Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Final Sınavı 15
1.

İbrani kelimesi kimleri tanımlamaktadır?

Doğru Cevap: "D" Hz. İbrahim, Hz. İshak ve Hz. Yakub ve çocuklarını
Soru Açıklaması

İbraniler, içinde İsrailoğullarının da bulunduğu kavimler topluluğunu ifade etmekle beraber, Tanah’ta İbraniler adlandırması, İsrailoğulları için kullanılmakta, İbrani kelimesi, Hz. İbrahim, Hz. İshak ve Hz. Yakub ile onların çocuklarını tanımlamaktadır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Katolik Mezhebi’nin başlıca özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" İnançla ilgili konularda piskoposlar meclisi kararlarını geçerli sayarlar.
Soru Açıklaması

Ortodoks mezhebinde inananlar inançla ilgili konularda piskoposlar meclisi kararlarını geçerli sayarlar. Ekümenik Konsiller olarak kabul edilen ilk yedi konsilin kararları emredici güçtedir. İznik ve I. İstanbul Konsilleri kararları iman esasları arasında yer alırken, diğerleri ilahiyatla ilgili düşünceler olarak kabul edilir. İlk yedi konsil dışındaki konsilleri kabul etmezler.

3.

Ramazan orucu ne zaman farz kılınmıştır?

Doğru Cevap: "B" Hicretin ikinci yılında
Soru Açıklaması

Ramazan orucu, hicretin ikinci yılında farz kılındı. Buna göre, hicri takvime göre Ramazan ayı boyunca akıl sahibi belli yaşa gelmiş kadın ve erkek tüm yetişkin Müslümanlar oruç tutarlar. Ramazan ayında Müslümanlar toplu olarak manevi arınma gerçekleştirirler. Bir günlük oruç, ‘İmsak vakti’ de denen sabah tan yerinin ağarmasıyla başlar ve güneşin batışı ile ‘Akşam vakti’nde sona erer. Bu zaman dilimi içerisinde oruç tutan kimse, yemekten içmekten ve her türlü cinsel zevklerden ve ilişkiden uzak durmak zorundadır.

4.

Katolik mezhebinin başlıca özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "D" Azizler Tanrı katında sözcü olur ve şefaatta bulunabilirler.
Soru Açıklaması

Azizler de Tanrı katında sözcü olur, şefaatta bulunabilirler. Onların resimlerine ve kutsal emanetlerine saygı gösterilir. Adlarına hemen her gün ayin düzenlenir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan sakramentlerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" Teslis
Soru Açıklaması

Katolikler ve Ortodokslara göre Hıristiyan sakramentlerinin sayısı yedidir ve bunlar sırasıyla, vaftiz, evharistiya, konfirmasyon, tevbe, evlilik, rahip takdisi ve hastaların yağlanmasıdır.

6.

Hristiyanlar Hz. İsa’nın son aylarını nasıl isimlendirirler?

Doğru Cevap: "B" Passion
Soru Açıklaması

Hıristiyanlar Hz. İsa’nın hayatının son aylarına “passion” adını verirler. Çünkü bu aylar onun insanlık adına çektiği acıların toplandığı aylardır.

7.

Cayinizmin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Vardhamana
Soru Açıklaması

Vardhamana, Cayinist geleneğe göre, tirthamkaraların yirmi dördüncüsü olarak mö. 599 yılında Kşatriya sınıfına mensup bir ailede doğdu. Babası Jnatr klanının reisi Siddhartha; annesi ise, Vaişali yöneticisi Cetaka’nın kız kardeşi Trişali idi. Ailesi Parşva’nın takipçileri olduğu için, Cayinist gelenek içinde yetişti. Yosada adlı bir kızla evlendi, Anavadya adında bir kızı oldu. Onu, aynı kasttan Jamali adlı biriyle evlendirdi. Dünyevi zevklerin kendisini çok az ilgilendirdiği Vardhamana otuz yaşında, sahip olduğu her şeyi bırakarak ve din adamı cübbesi giyerek bir çileci oldu. Yirmi yol boyunca acımasız bir çilecilik yaşamı sürdürdü ve kendisini düşman halkların kötü muamelesine maruz bıraktı.

8.
Sâbiîliğe Batıda verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Mandeizm 
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi tanrının bilinip kavranması açısından yapılan din sınıflandırmasıdır?

Doğru Cevap: "D" Gnostik
Soru Açıklaması

A, B ve E şıkları tanrının tekliği ya da çokluğu açısından; C şıkkı ise inanılan tanrının evrenle ve insanla ilişkisi açısından yapılan sınıflandırmalardır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik iman esaslarının tespit edilmesi konusunda çalışan bir alim değildir?

Doğru Cevap: "B" Hezekiel
Soru Açıklaması

Çeşitli Yahudi bilginlerince iman esasları tespit edilmiştir. Bu konuda çalışanlardan biri Saadya Gaon (882-942), diğeri ise tespit ettiği esaslar günümüzde Yahudilerin büyük çoğunluğu tarafından benimsenen İbn Meymun’dur (Maimonides, 1135-1204). İbn Meymun dışında da pek çok kişi, iman esaslarını belirlemeye ve bunu formule etmeye çalışmıştır. Ancak bu çalışmalarda belli ortak esaslar üzerinde durulmuş olsa da, içlerinde en popüler olan İbn Meymun’un on üç prensiplik Amentüsü dahi kendi zamanının diğer alimleri tarafından tenkit edilmiş ve alternatif prensipler ortaya atılmıştır. Hasda’i Crescas (1340-1410) on üç maddeyi altıya indirmiş, Yosef Albo (1380-1444) da iman esaslarnı üç olarak belirlemiştir. Hezekiel ise bir Tevrat bölümüdür.

11.

Müslümanlık “teslis inancını” redderek hangi dini gelenekten ayrılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Hıristiyanlık
Soru Açıklaması

Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi Hz. İbrahim’in temsil ettiği tevhid inancının ve geleneğinin takipçisi olan İslâm, temelde Yahudilik’teki seçilmişlik inancı ve Hıristiyanlık’taki teslis inancını reddetmekle onlardan ayrılmaktadır.

12.

Hristiyan hac tarihindeki ilk hacı kimdir?

Doğru Cevap: "B" Azize Helene  
Soru Açıklaması

Hıristiyan hac uygulaması ilk defa Konstantin zamanında, Azîze Helene’nin Hz. İsa’nın doğduğu, çarmıha gerildiği, gömüldüğü ve büyük kiliselerin kurulduğu yerleri ziyaret etmesi şeklinde başlamıştır. Bu manada Azize Helene, hıristiyan hac tarihinde ilk hacı olarak kabul edilmektedir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da Yahudilik ile ilgili verilen bilgilerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Yahudiler, Allah katından kendilerine verilen ilahi kitabı orijinal şekliyle muhafaza etmişlerdir.
Soru Açıklaması

Kur’an’da Yahudilerin, Allah katından kendilerine verilen ilahi kitabı orijinal ve otantik şekliyle muhafaza edemedikleri, kitabın bazı hükümlerini unuttukları, bazılarını gizledikleri, farklı yorumlayarak anlam değiştirdikleri belirtilmektedir.

14.

Kadıköy Konsili hangi tarihte toplanmıştır?

Doğru Cevap: "C" 451  
Soru Açıklaması

Kadıköy Konsili 451 yılında Efes Konsilinin ardından 20 yıl sonra toplanmıştır.

15.

Hz. Peygamber’e ve müslümanlara yardım etmeye söz veren Medineli Müslümanlara ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Ensar
Soru Açıklaması

Hicret sonrası Medine’ye hicret eden Müslümanlara ‘muhacir’; Medine’li müslümanlara ise, Hz. Peygamber’e ve müslümanlara yardım etmeye söz verdikleri için ‘ensar’ denmektedir.

16.

Kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife olan ve Ehl-i Sünnet içerisinde yer alan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Hanefîlik
Soru Açıklaması

Hanefilik, Ehl-i Sünnet içerisinde yer alan en önemli fıkhî mezheplerden biridir. Kurucusu, 8. Yüzyılda yaşamış olan İmam-ı Azam Ebu Hanife’dir.

17.

Hicri takvimin başlangıç yılı olarak hangi olayın gerçekleştiği yıl esas alınmıştır?

Doğru Cevap: "C" Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret etmesi
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed, 622 yılında Hz. Ebu Bekir ile birlikte Medine’ye hicret eder. Hicretin gerçekleştiği bu yıl, Hz. Ömer’in halifeliği zamanında Müslümanların kullanacağı hicri takvimin başlangıç yılı kabul edilmiştir.

18.

Hristiyanlıkta perhiz için kaç yaşını doldurması gerekir?

Doğru Cevap: "B" 14
Soru Açıklaması

Perhiz için 14 yaşının doldurulması gerekir.

19.

Passion Hıristiyanlıkta ne anlama gelir?

Doğru Cevap: "C" İsa’nın son ayları
Soru Açıklaması

Hıristiyanlar Hz. İsa’nın hayatının son aylarına “passion” adını verirler. Çünkü bu aylar onun insanlık adına çektiği acıların toplandığı aylardır.

20.

“Uyanmış olma, anlama” anlamlarına gelen budh kökünden türeyen Buddha kaç türe ayrılmaktadır?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması

“Uyanmış olma, anlama” anlamlarına gelen budh kökünden türeyen Buddha, aydınlanmış olan kimse için kullanılan bir sıfattır. İki tür Buddha vardır, bunlardan Pacceka Buddha, hakikate ulaşan ancak onu insanlara öğretmeyen; ikincisi olan Samma Sabunda ise, hem hakikate ulaşan hem de onu insanlara öğreten Buddha’dır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.