Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Final Sınavı 16
1.

Veda hutbesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: "D" Mirasın ailenin erkek üyeleri arasında paylaşılması öğütlenmiştir.
Soru Açıklaması

Hicretin 10. yılında ‘Veda Haccı’ olarak da bilinen Hac ibadeti için Mekke’ye giden Hz. Muhammed’i orada ona eşlik etmek isteyen 140 bin Müslüman karşılar. Hz. Muhammed, ünlü Veda Hutbesi’ni burada gerçekleştirir. Bu hutbe, İslâm’ın öğretilerinin bir özeti mahiyetindedir. Söz konusu hutbede; hiçbir tasvir ve sembol kullanmadan Allah’a iman, Müslümanlar arasında hiçbir ırk ve sınıf farkının olmayacağı ve hepsinin eşit olduğu, üstünlüğün ancak Allah’a sadakat ile yani takva ile olduğu, insan hayatının, malının ve şerefinin korunması, faizin yasaklanması, kan davasının kaldırıldığı ve adaletin kişisel olarak aranmayacağı, kadınlara iyi davranılması, mirasın adil olarak kadın ve erkek akraba arasında taksim edilmesi, Kur’an ve Hz. Peygamber’in uygulamalarının Müslümanlara günlük hayatlarında rehber olması konuları üzerinde durmuştur.

2.

Aşağıdakilerden hangileri zekat verebilir olanlardandır?

Doğru Cevap: "D" Bir miktar mala sahip olanlar
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerim’de, kendilerine zekat verilebilecek olanlar şöyle sıralanmaktadır:1. Fakirler, 2. Miskinler, 3. Zekatın toplanmasında görev alanlar, 4.Kalbleri İslâm’a ısındırılacaklar, 5. Kölelikten azad edilecekler, 6. Borçlular, 7. Allah yolunda sarf edecek olanlar ve 8. Yolda kalmış olanlar. Zekat, belli bir miktar mala sahip olan müslümanların yerine getirmekle mükellef oldukları malî bir ibadetir.

3.

I. Atalara saygı II. Yoga III. Meditasyon IV. Yin ve YangAşağıdakilerden hangisinde Çin ve Japon dinlerinin ortak özellikleri doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Her iki dini gelenekte özellikle ölen atalara saygı göstermenin ve onların ruhlarına takdimelerde bulunmanın önemli bir yeri vardır. Ortak noktalardan bir diğeri ise, insanın kendini tanıması ve iç dünyasını he türlü etkiden arındırması için yapılan ‘yoga’ veya ‘meditasyon’ uygulamasıdır. Her iki dini geleneğin Budizm’in etkisinde kalması, bu ugulamanın daha da yaygınlaşmasını sağlamıştır. Ayrıca, Taoizm ve Konfüçyanizm’de ortak olan noktalardan bir diğeri ise, ‘Yin ve Yang’ ilkesinin evrendeki etkisine olan inançtır.

4.

Hangisi Yahudilikteki vahiy çeşitlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Büyü
Soru Açıklaması

Yahudilikte vahyin çeşitleri vardır. Vahyin en kestirme ve en üstün şekli ve yolu, hiçbir aracı olmaksızın doğrudan Rab Yahve’den ilahi vahyi almak ve mucizelerdir.

5.

Katoliklere göre yetki hiyerarşi sırası aşağıdan yukarıya seçeneklerden hangisinde doğru verilmşitir?

Doğru Cevap: "C" Diyakoz, Rahip, Psikopoz, Papa
Soru Açıklaması

Katoliklere göre Piskoposlar içinde ilk sırayı Roma piskoposu almaktadır. İncillerde ve Rasullerin İşleri’nde formüle edilen hiyerarşi aşağıdan yukarı şöyledir: Diyakos, rahip, piskopos ve papa. Diyakos ile piskopos arasında görev yapan din adamlarına rahip ya da papaz denir. Papa, piskoposlar arasından seçimle gelir.

6.

Hangisi yahudi bayramları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Peruşim
Soru Açıklaması

Peruşim bir yahudi mezhebidir.

7.

İmamiyye mezhebinde üçüncü imam aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Hüseyin
Soru Açıklaması

İlk 6 imam; Ali, Hasan, Hüseyin, Zeynelabidin , Hz. Muhammed Bâkır (v.732) ve Caferi Sadık’tır.

8.

Yıllık İbadet nasıl organize edilerek yapılır?

Doğru Cevap: "C" 1 yıl içinde kutlanan bayramlar ve anma günlerinde yapılır.
Soru Açıklaması

1 yıl içinde kutlanan bayramlar ve anma günlerinde yapılır.

9.

Hıristiyanlığın devletçe müsaade edilen tek din olduğu şeklinde bir ferman çıkarıp, putperestliği yasaklayan Roma imparatoru aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" I. Teodosyus
Soru Açıklaması

380 yılında imparator I. Teodosyus, Hıristiyanlığın devletçe müsaade edilen tek din olduğu şeklinde bir ferman çıkarıp, putperestliği yasakladı.

10.

Hz. Muhammed, 622 yılında Hz. Ebu Bekir ile birlikte Medine’ye hicret eder. Hicretin gerçekleştiği bu yıl hangi halife döneminde Müslümanların kullanacağı hicri takvimin başlangıç yılı kabul edilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Hz. Ömer
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber müslümanların küçük gruplar halinde gizli bir şekilde Mekke’den Medine’ye hicret etmelerine izin verir. Bunu duyan müşrikler, hicret edenlerin evlerini yağmalamakla kalmadılar, ayrıca Hz. Peygamber’i öldürmek üzere suikast tertip ederler. Hz. Muhammed, 622 yılında Hz. Ebu Bekir ile birlikte Medine’ye hicret eder. Hicretin gerçekleştiği bu yıl, Hz. Ömer’in halifeliği zamanında Müslümanların kullanacağı hicri takvimin başlangıç yılı kabul edilmişti.

11.

Yahudilikte oruç ne zaman tutulur?

Doğru Cevap: "D" Kefaret gününde
Soru Açıklaması

Tişri ayının onuncu günü Kefaret günüdür ve Yahudi takviminin en kutsal günü kabul edilmektedir. Roş ha-Şana’da yazılan kader defterleri, on günün sonunda Kefaret günü mühürlenmektedir. Yahudiler bu günde oruç tutarlar.

12.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa hakkında Kur’an’da bahsedilmemektedir?

Doğru Cevap: "D" Çarmıha gerilerek öldürüldüğü
Soru Açıklaması

Kur’an’da Hz. İsa onbeş surede doksanüç ayette ismi veya bir sıfatı ile zikredilmektedir. Bu ayetlerde doğumunun müjdelenmesi, dünyaya gelişi, tebliği, mucizeleri, dünyevi hayatının sonu ve Allah katına yükseltilişi ele alınmaktadır. Onun diğer peygamberler gibi kul ve peygamber, kendisine tanrılık nispet etmenin ise küfür olduğu belirtilmektedir. Kendisine Allah tarafından kitap verildiği, İsrailoğullarına gönderilen bir peygamber olduğu, Tevrat’ı tasdik ettiği, bazı hususlarda onu neshettiği, kavmine namazı ve zekatı emrettiği vurgulanmaktadır. Ayrıca onun öleceğinden ve tekrar hayata döneceğinden söz edilmektedir. Ancak buradaki diriliş hıristiyanlıkta’ki gibi çarmıha gerildikten sonraki diriliş değil, kıyamet sonrası diriliştir. Çarmıha da gerilmemiştir. Böylece Hıristiyanlık’ta önemli bir dini inanç olan, insanların günahına kefaret olmak üzere İsa’nın çarmıha gerilmesi hadisesinin İslâm’da kabul edilmediği görülmektedir.

13.

Efes Konsili hangi tarihte toplanmıştır?

Doğru Cevap: "B" 431  
Soru Açıklaması

Efes Konsili 431’de Efeste toplanmıştır.

14.

Yahudi tarihinde I. Mabet Dönemi kim zamanında başlamıştır?

Doğru Cevap: "C" Süleyman
Soru Açıklaması

Tanrının vaat ettiği gibi Süleyman, Kudüs’teki Moriah tepesine büyük mabedi inşa etti. Böylece Yahudi tarihinde I. Mabet Dönemi başlamış oldu.

15.

Muhammed Veda hutbesi’ni nerede gerçekleştirmiştir?

Doğru Cevap: "A" Mekke
Soru Açıklaması

Hicretin 10. yılında ‘Veda Haccı’ olarak da bilinen Hac ibadeti için Mekke’ye giden Hz. Muhammed’i orada ona eşlik etmek isteyen 140 bin Müslüman karşılar. Hz. Muhammed, ünlü Veda Hutbesi’ni burada gerçekleştirir.

16.

Hz. Muhammed’e ve müslümanlara yardım etmeye söz verdikleri için Medine’li müslümanlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ensar
Soru Açıklaması

Medine’li müslümanlara, Hz. Peygamber’e ve müslümanlara yardım etmeye söz verdikleri için ‘ensar’ denilmiştir.

17.

“Dört kaynak teorisi” ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Dört kaynak teorisine göre Tevrat henüz son şeklini almamıştır.
Soru Açıklaması

Dört kaynak teorisine göre Tevrat, bugünkü şeklini M.Ö. IV. asırda almıştır.

18.

İnsanların bu dünyada iradi olarak yaptıkları her şeyin karşılığını bu dünyaya bir sonraki gelişlerinde görecekleri, anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Karma
Soru Açıklaması

Karma, Hinduizm ve Cayinizm’in ele alındığı yerde de ifade edildiği gibi bütün Hint kökenli dinlerde kabul edilen ortak inançlardan biridir. “Fiil, eylem” anlamına gelen karma, aynı zamanda eylemin sonucu için de kullanılır. Ahlaki bir yasa olarak faaliyet gösteren karmaya gelince, insanların bu dünyada iradi olarak yaptıkları her şeyin karşılığını bu dünyaya bir sonraki gelişlerinde görecekleri, anlayışıdır.

19.

William Miller (1782-1849) tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuştur. Felsefesini Hz. İsa’nın yakında geleceği anlayışı üzerine kurmuştur.Yukarıda anlatılan yeni dini hareketlerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Adventistler
Soru Açıklaması

Adventistler ;William Miller (1782-1849) tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuştur. Felsefesini Hz. İsa’nın yakında geleceği anlayışı üzerine kurmuştur.

20.

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikte peygamberliğin temel şartı olarak tanımlanmamıştır?

Doğru Cevap: "A" Tanrıdan ilahi vahiy alması ve iletmesi
Soru Açıklaması

Yahudilikte peygamberliğin iki temel şartı Tanrıdan ilahi vahiy alması ve aldığı vahyi insanlara tebliğ etmesidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.