Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Final Sınavı 13
1.

Yahudilikte, aşağıdakilerden hangi peygamber Arz-ı Mev’ud (Vadedilmiş topraklar) vaad edilen peygamberlerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Davut
Soru Açıklaması

Arz-ı Mev’ud (Vadedilmiş topraklar) tabiri Allah’ın, Hz. İbrahim’e ve Onun soyundan gelenlere vermeyi vaad ettiği yer için kullanılan bir terimdir. Bu vaad önce Hz. İbrahim ve soyuna yapılmış, İshak,Yakub ve Musa ile de bu vaad yinelenmiştir.

2.

“Tanrı ya da tanrıların doğaüstü üstün güçler olarak algılandığı geleneklerdir.” ifadesi hangisi için kullanılır?

Doğru Cevap: "B" Teizm
Soru Açıklaması

Teizm tanrı ya da tanrıların doğaüstü üstün güçler olarak algılandığı geleneklerdir. Dinlerde üstün güç olarak inanılan tanrısal varlık bazı dinlerde ise düalist ya da politeist bir bağlamda düşünülür. Düalist ya da iki tanrıcı dinler genellikle iyi ve kötü düalitesi çerçevesinde bir iyilik bir de kötülük tanrısının varlığını kabullenirler. Bazı dinlerde ise çoktanrıcılık kabul edilmekle birlikte, bunlardan yalnızca birisi üstün güç olarak kabul edilip tazim edilir. Böylesi geleneklerin tanrı inancı Henoteizm kavramıyla ifade edilir. panteist ise inanılan tanrının evrenle ve insanla ilişkileri açısından sınıflandırılmasıdır

3.

Evharistiya ayini ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Bir Hıristiyan bağlı olduğu mezhebin dışındaki diğer mezheplerde de evharistik uygulamalara katılabilir.
Soru Açıklaması

Kiliseler arasındaki farklılıklar, herhangi bir mezhebe bağlı bir Hıristiyan’ın, başka bir mezhebin evharistik uygulamasına katılmasını doğru bulmamaktadır. Katolik Kilisesine göre Evharistiya ayininde papazın ikram ettiği bir parça ekmeği yiyen İsa-Mesih’in etini yemiş, yine papazın uzattığı kaseden şarabı içen de İsa-Mesih’in kanını içmiş sayılmaktadır. O zaman inkarnasyon gerçekleşmekte ve Hıristiyan imanına sahip kişi İsa Mesih ile et ve kan olarak birleşmiş olmaktadır. Ortodoks Kilisesi evharistik iman noktasında Katolik Kilisesi’yle aynı düşünceleri paylaşmasına rağmen, "transsubstantiation" (ekmeğin ve şarabın İsa’nın etine ve kanına dönüşmesi) konusunu benimsemez. Protestanlar da bu konuya tamamen olumsuz bakarlar ve "İsa'nın Son Yemeği" hatırasına yapıldığına inanırlar. Ermeniler Evharistiya’da ekmeğe maya, şaraba su katmazlar. Hepsinin saf ve temiz olması esas alınır. Onlar da Protestanlar gibi ekmek ve şarabın İsa’nın eti ve kanına dönüştüğü inancını reddederler.

4.

Hıristiyanlıkta Endüljans ne anlama gelir?

Doğru Cevap: "A" Para karşılığı günah çıkartma
Soru Açıklaması

11. yüzyılda ilk defa Fransa'da piskoposlar ve günah çıkarıcı papazlar tevbe yerine, Kilise'nin aracılığını ve “para karşılığı günah bağışlama” diye tanımlanabilecek endüljans mecburiyetini getirmişlerdir.

5.

I- LukaII- AndreasIII- YuhannaSeçeneklerden hangisi/hangileri havariler arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

Seçeneklerin tamamı havariler arasında yer almaktadır.

6.

Üç ilahi dinden kronolojik olarak en eskisi hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yahudilik
Soru Açıklaması

Yahudilik, üç ilahi kaynaklı dinden biri ve kronolojik olarak en eskisidir. Hıristiyanların dinine Hıristiyanlık adını Hz. İsa vermediği gibi, Yahudilerin dinine de Yahudilik adı Hz. Musa tarafından verilmemiştir. Yahudi halkının inancı anlamında Yahudilik adı, Hz. Musa’dan çok sonra verilmiştir. Yahudilerin dini Yahudilik adını almadan önce, kavmin adına bağlı olarak “İbranilerin dini” veya “İsrailoğullarının dini” olarak adlandırılıyordu.

7.

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden ‘sıdk’ kavramını açıklar?

Doğru Cevap: "D" Yalan söylemezler.
Soru Açıklaması

Peygamberlerin ortak özellikleri vardır. Bunlar: ‘Sıdk’, ‘Emanet’, ‘Fetanet’, ‘İsmet’ ve ‘Tebliğ’dir. Sıdk, peygamberlerin her zaman doğru olduklarını ve hiçbir zaman yalan söylemediklerini belirtir. Emanet,peygamberlerin güvenilir kimseler olduğunu, hiçbir zaman aldatmadıklarını belirtir. Fetanet, peygamberlerin üstün zekaya sahip kimseler olduğunu ifade eder. Peygamberlerin hata yapmaktan korunmuş olmaları, ‘İsmet’ sıfatına sahip oluşları nedeniyledir. Peygamberlerin, Allah’tan aldıkları mesajı insanlara eksiksiz bildirmeleri, ‘Tebliğ’ sıfatına sahip oluşlarının birgereğidir.

8.

Hz. Yakub’un dördüncü oğlunun, “Tanrıya teşekkür” anlamına da gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Yehudah
Soru Açıklaması

Yahudi kelimesinin aslı İbranice Yehudi’dir (çoğulu Yehudîm) ve bu kelime Grekçe’ye Ioudaios, Latince’ye Iudaeus olarak geçmiştir. Kelime başlangıçta bir şahıs adıdır. Hz. Yakub’un dördüncü oğlunun adı olan Yehudah (Yeuda), Tanrıya teşekkür anlamındadır. Bu kelime daha sonra Yehudah’ın lideri olduğu kabilenin, bu kabilenin yerleştiği bölgenin (Kudüs merkez olmak üzere Güney Filistin), bu bölgede kurulan krallığın (Yahuda Krallığı) ve bu krallık bünyesinde yaşayan Yahuda ve Bünyamin kabileleri ile Levililerin ve nihayet, Babil Esareti (M.Ö. 587-535) sonrasında, Yahuda’nın soyundan gelsin veya gelmesin, bütün İsrail oğullarının adı olmuştur.

9.

Aşağıdakilerden hangisi Ermeni kilisesi ile ilgili doğru bir bilgidir?

Doğru Cevap: "E" Hastaları yağlama kabul edilmez.
Soru Açıklaması

Ermeni Kilisesi tarafından ilk üç konsil kabul edilmekte, diğerleri reddedilmektedir. Evharistiya ayininde ekmeğe maya, şaraba su katılmamaktadır. Kilise tarafından günahların bağışlanması reddedilmekte ve böyle bir şeyin gerçekleşeceğine inanılmamaktadır. Vaftiz edilen kişiye vaftiz edildiği gün hangi azizin bayramı ise, onun adı verilmektedir. Vaftiz sadece papaz tarafından yapılmakta ve ölmüş olan çocuk bile vaftize tabi tutulmaktadır. Katolik ve Ortodoks Mezhepleri tarafından sakrament olarak kabul edilen “Hastaları Yağlama” Ermeni Kilisesi tarafından sakrament olarak kabuledilmemektedir.

10.

Miladi VIII. yüzyılda Müslüman dünyası ile yakın temas, bu temas sonucu ortaya çıkan Karaim adlı Yahudi mezhebi ile mücadele zorunluluğu, diğer taraftan Müslüman kelamcılarca Yahudiliğe yöneltilen hücumları önleme endişesi, iman esaslarının yeni bir görüşle ele alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu konuda ilk çalışmayı yapan Saadya Gaon’dur (Said b. Yusuf el-Feyyumi, 882-942). Aşağıdakilerden hangisi, “Saadya Gaon’un daha kapsamlı Amentüsü” esaslarını kapsamaktadır?

I. Alem sonradan yaratılmadır (hâdistir).II. Allah tek olup cismi yoktur.III. Vahye iman, Yahudi aranesini de içine almak üzere şarttır.IV. Elimizde olan Tevrat, tamamıyla Tanrı tarafından Musa’ya verilenin aynıdır.V. Mükafat ve ceza haktır.VI. Peygamberlerin bütün sözleri haktır.VII. Efendimiz Musa’nın peygamberliği gerçektir. O, kendisinden önce ve sonra gelen bütün peygamberlerin en büyüğüdür.VIII. Ruh saf ve temiz yaratılmıştır, ölüm anında cesedi terkeder.IX. Yeniden dirilmek haktır.X. Mesih’i beklemek, hesap ve nihai hüküm haktır.XI. İnsan muttaki olmaya, ruhen ve bedenen bütün günahları işlemekten sakınmaya davet olunmuştur.

Doğru Cevap: "E" I, II, III, V, VIII, IX, X ve XI
Soru Açıklaması

Saadya Gaon, tesbit ettiği iman esaslarında dünyanın yaratılmış olduğu, Tanrının bir ve cisimsiz oluşu, vahyin gerçekliği, insanın zihni ve ruhi kapasitesi gereği günahtan kaçınma yetisine sahip oluşu, mükafat ve cezanın hak olduğu, ruhun saf biçimde yaratıldığı ve ölümden sonra bedeni terk edeceği; yeniden dirilme, Mesih beklentisi ve son yargı inancına yer vermiştir. Diğerleri bu kapsamın dışında kalmaktadır.

11.

Budizm’in kurucusu kimdir?

Doğru Cevap: "B" Goutoma Siddhartha  
Soru Açıklaması

Bir din olarak Budizm’in tarihi, Goutoma Siddhartha’ya kadar geri gider. Siddhartha 35 yaşında Bodhi ağacının altında, dört soylu gerçeği keşfeder. O artık aydınlanmış, uyanmış bir kimsedir (Buddha).

12.

Hangisi Yahudi kutsal kitabında peygamberi ifade etmek için kullanılan terimlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Allah’ın esiri
Soru Açıklaması

Yahudi kutsal kitabında peygamberi ifade etmek üzere çeşitli kavramlar kullanılmıştır ki bunların başında nebi (nevi) kelimesi gelmektedir. Tanrı tarafından göreve çağrılmış anlamındaki bu kelime ilk defa Hz. İbrahim için kullanılmıştır. Gören anlamında Hozeh ve Roeh kelimeleri de peygamberi ifade etmektedir. Diğer taraftan Allah adamı, Allah’ın kulu, kul, haberci, elçi kelimeleri de peygamberi ifade etmektedir.

13.
İslam'da, aklı başında olup belli bir yaşa gelmiş ve gerekli şartları taşıyan her müslümanın yerine getirmesi gereken ibadetlere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Farz 
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa'nın havarilerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Markos 
Soru Açıklaması
15.

I. Evlilik,II. PaskalyaIII. Rahip takdisiIV. Hastaların yağlanmasıV. NoelYukarıda verilen seçeneklerden hangileri Hıristiyan sakramentleri olarak kabul edilmektedir?

Doğru Cevap: "C" I, III, IV
Soru Açıklaması

Katolikler ve Ortodokslara göre Hıristiyan sakramentlerinin sayısı yedidir ve bunlar sırasıyla, vaftiz, evharistiya, konfirmasyon, tevbe, evlilik, rahip takdisi ve hastaların yağlanmasıdır.

16.

İslâm, Hz. Muhammed’in tebliğ faaliyetleriyle hangi yıl ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "B" 610
Soru Açıklaması

İslâm, Hz. İbrahim’in kurduğu Kâbe’nin de içinde yer aldığı Mekke’de 610 yılında Hz. Muhammed’in tebliğ faaliyeti ile ortaya çıkmıştır.

17.

Kuranda din terimi hangi anlamlarda kullanılmaktadır ?

Doğru Cevap: "A" Yol, hayat tarzı, hesap günü, kanun, hüküm
Soru Açıklaması

Arapça bir kökene sahip olan ve genel olarak belirli inanç sistemlerini ifade etme doğrultusunda sınırlı bir anlamda kullanılan din teriminin Arap dilindeki kullanımına baktığımızda çeşitli anlamlara geldiğini görürüz. Kur’an’da din terimi, “yol, hayat tarzı, hesap günü, kanun, hüküm” ve benzeri anlamlarda kullanılmaktadır. Buna göre din, insanın her türlü inancını, düşüncesini, tavır ve davranışlarını ifade eden, insanın yaşam tarzı ya da yaşamında izlediği yol anlamına gelmektedir

18.

Müslümanların günde 5 defa Allah ile buluşması olan namazın farz kılınması aşağıdaki hangi olaydan sonra gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "C" Miraç kandilinde
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber'in eşi Hatice ve amcası Ebu Talib vefat eder. Bu duruma Hz. Peygamber çok üzülür. İşte tam da bu sırada önemli bir olay olan Miraç hadisesi gerçekleşir. Hz. Peygamber, miraçta Allah'ın huzuruna kabul edilir ve insan bilgisinin dışında yer alan gayb âleminde birçok olaya şahit olur. Miraç ile birlikte Müslümanların günde 5 defa Allah ile buluşması olan namaz farz kılınmıştır. Öyle ki, Hz. Peygamber'in belirttiği gibi, namaz da Müslümanların miracı kabul edilmektedir.

19.

Yahudilik ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Dogmalardan oluşur
Soru Açıklaması

Yahudilik’te dogmalar koleksiyonu yoktur. İnanca yönelik pek çok konu, sonraki dönemlerde dogmalaştırılmıştır. Yahudilik inanca yönelik esaslar ve teolojik tartışmalardan çok, Tevrat ve diğer dini literatürde ifadesini bulan dini kurallara (şeriat) önem vermektedir. Yahudilik, her şeyden önce bir eylem ve gelenek dinidir. Yahudi kimliğini belirleyen temel kıstas ne düşündüğünden ve neye inandığından ziyade, ne olduğun ve ne yaptığın sorusu olmuştur

20.

İncili sinoptik İncillerin üçüncüsüdür. Genç yaşında Pavlus’u tanıyan ve artık ondan ayrılmayan Antakya’lı gayr-ı yahudi tarafından yazılmıştır. Yazılış tarihi genel olarak 80’li yıllardır. Hem şifahî ve hem de yazılı kaynaklarının olduğu belirtilmektedir. Şifahî kaynaklarının Antakya’daki dostları, Hz. İsa’ya tabî olan dindar kadınlar, Hz. Yahya’nın bazı şakirtleri ve özellikle de Hz. Meryem olduğu ifade edilmektedir.Anlatılan incil aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Luka İncili  
Soru Açıklaması

Luka İncili sinoptik İncillerin üçüncüsüdür. Genç yaşında Pavlus’u tanıyan ve artık ondan ayrılmayan Antakya’lı gayr-ı yahudi Luka tarafından yazılmıştır. Yazılış tarihi genel olarak 80’li yıllardır. Hem şifahî ve hem de yazılı kaynaklarının olduğu belirtilmektedir. Şifahî kaynaklarının Antakya’daki dostları, Hz. İsa’ya tabî olan dindar kadınlar, Hz. Yahya’nın bazı şakirtleri ve özellikle de Hz. Meryem olduğu ifade edilmektedir. Yazılı kaynakları ise muhtelif İncil denemeleri, Markos İncili, A’ramca Matta İncili ve Yunanca Matta İncili’nin bazı kaynaklarıdır. Pavlus da onun için önemli fikir kaynaklarından biridir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.