Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Final Sınavı 12
1.

Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre İsa ile ilgili doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Yaratıcı katına yükselmesi
Soru Açıklaması

Kur’an’da Hz. İsa onbeş surede doksanüç ayette ismi veya bir sıfatı ile zikredilmektedir. Bu ayetlerde doğumunun müjdelenmesi, dünyaya gelişi, tebliği, mucizeleri, dünyevi hayatının sonu ve Allah katına yükseltilişi ele alınmaktadır. Onun diğer peygamberler gibi kul ve peygamber, kendisine tanrılık nispet etmenin ise küfür olduğu belirtilmektedir. Kendisine Allahtarafından kitap verildiği, İsrailoğullarına gönderilen bir peygamber olduğu, Tevrat’ı tasdik ettiği, bazı hususlarda onu neshettiği, kavmine namazı ve zekatı emrettiği vurgulanmaktadır. Ayrıca onun öleceğinden ve tekrar hayata döneceğinden söz edilmektedir. Ancak buradaki diriliş hıristiyanlıkta’ki gibi çarmıha gerildikten sonraki diriliş değil, kıyamet sonrası diriliştir. Çarmıhada gerilmemiştir. Böylece Hıristiyanlık’ta önemli bir dini inanç olan, insanların günahına kefaret olmak üzere İsa’nın çarmıha gerilmesi hadisesinin İslâm’da kabul edilmediği görülmektedir

2.

Budizm’in hem Hindistan’ın doğusuna hem de batısına yayılmasında önemli bir rol oynayan kral kimdir?

Doğru Cevap: "A" Kral Aşaoka
Soru Açıklaması

Buddha’nın faaliyet sahası hayatı boyunca kuzey Hindistan ve Hindistan’ın güneyindeki birkaç küçük toplumla sınırlı kaldı. Sonraki iki yüzyıl boyunca Hindistan’ın başka bölgelerine yayılmış olsa da, Kral Aşaoka’nın onu din olarak kabul etmesine kadar (mö. 3. Yüzyılın ortası), Budizm’in gerçek bir yayılım gerçekleştirdiği söylenemez.

3.

Aşağıdakilerden hangisi Sih ibadeti ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Doğru Cevap: "E" Sihlerde bütün dinlerde olduğu gibi hac, oruç ve kurban gibi ibadetler vardır.
Soru Açıklaması

Sihlerde bütün dinlerde görülen hac, oruç ve kurban gibi ibadetler yoktur.

4.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İslam’ın ibadetlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Ahirete iman
Soru Açıklaması

Diğer seçeneklerin aksine Ahirete iman, İslam’ın ibadetlerinden değil; inanç esaslarından biridir.

5.

Evrimci pozitivist teorilerin iddia ettiği “ilkeller” olarak tanımlanan yerlilerin inançlarının gelişmiş dinsel geleneklerde var olan özelliklerin bu geleneklerde de mevcut olduğu ortaya koyan araştırmacı kimdir?

Doğru Cevap: "B" Mircea Eliade  
Soru Açıklaması

Mircea Eliade gibi araştırıcıların yaptıkları çalışmalarda, kimi antropologlarca “ilkeller” olarak tanımlanan yerlilerin inançlarının hiç de evrimci pozitivist teorilerin iddia ettiği gibi iptidai olmadığı, tam tersine gelişmiş olarak tanımlanan dinsel geleneklerde var olan özelliklerin bu geleneklerde de mevcut olduğu ortaya konulmuştur.

6.

Yahudiler hangi tarihte İngiltere’den kovulmuşlardır?

Doğru Cevap: "D" 1290
Soru Açıklaması

Yahudiler 1290’da İngiltere’den, 1322 ve 1394’te Fransa’dan, 1421’de Avusturya’dan, 1424’te Köln’den, 1470’te Bavyera’dan, 1483’te Varşova’dan, 1492’de İspanya’dan, 1493’te Sicilya’dan, 1497’de Portekiz’den kovuldular ve Osmanlı, kovulan Yahudilere kucak açtı, onları himaye etti ve Osmanlı topraklarına yerleştirdi.

7.

Japonya’da  Minkan  Şinko inancında saygı gösterilen  özel günlerden Çocuklar Günü yılın hangi günüdür?

Doğru Cevap: "C" 5 Mayıs  
Soru Açıklaması

Bu inançta saygı gösterilen bazı özel günler vardır. Bunlar: Yeni yıl, ilkbahar (3 Şubat), Oyuncak Çocuklar Bayramı (8 Nisan), Çocuklar Günü (5 Mayıs), Su Kamisi Bayramı (15Haziran), Yıldız Bayramı (7 Temmuz), Ölüler Bayramı (13-16 Temmuz) ve Sonbahar Ekinoksu Bayramı

8.

İran ve Irak bölgesinde günümüzde İslam dışında aşağıdaki dinlerden hangisi yaşamamaktadır?

Doğru Cevap: "E" Budizm
Soru Açıklaması

Günümüzde İran ve Irak coğrafyasında yaşamakta olan en önemli dini gelenek İslâm’dır. Miladi 7. yüzyıldan itibaren İslâm egemenliği altına giren bu bölgede kısa zamanda Müslümanlar çoğunluk haline gelmişlerdir. Günümüzde Müslümanlar yanında bu yörede çeşitli Hıristiyan gruplar, Yahudiler, Mecusi ya da Zerdüştiler ve Sâbiîler de yaşamaktadırlar. Ayrıca Yezidiler gibi çeşitli senkretik topluluklar da varlığını devam ettirmektedir.

9.

Aşağıdakilerden hangisinde islam inancında var olan kavram ile mecuslikteki karşılığı yanlış verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Adem- Gayomart  
Soru Açıklaması

Mecusilik tek tanrı inancına dayalı bir din olmasından dolayı bazı özellikleri bakımından islam dini ile benzeşmektedir. Örneğin onlar vahiye, hesap gününe, peygamberlerin bvarlığına inanmaktadırlar. Kendi inanç sistemleri içinde farklı isimlendirseler de islam dinine benzer inanışlara sahipler. Yukarıdakilerden yalnızca islam dininde ilk yaratılan insan olan Adem’e karşılık verilen Gayomart yanlıştır. Gayamort ilk insan prototipi olmakla beraber Mecusilikte Âdeme karşılık gelen ilk insan maşye’dir.

10.
Yahudilikte en son peygamber aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Malaki 
Soru Açıklaması
11.

Hıristiyanlık dininin ilk ekümenlik konsili nerede toplanmıştır?

Doğru Cevap: "E" İznik
Soru Açıklaması

M.S. 325’te Hıristiyanlık tarihinin ilk ekümenikkonsili olan İznik Konsili toplandı ve daha sonraki yıllarda sık aralıklarla konsiller devam etti. Tarihin ilk genel konsili olarak kabul edilen bu konsilde teslisin çok önemli iki unsuru olan Baba ve Oğul’un tabiatı problemi tartışılmış ve neticede her ikisinin de aynı tabiatı taşıdıklarına, yani her ikisinin de aynı cevherden olduklarına karar verilmiştir.

12.

I. Koshito veya İmparatorluk ŞintoizmiII. Jinja veya Tapınaklara ait ŞintoizmIII. Kyoha veya Mezheplere ait ŞintoizmIV. Minkan veya Popüler ŞintoizmHangisi Şintoim mezhepleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "C" I, II, III, IV
Soru Açıklaması

Şintoizm’in hitap ettiği kesime göre dört çeşitli uygulaması ortaya çıkmıştır. Bunlar: Koshito veya İmparatorluk Şintosu; Jinja veya tapınaklarda uygulanan Şinto; Kyoha veya Mezheplere ait Şinto ve nihayet Minkan veya Popüler Şinto uygulamasıdır. Bunun dışında, Çin’de gelişen Ch’an Budizmi, Japonya’da Zen Budizmi olarak ortaya çıkmıştır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi Yahudi kutsal kitabında önceleri, özellikle Yahvist metinlerde antropomorfik tasvirinde yer alan özelliklerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Acıkabilen bir varlık olması
Soru Açıklaması

Yahudi kutsal kitabında tanrı önceleri, özellikle  Yahvist metinlerde antropomorfik bir şekilde tasvir edilmiştir. O beşeri organlara ve duygulara sahip bir varlık gibi tasvir edilmekte, elleri, kolları, gözleri ve kulakları olan, günün serinliğinde bahçede gezinen, unutan, pişman olan, yorulan bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır.

14.

I. Tüm Katolik dünyasının dinî lideri Papa’dır.II. Roma Kilisesi diğer kiliselerin rûhânî merkezidir ve hepsinden üstündür.III. Kutsal Ruh Baba ve Oğul’dan neş’et etmiştir.IV. Kutsal Kitap yanında Kilise Babaları’nın yazıları da ikinci derecede saygınlığı olan metinlerdir.Yukarıdaki özelliklerden hangileri Katolik Mezhebi’ne aittir? 

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

I, II ve III no’lu seçenekler Katolik Mezhebi’ne ait olmakla birlikte, IV numaralı “Kutsal Kitap yanında Kilise Babaları’nın yazıları da ikinci derecede saygınlığı olan metinlerdir.” inancı Ortodoks Mezhebi’ne aittir.

15.

Tevrat’ta iki ayrı yerde yer alan (Çıkış 20; Tesniye 5) On Emir aşağıda sıralanmıştır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi On Emir’i kapsamaktadır?

I. Mesih gelecektir, geciktiği halde her gün onun gelmesini bekleyeceksin.II. Seni Mısır diyarından, esaret evinden çıkaran Tanrı benim. Benden başka Tanrın olmayacak.III. Tanrının emirlerini yerine getirerek mükafatlandırılacaksın, ihlal edersen cezalandırılacaksın.IV. Kendin için yontma put, hiçbir şeyin resmini yapmayacaksın.V. Tanrının adını boş yere ağza almayacaksın.VI. Peygamberlerin bütün sözlerini hak kabul edeceksin.VII. Cumartesi gününe riayet edeceksin.VIII. Mükafat ve cezayı hak kabul edeceksin.IX. Babana ve annene hürmet edeceksin.X. Öldürmeyeceksin.XI. Zina yapmayacaksın.XII. Çalmayacaksın.XIII. Yalancı şahitlik yapmayacaksın.XIV. Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.

Doğru Cevap: "E" II, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII ve XIV
Soru Açıklaması

Tevrat’ta iki ayrı yerde yer alan (Çıkış 20; Tesniye 5) On Emir şu şekildedir: 1- Seni Mısır diyarından, esaret evinden çıkaran Tanrı benim. Benden başka Tanrın olmayacak. 2- Kendin için yontma put, hiçbir şeyin resmini yapmayacaksın. 3- Tanrının adını boş yere ağza almayacaksın. 4- Cumartesi gününe riayet edeceksin. 5- Babana ve annene hürmet edeceksin. 6- Öldürmeyeceksin. 7- Zina yapmayacaksın. 8- Çalmayacaksın. 9- Yalancı şahitlik yapmayacaksın. 10- Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.

16.

I. Tibet, Vietnam, Filipinler , Japonya ve TayvanII. Vietnam, Kore, Japonya, Çin ve HindistanIII. Çin, Vietnam, Kore, Japonya ve TayvanIV. Vietnam,Tibet , Japonya ve Tayvan V. Filipinler , Bangladeş, Çin, Japonya ve KoreKonfüçyanizm’in, günümüzde yoğun olarak taraftarlarının bulunduğu ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" III  
Soru Açıklaması

Konfüçyanizm’in, günümüzde başta Çin olmak üzere yoğun olarak Vietnam, Kore, Japonya ve Tayvan’da taraftarları bulunmaktadır.

17.

I. Markos İnciliII. Yuhanna İnciliIII. Matta İnciliIV. Luka İnciliYukarıda verilen incillerden hangisi “Sinoptik inciller” grubuna girmektedir?

Doğru Cevap: "D" I, III ve IV
Soru Açıklaması

Tarihî kitaplar denilen incillerden üçü yani Matta, Markos ve Luka gerek şekil ve gerekse konular itibariyle birbirine çok benzediği için “Sinoptik inciller” olarak adlandırılmaktadır.

18.

“Endüljans” kelimesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "E" Para ile günah çıkartma
Soru Açıklaması

11. yüzyılda ilk defa Fransa'da piskoposlar ve günah çıkarıcı papazlar tevbe yerine, Kilise'nin aracılığını ve “para karşılığı günah bağışlama” diye tanımlanabilecek endüljans mecburiyetini getirmişlerdir. 13. Yüzyıldan itibaren endüljanslar tevbe ile ilgili prosedürden ayrılmış ve papalara tahsis edilmiştir. Aynı zamanda teologlar endüljansların daha önce ölmüş olanlara da uygulanacağı eğitimini vermişlerdir. Ortaçağ boyunca endüljans müesseseleri papalar ve piskoposlar için büyük bir para kaynağı olmuştur.

19.

Dinin tarih boyu insan yaşamının ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu vurgulayan din bilgini kimdir?

Doğru Cevap: "C" Ninian Smart
Soru Açıklaması

Hegel, insanlık tarihinde “din çağı” öncesi bir “sihir ve büyü dönemi” olması gerektiği üzerinde durmuş; Frazer ise insanlığın erken dönem tarihinde, büyü ve sihir gücüyle insanlığın doğayı kontrol altına alabileceğinin düşünüldüğü bir zaman diliminin varlığından söz etmiştir. Ona göre insanlığın bu çabası doğrudan etkili olmayınca, insanlar bu defa kendilerinden daha üstün saydıkları ruhlara, tanrılaştırılmış atalara ve diğer tanrısal varlıklara yönelmeye başlamışlardır. Ayrıca Mircea Eliade gibi araştırıcıların yaptıkları çalışmalarda, kimi antropologlarca “ilkeller” olarak tanımlanan yerlilerin inançlarının hiç de evrimci pozitivist teorilerin iddia ettiği gibi iptidai olmadığı, tam tersine gelişmiş olarak tanımlanan dinsel geleneklerde var olan özelliklerin bu geleneklerde de mevcut olduğu ortaya konulmuştur. Dünya genelinde eski ve çağdaş dinsel gelenekler üzerinde yapılan sayısız araştırma, her dönemde ve her toplumda bir din anlayışının mevcut olduğunu ve dinin, Ninian Smart’ın haklı olarak vurguladığı gibi, tarih boyu insan yaşamının ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu ortaya koymuştur.

20.

I- İnciller arasında Hz. İsa’nın nesebi konusunda ittifak yoktur.II- Hz. İsa için hem “Allah’ın Oğlu”, hem de “Yusuf Oğlu”, “Davut Oğlu”, “Adem Oğlu” deyimleri kullanılmaktadır.III- İlk üç İncil’e göre Hz. İsa’nın esas memleketi Galile, Yuhanna’ya göre Yahudiye’dir.Seçeneklerden hangisi/hangileri inciller arasındaki tutarsızlıklar arasında yer alır?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

Seçeneklerin tamamı inciller arasındaki tutarsızlıklar arasında yer alır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.