Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Final Sınavı 14
1.

Grekçe baptisma veya baptismos kelimelerinden gelmektedir ve "suya daldırma" demektir. Ancak Yeni Ahid'de "suya daldırma"dan ziyade "yıkama, arıtıp temizleme" anlamını taşımaktadır Terim anlamı ise, Hz. Adem'in işlediği "asli günah"tan insanın kurtulup Hıristiyanlığa girmesini sağlayan, kutsanmış suya daldırma, başından aşağı su serpme vb. şekillerde uygulanan en önemli Hıristiyan sakramenti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Vaftiz
Soru Açıklaması

En önemli Hıristiyan sakramentidir. Hıristiyanlıktaki vaftizin, Yahudilerin yıkanma törenleri, Sabiilerin suya dalmaları ve Hz. İsa'nın Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilmesi inancıyla yakın bir ilgisi vardır. Genel anlamda ise, Hz. Adem'le Hz. Havva'dan intikal eden ilk (aslî) günahtan arınmak için yapılır. İlk günah inancı Hıristiyanlık'ta önemli bir unsurdur; bu günahtan kurtulmanın tek yolu da vaftiz olmaktır. Bunun için Hz. İsa havarilerine "gidin bütün milletleri öğrencilerim yapın, onları Baba, Oğul, Kutsal Ruh adına vaftiz edin" demiştir.

2.

İslam dininde kaç tane büyük melek vardır?  

Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması

İslam dininde dört büyük melek vardır. Cebrail, Mikail, Azrail ve İsrafil, İslâm’da dört büyük melek olarak bilinir.

3.

İnanışa göre İsrail terimi ne anlama gelmektdir?

Doğru Cevap: "D" güçlü, üstün
Soru Açıklaması

İsrail (Yisrael) terimi iki kelimeden oluşmaktadır ve kelimenin ilk kısmını oluşturan İsra (Yisra) kelimesi, kesin olmamakla birlikte “üstün gelmek, parlamak, şifa vermek, güreşmek, güçlü kılmak” gibi anlamlara, sonundaki “el (il)” ise tanrı anlamına gelmektedir. Tevrat’a göre bu terim, Yakup’la güreşen birisi tarafından ona verilmiştir ve “ El (Allah) ile uğraşan, güreşen, Tanrıya karşı güçlü olan” anlamındadır. Tevrat’ta anlatıldığına göre bir gece çölde Yakup, bir adamla karşılaşmış ve güreşe başlamışlar, sabaha kadar süren güreş sonunda, güreştiği kişi Yakub’a “Artık sana Yakup değil, ancak İsrail denilecek; çünkü Allah ile ve insanlarla uğraşıp üstün geldin” demiştir (Tevrat/Tekvin 32/22-32).

4.

Peygamber, Kur’an’ı hangi yöntemler ile kayıt altına aldırmaktaydı?

Doğru Cevap: "C" Yazı ve ezber ile
Soru Açıklaması

Ayetler, Hz. Peygamber tarafından görevlendirilmiş olan katipler tarafından kaydedilmiştir. Kur’an’ın dili, Hz. Peygamber’in konuştuğu dil olan Arapça’dır. Hz. Peygamber’e gelen vahiyleri kayda geçiren katiplere, ‘vahiy katipleri’ denmektedir. Hz. Peygamber, kendisine gelen vahiyleri hem yazdırmakta hem de müslümanlara ezberletmekte idi. Böylece Kur’an, hem yazılı malzemelerde hem de insanların ezberlemesiyle hafızalarda korunmuştur. Malzemelere yazılan metinler, Hz. Muhammed’e tekrar okunarak kontrol edilmekte idi. Bu yönüyle, dünyada hiçbir kutsal kitaba nasip olmayan bir metodla günümüze kadar gelmiştir. Allah, Kur’an’ı kıyamete kadar koruyacağını ifade etmektedir (Hicr suresi, 9). Bu kayıt işlemi, Hz. Peygamber’in nübüvveti yani peygamberlik görevi boyunca devam etmiştir; zira, Kur’an tek seferde inmemiştir.

5.

Batı Hıristiyanlığına göre Hz. İsa’nın doğum günü ne zaman kutlanmaktadır?

Doğru Cevap: "B" 25 Aralık
Soru Açıklaması

Batı Hıristiyanlığında 25 Aralık, Doğu Hıristiyanlığında ise 6 Ocak günleri Hz. İsa’nın doğum günleri olarak kutlanmaktadır.

6.

Cayinizmin kurucusu kimdir?

Doğru Cevap: "B" Vardhamana
Soru Açıklaması

 Vardhamana, Cayinist geleneğe göre, tirthamkaraların yirmi dördüncüsü olarak mö. 599 yılında Kşatriya sınıfına mensup bir ailede doğdu.

7.

Kutsal Ruhun havariler üzerine inişinin hatırasına Paskalyadan 50 gün sonra yedinci Pazar günü kutlanan bayram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Pentikost
Soru Açıklaması

Kutsal Ruhun havariler üzerine inişinin hatırasına Paskalyadan 50 gün sonra yedinci Pazar günü kutlanan bayramdır.

8.

Yahudilik inanç esasları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Yahudi kutsal metinlerinde nelerin iman esası olduğu hususu açık ve net bir şekilde belirlenmiştir.
Soru Açıklaması

Yahudi kutsal metinlerinde nelerin iman esası olduğu hususu açık ve net bir şekilde belirlenmiş değildir. Geleneksel inanca göre kişi Yahudi doğduğu için ayrıca inanç esaslarının belirlenmesine ihtiyaç da duyulmamış, bu sebepledir ki nelere iman edilmesi gerektiği hususu Yahudiler arasında daima tartışmalı olmuştur.

9.

Aşağıdakilerden hangisi Yahudi toplumunu Filistin’de tekrar bir araya getirmeyi hedefleyen bir ideolojidir?

Doğru Cevap: "E" Siyonizm
Soru Açıklaması

Siyonizm, dünyanın dört bir yanına dağılmış olan Yahudi toplumunu Filistin’de tekrar millet olarak bir araya getirme ve burada bağımsız bir Yahudi Devleti kurma gayesi güden bir ideolojidir. Siyonizm, Yahudi milliyetçilik hareketi olarak ortaya çıkmış ve modern İsrail Devletinin kuruluşuyla birlikte bir nevi sivil dine ve dünya Yahudilerinin çoğunluğunun benimsediği ideolojiye dönüşmüştür.

10.

Milattan önce altıncı yüzyılda yaşamış, kşatriya kastına mensup Siddhartha Gautama tarafından kurulmuştur. Amacı, kişisel arayışları sonucu Hint dünyasında veri olarak kabul edilen insanın bu dünyaya sonsuz gidiş- gelişlerden kurtarmak olan, bir kurtuluş dinidir. Bahse konu olan din aşağıdakilerden hangisidir ?

Doğru Cevap: "A" Budizm
Soru Açıklaması

Milattan önce altıncı yüzyılda yaşamış, kşatriya kastına mensup Siddhartha Gautama tarafından kurulmuştur. Amacı, kişisel arayışları sonucu Hint dünyasında veri olarak kabul edilen insanın bu dünyaya sonsuz gidiş- gelişlerden kurtarmak olan, bir kurtuluş dini olan din, Budizmdir.

11.

Yeşu önderliğinde büyük bir kısmı fethedilen Kenan toprakları, İsrail oğullarının oniki kabilesi arasında paylaştırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu oniki kabileden değildir?

Doğru Cevap: "A" Levi, Kenan, Yusuf
Soru Açıklaması

Yeşu önderliğinde büyük bir kısmı fethedilen Kenan toprakları, İsrail oğullarının oniki kabilesi arasında paylaştırılmıştır. Oniki kabile Ruven, Şimeon, Yehuda, Yisakar, Zevulun, Dan, Naftali, Gad, Aşer, Efraim, Menase ve Bünyamin kabilelerinden oluşmaktadır. Din adamı sınıfı olarak ayrılan Levi soyu topraktan pay alamadığı için buna karşılık Yusuf’un iki oğlu Efraim ve Menase iki ayrı kol sayılmak suretiyle sayı on ikiye tamamlanmaktadır.

12.

Tevrat’a son şeklini veren kişi kimdir?

Doğru Cevap: "C" Ezra
Soru Açıklaması

Yahudilik tarihinde ve geleneğinde önemli bir isim olan Ezra, bir peygamber değildir fakat peygamberden de öte bir konuma sahiptir. Yahudi din bilginlerine göre Hz. Musa önce gelmeseydi Tevrat, Ezra’ya verilecekti. Hikmet sahibi, bilgili bir kimse ve Tevrat’ın usta yazıcısı olarak tanınan Ezra, mabedin yeniden yapımına öncülük etmiş, Tevrat’ın yeniden yazılması ve Yahudi hayatındaki yerini alması onun sayesinde olmuştur. Ezra, Babilden geldikten sonra, İsrail topraklarında yaşayan Yahudiler arasında sözlü yorumu ile birlikte tamamen unutulan Tevrat’ı yeniden yazmıştır. Nehemya, Ezra döneminde bir yönetici; Kral Saul ise İsrailoğullarının ilk kralıdır.

13.

Hangisi Yahudileri tanımlamak için kullanılan terimlerden birisidir?

Doğru Cevap: "A" İsrail
Soru Açıklaması

Yahudilik, Yahudilerin dinidir ve Yahudileri tanımlamak için birçok terim kullanılmaktadır ki bunların başında İbrani, İsrail ve Yahudi kavramları gelmektedir.

14.

Tevrat’ta genellikle dağınık halde yer alan hükümlerin yanı sıra, bu hükümlere yönelik ilave açıklamaların sistematik olarak ele alındığı bir nevi şeriat kitabı niteliğinde olan Mişna’nın  “ritüel temizlik” ile ilgili bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Naşim
Soru Açıklaması

Mişna, dili İbranice olup, altı bölümden oluşmaktadır: Zeraim (zirai uygulamalar), Moed (bayramlar), Naşim (kadınlar, nikah ve evlilik), Nezikin (sivil ve cezai hükümler), Kodaşim (Mabedle ilgili uygulamalar) ve Tohorot (Ritüel temizlik).

15.

Hz. Peygamber’in, Allah’ın huzuruna kabul edildiği ve insan bilgisinin dışında yer alan gayb âleminde birçok olaya şahit olduğu hadise aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D"  Miraç
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, miraçta Allah’ın huzuruna kabul edilir ve insan bilgisinin dışında yer alan gayb âleminde birçok olaya şahit olur. Miraç ile birlikte Müslümanların günde 5 defa Allah ile buluşması olan namaz farz kılınmıştır. Öyle ki, Hz. Peygamber’in belirttiği gibi, namaz da Müslümanların miracı kabul edilmektedir.

16.

I. ŞaharitIII. MinhaIII. MaarivIV. MinyanAşağıdakilerden hangileri Yahudilerdeki ibadetlerdendir?

Doğru Cevap: "B" I,II ve III
Soru Açıklaması

Yahudilik’te günümüzde sabah (şaharit), ikindi (minha) ve akşam (maarivveya arvit) olmak üzere günde üç vakit ibadet vardır.Bu ibadetler bir kısmı ferdi, bir kısmı en az on erkekten oluşan cemaat (minyan) eşliğinde İbranice okunan belli dualar halinde icra edilmektedir.

17.

İslam dinin getirdiği emirler, yasaklar ve tavsiyeler sadece seçkin bir zümreye değil, bütün insanlara hitap ettiği için, ayrıca , insanların tamamını sınıf, ırk, dil farkı gözetmeksizin kardeş ve eşit kabul ettiğinden  verdiği mesajlar ve içeriği itibariyle bu din nitelik olarak nasıl bir dindir?

Doğru Cevap: "A" Evrensel bir dindir
Soru Açıklaması

Müslüman, Allah'ın iradesine teslim olan kişidir. Bu dinin getirdiği emirler, yasaklar ve tavsiyeler sadece seçkin bir zümreye değil, bütün insanlara hitap ettiği için, İslâm'ın mesajı evrenseldir. Ayrıca İslâm, insanların tamamını sınıf, ırk, dil farkı gözetmeksizin kardeş ve eşit kabul etmektedir. Bu yönüyle de evrensel bir dindir.

18.

Hz. İbrahim’in hangi yıllar arasında yaşadığı tahmin edilmektedir?

Doğru Cevap: "E" MÖ 22-19. yüzyıllar arasında
Soru Açıklaması

Tevrat’ın bildirdiğine göre Hz. İbrahim, 175 yaşında vefat etmiş ve bugün Halilurrahman (Hebron) denilen yerde defnedilmiştir. Kutsal kitapta anlatılan olaylarla ilgili kronolojik bilgiler oldukça tartışmalıdır ancak İbrahim’in M.Ö. XXII-XIX. yüzyıllar arasında, muhtemelen 2000’li yıllarda yaşadığı tahmin edilmektedir.

19.

Pavlus’la Barnaba Hıristiyanlığı yaymada hangi bölgede başarılı olmuştur?

Doğru Cevap: "D" Antakya
Soru Açıklaması

Pavlus’la Barnaba Antakya’da Hıristiyanlığı yayma konusunda çok başarılı oldular. Antakya’nın önemli bir ticaret merkezi oluşu sebebiyle hem Doğu’ya hem de Batı’ya ilk yayılma buradan oldu.

20.

Yahudi hukukuna göre bir kişinin Yahudi kabul edilmesinin temel şartı nedir?

Doğru Cevap: "A" Yahudi bir anneden doğmak
Soru Açıklaması

Yahudi dini hukukuna göre Yahudi isimlendirmesi, Yahudi anneden doğan veya usulüne uygun olarak Yahudiliğe kabul edilen kişiyi ifade etmektedir. Geleneksel Yahudi hukukuna göre bir kişinin Yahudi kabul edilmesi öncelikle Yahudi bir anneden doğmuş olma şartına bağlıdır. Yahudi olunmaz, Yahudi doğulur sözü de bu temel kuralı yansıtmaktadır. Dolayısıyla baba Yahudi olsa bile, anne Yahudi değilse çocuk Yahudi sayılmamaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.