Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Final Sınavı 17
1.

Tevrat’ta genellikle dağınık halde yer alan hükümlerin yanı sıra, bu hükümlere yönelik ilave açıklamaların sistematik olarak ele alındığı bir nevi şeriat kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Mişna
Soru Açıklaması

Mişna, Tevrat’ta genellikle dağınık halde yer alan hükümlerin yanı sıra, bu hükümlere yönelik ilave açıklamaların sistematik olarak ele alındığı bir nevi şeriat kitabı niteliğindedir. Dili İbranice’dir ve altı bölümden oluşmaktadır: Zeraim (zirai uygulamalar), Moed (bayramlar), Naşim (kadınlar, nikah ve evlilik), Nezikin (sivil ve cezai hükümler), Kodaşim (Mabedle ilgili uygulamalar) ve Tohorot (Ritüel temizlik).

2.

Recep ve Şaban ayının oruçla geçirilmesi hangi oruç türüne girer?

Doğru Cevap: "A" Sünnet olan oruç
Soru Açıklaması

İslâm’da, Ramazan ayı dışında da çeşitli oruçlar vardır. Ancak, bunlar Ramazan ayı orucu gibi farz değildir. Pazartesi ve Perşembe günleri tutulan oruçlar ile, Recep ve Şaban ayının oruçla geçirilmesi  sünnet olan oruçtur.

3.

Aşağıdakilerden hangisi Veda hutbesi’nin konularından bir tanesi değildir?

Doğru Cevap: "B" Savaş yöntemleri
Soru Açıklaması

Veda Hutbesi İslâm’ın öğretilerinin bir özeti mahiyetindedir. Söz konusu hutbede; hiçbir tasvir ve sembol kullanmadan Allah’a iman, Müslümanlar arasında hiçbir ırk ve sınıf farkının olmayacağı ve hepsinin eşit olduğu, üstünlüğün ancak Allah’a sadakat ile yani takva ile olduğu, insan hayatının, malının ve şerefinin korunması, faizin yasaklanması, kan davasının kaldırıldığı ve adaletin kişisel olarak aranmayacağı, kadınlara iyi davranılması, mirasın adil olarak kadın ve erkek akraba arasında taksim edilmesi, Kur’an ve Hz. Peygamber’in uygulamalarının Müslümanlara günlük hayatlarında rehber olması konuları üzerinde durmuştur. Savaş yöntemleri Veda Hutbesi’nin konularından bir tanesi değildir.

4.

Hinduizm’i devlet dini ilan eden tek ülke olan ülke hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Nepal  
Soru Açıklaması

Hindistan dışındaki 45 milyon bağlıdan 18 milyonu, Hinduizm’i devlet dini ilan eden tek ülke olan Nepal’de yaşamaktadır.

5.
Yahudilikteki Haftalar (Şavuot) bayramı hangi olayla ilgilidir? 
Doğru Cevap: "A" Tevrat'ın İsrailoğullarına veriliş günü 
Soru Açıklaması
6.

Hangisi monofizit kiliselerden biridir?

Doğru Cevap: "C" Kıptî
Soru Açıklaması

Monofizitizm, Hz. İsa’da ilâhî ve beşerî iki tabiatın birleşerek tek tabiat olduğunu savunan anlayışa verilen isimdir. Bunlar Doğu Ortodoks kiliseleri içinde gösterilmelerine rağmen, bağımsız ve özerktirler. Süryânî, Ermeni, Habeş ve Kıptî kiliseleri monofizit kiliseler olarak tanınmaktadır. Bu kiliseler anlayış bakımından birbirlerine benzemektedirler.

7.

Hz. İsa’ya tebliğini yaymada yardım eden kaç havarisi vardı?

Doğru Cevap: "C" 12
Soru Açıklaması

Havariler, zamanla Hz. İsa’nın yardımcılarını kasteden bir terim halini almıştır. Tebliğ faaliyetinin başında Hz. İsa oniki kişi seçmiş ve bunlara havarî ismini vermiştir. Bunların isimleri bazı küçük farklılıklarla Matta (10: 2-4), Markos (3: 16-19), Luka (6: 14-16) ve Resullerin İşleri’nde (1: 13) yer almaktadır: Simon Petrus, Andreas, Yakup (Zebedi’nin oğlu), Yuhanna, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matta, Yakup (Alfeos’un oğlu), Taddeus, Gayyur Simun, Yahuda İskariyot.

8.

Arz-ı Mevud tabiri hangi anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "D" Vadedilmiş topraklar
Soru Açıklaması

Arz-ı Mev’ud (Vadedilmiş topraklar) tabiri Allah’ın, Hz. İbrahim’e ve onun soyundan gelenlere vermeyi vaad ettiği yer için kullanılan bir terimdir. İbranice’de Eretz Israel (İsrail diyarı) denilen bu bölge Tanah’ta Kenan diyarı, diyar ve memleket diye de zikredilmektedir. İkinci Mabed döneminden itibaren arz-ı mev’ud diye adlandırılmıştır.

9.

Hristiyanların kusal kitap külliyatı olan yeni ahit kaç kitaptan meydana gelmektedir?

Doğru Cevap: "E" 17
Soru Açıklaması

Hristiyanların kusal kitap külliyatı olan yeni ahit 27 kitaptan meydana gelmektedir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi On Emir’den bir tanesi değildir?

Doğru Cevap: "C" Cuma gününe riayet edeceksin
Soru Açıklaması

Tevrat’ta iki ayrı yerde yer alan (Çıkış 20; Tesniye 5) On Emir şu şekildedir: 1-Seni Mısır diyarından, esaret evinden çıkaran Tanrı benim. Benden başka Tanrın olmayacak. 2- Kendin için yontma put, hiçbir şeyin resmini yapmayacaksın 3-Tanrının adını boş yere ağza almayacaksın 4-Cumartesi gününe riayet edeceksin 5-Babana ve annene hürmet edeceksin 6-Öldürmeyeceksin 7-Zina yapmayacaksın 8-Çalmayacaksın 9-Yalancı şahitlik yapmayacaksın 10-Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. 

11.

İlk olarak hangi İlahiyat Fakültesi bünyesinde de dinler tarihi derslerine yer verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Ankara Üniversitesi  
Soru Açıklaması

1949 yılında kurulan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde de dinler tarihi derslerine yer verilmiştir.

12.

Yunanca kökeni “ Trias” olan Hristiyanlığın en önemli inançlarından biridir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Teslis
Soru Açıklaması

Yunanca kökeni “ Trias” olan Hristiyanlığın en önemli inançlarından birisi Teslistir.

13.

Vaftiz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Yetişkinlere vaftiz uygulaması yapılmaz.
Soru Açıklaması

Yetişkinlere de vaftiz uygulaması yapılabilir. Çünkü vaftiz edilen kişinin, o zamana kadar işlediği bütün günahlarından kurtulacağına dair kesin bir inanç vardır. Yani Hıristiyan olmasına rağmen tevbe anlamında vaftiz olur. Başka bir inançtan Hıristiyanlığa giren kimse hangi yaşta olursa olsun vaftiz edilir. Bu aynı zamanda onun için ihtida merasimi demektir.

14.

Hıristiyanların kutsal kitap külliyatı olarak kabul edilen Yeni Ahit kaç kitaptan meydana gelmektedir?

Doğru Cevap: "C" 27
Soru Açıklaması

Hıristiyanların kutsal kitap külliyatı olarak kabul edilen Yeni Ahit, 27 kitaptan meydana gelmektedir. Bunlar da kendi aralarında Târihî Kitaplar ve Ta’lîmî Kitaplar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

15.

Aşağıdakilerden hangisi İsa’nın mucizelerinden birisidir?

Doğru Cevap: "E" Hastaları iyileştirmesi
Soru Açıklaması

Beş ekmek ve iki balığı 5000 kadar kadın, erkek ve çocuk arasında paylaştırmış ve bu insanların hepsi açlıklarını gidermişlerdir (Markos 6:38-42). Şeytan ve cinlere hükmedip insanların içinden onları çıkarması (Matta 8:32), hastaları, kötürümleri iyileştirmesi (Matta 15:30-31), körlerin görmesini sağlaması (Matta 11: 5), ölü kızı diriltmesi (Matta 9: 25), rüzgara ve göle emrederek göldeki fırtınayı durdurması (Luka 8: 23), Petrus’u su üzerinde yürütmesi (Matta 14: 29) İnciller’de söz konusu edilen mucizelerindendir

16.
Yahudiler tarafından Yahudi Kutsal Kitabının tümüne ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Tanah
Soru Açıklaması
17.

“Allahın doğrudan ilahlığını ilgilendiren ve O’nu yaratılmışlardan ayıran temel sıfatlarıdır.” Tanımı Allahın hangi sıfatını tanımlar?

Doğru Cevap: "D" Zati Sıfatlar  
Soru Açıklaması

Zati Sıfatlar Allahın doğrudan ilahlığını ilgilendiren ve O’nu yaratılmışlardan ayıran temel sıfatlarıdır.” Bu sıfatlar veya özelliklerin aksi yaratılmışlar için düşünülebilir fakat, Allah için aksi düşünülemeyecek olan sıfatlardır.

18.

Kadıköy konsili hangi tarihte yapılmıştır?

Doğru Cevap: "D" 451
Soru Açıklaması

451 tarihinde yapılmıştır. Bu konsilde yeni bir iman formülü hazırlandı. Bu formül şu cümlelerden oluşuyordu: “Hepimiz ittifakla bir tek ve biricik oğul İsa’yı kabul ediyoruz. Ve yine onun bir tek şahısta birleşmiş iki tabiatını kabul ediyoruz. Bu tabiatlar kendi arasında birleşmemiş, bölünmemiş, ayrılmamış ve değişikliğe uğramamıştır”. Bu ifadelerden anlaşıldığına göre monofizitizm bir kez daha reddedilmiş ve ana çizginin diofizitizmi (İsa’nın iki tabiatlı oluşu) tercih ettiği te’yid edilmiştir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi doğu budizm’nin yayıldığı ülkelerden biridir?

Doğru Cevap: "D" Japonya  
Soru Açıklaması

Doğu Budizm’i kategorisi içinde Çin, Kore ve Japonya’daki Budizm yer alır.

20.

Süryani patrikliği hangi yılda Suriye’ye geçmiştir?

Doğru Cevap: "C" 1932
Soru Açıklaması

Mardin’in doğusunda bir dağın eteğinde kurulmuş bulunan Deyru’z-Zafaran (Zafaran Manastırı) 1932 yılına kadar Süryani Kilisesi’nin patriklik merkezliğini yapmıştır. Ancak 1932 yılında dönemin patriği İlyas’ın ölümü sonrası Suriye’de yapılan seçim ile patriklik Suriye’ye geçmiş ve merkezi de Şam olmuştur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.