilik, Hz. İsa’yı Tanrının oğlu veya peygamber olarak, İncili de kutsal kitap olarak kabul etmemektedir.

15.

Sihir ve büyüye dayalı bu ekolün en önemli temsilcisi Chiang Tao Lin’dir (M.S. 34). Sihirbazlığın ön planda olduğu bu ekolde dini ve felsefi yorumlar çok zayıftır. Yukarıdaki tanım Taoizmin hangi ekolünü tanımlamaktadır?

Doğru Cevap: "C" Mistik ekol  
Soru Açıklaması

Sihirbazlığın ön planda olduğu ekolsimyacı ekoldür

16.

İncil kelimesinin Yunanca aslı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Evangelion
Soru Açıklaması

İncil kelimesinin aslı, Yunanca Evangelion’dur. Halk Yunancasında “getirdiği bir haberden ötürü bir şahsa verilen müjdelik, mükafaat” manasına gelir. Daha sonraki zamanlarda “haber, müjde” manasına kullanılmıştır.

17.

Süryani kilisesi hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "B" Bağlı bulundukları kiliseye “Gregoryan Kilisesi” de denilmektedir.
Soru Açıklaması

Süryaniler, kendilerini ilk Hıristiyan cemaat olarak kabul ettikleri için bağlı bulundukları kiliseye “kadîm” ünvanı verilmiştir. Ermeniler, 301 yılında Aziz Gregor’un öncülüğünde Hıristiyanlığı kabul etmişlerdir. Bu yüzden Ermeni Kilisesi’ne aynı zamanda Gregoryan Kilisesi de denir.

18.

Dinlerin teolojik ve kurumsal yapılarını dinlerin tarihsel tezahürlerini de dikkate alarak inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir ?

Doğru Cevap: "C" Dinler Tarihi
Soru Açıklaması

Dinlerin teolojik ve kurumsal yapılarını dinlerin tarihsel tezahürlerini de dikkate alarak inceleyen bilim dalı, Dinler Tarihidir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi ‘Vahiy Meleği’ olarak da adlandırılan Cebrail için Kur'ân-ı Kerîm'de kullanılan isimlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Mârut
Soru Açıklaması

Cebrail Kur'ân-ı Kerîm'de ‘Cibril, Rûhulkudüs, Rûhulemîn, Rûh ve Resul’ şeklinde beş değişik isimle ifade edilir. Mârut ise dört büyük melek haricinde Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen meleklerden birisidir.

20.

Arz-ı Mev’ud’un anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Vadedilmiş topraklar
Soru Açıklaması

Arz-ı Mev’ud (Vadedilmiş topraklar) tabiri Allah’ın, Hz. İbrahim’e ve onun soyundan gelenlere vermeyi vaad ettiği yer için kullanılan bir terimdir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.