Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Final Sınavı 18
1.

Yahudilik ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Yahudilerin dinine de Yahudilik adı Hz. Musa tarafından verilmiştir.
Soru Açıklaması

Hıristiyanların dinine Hıristiyanlık adını Hz. İsa vermediği gibi, Yahudilerin dinine de Yahudilik adı Hz. Musa tarafından verilmemiştir. Yahudi halkının inancı anlamında Yahudilik adı, Hz. Musa’dan çok sonra verilmiştir.

2.

Katolik Kilisesi tarafından Hz. Meryem’in bedeninin melekler tarafından göğe çıkarıldığı günün anısına 15 Ağustosta kutlanır. Bu bayramın adı aşağıdakilerden hangisidir?   

Doğru Cevap: "B" Assomption
Soru Açıklaması

Katolik Kilisesi tarafından Hz. Meryem’in bedeninin melekler tarafından göğe çıkarıldığı günün anısına 15 Ağustosta kutlanır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi Tevrat'ın metni ile ilgili dört kaynak teorisinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" J. Wellhausen metni
Soru Açıklaması
4.

Hıristiyanlığın İsa-merkezli bir din olmasının sebebi nedir?

Doğru Cevap: "C" Hıristiyanlığın İsa Mesih anlayışına temellenmesi
Soru Açıklaması

Hıristiyanlık İsa Mesih anlayışı üzerine temellenen bir inanca sahiptir. Ana fikri Yeni Ahid’de bulunan bu inanca göre İsa Mesih hem Tanrı’nın Oğlu, hem de insanlığın kurtarıcısıdır. Tanrı insanlığı günahtan kurtarmak üzere biricik oğlunu yeryüzüne göndermiştir. Gerek isminden hareketle ve gerekse bütün Hıristiyanları birbirine bağlayan en önemli ortak bir bağ olması dolayısıyla Hz. İsa Hıristiyanlığın merkezine yerleşmiştir.

5.

Vedalar kaç tanrıdan bahsetmektedirler?

Doğru Cevap: "D" 33
Soru Açıklaması

Vedalar 11 yeryüzüne, 11 göklere ve 11 de ikisi arasındaki havaya ait olan 33 tanrıdan söz eder.

6.

Hz. Meryem’in bedeninin melekler tarafından göğe çıkarıldığı günün anısına 15 Ağustos’ta kutlanan bayram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Assomption
Soru Açıklaması

Assomption, Katolik Kilisesi tarafından Hz. Meryem’in bedeninin melekler tarafından göğe çıkarıldığı günün anısına 15 Ağustos’ta kutlanır. Bu günü kutlamak için Katolikler arasında çeşitli merasimler düzenlenir. Her sene Hz. Meryem’le ilgili kutsal mekânlar hac niyetiyle ziyaret edilir. 15 Ağustosun arife gecesi geç saatlere kadar anma merasimi düzenlenir. Daha sonra ayin yapılır.

7.

Mecusilikte yıllık olarak kutlanan 7 büyük bayramdan en önemlisi hangisidir?

Doğru Cevap: "B" No Ruz
Soru Açıklaması

Mecusilikte yılın çeşitli aylarına dağılmış vaziyette bir dizi kutsal gün ve bayram bulunmaktadır. Yıllık olarak kutlanan 7 büyük bayramdan en önemlisi No Ruz (Nevruz) adı verilen yeni yıl bayramıdır. No Ruz tabiatın dirilişi anısına kutlanan bir çeşit bahar bayramıdır.

8.

Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. günü İslam’daki hangi önemli olayın başlanıcıdır?

Doğru Cevap: "B" Kurban Bayramı
Soru Açıklaması

Kurban Bayramı, hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. günü başlayan ve 4 gün süren bir bayramdır. Bu bayramda, yeterli maddi imkanı olan müslümanlar kurban keserler.

9.

Aşağıdakilerden hangisi Tevrat’ın bölümlerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Levililer
Soru Açıklaması

Yahudi inancına göre Tanah, üç temel bölüm ve toplam yirmi dört kitaptan oluşmaktadır. Birinci temel bölüm olan Tevrat, kendi içinde Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye alt bölümlerinden oluşmaktadır. Peygamberler (Nevim): Yeşu, Hakimler, Samuel (I-II), Krallar (I-II), İşaya, Yeremya, Hezekiel, Hoşea, Yoel, Amos, Ovadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Tsefanya, Haggay, Zekarya ve Malaki bölümlerinden oluşmaktadır. Kutsal Yazılar (Ketuvim): Mezmurlar, Meseller, Eyub, Neşideler Neşidesi, Rut, Mersiyeler, Vaiz, Ester, Daniel, Ezra-Nehemya, Tarihler (I-II) bölümlerinden oluşmaktadır.

10.

Hristiyanlıkta oruç için kaç yaşının doldurulması gereklidir?

Doğru Cevap: "E" 21
Soru Açıklaması

Hristiyanlıkta oruç için 21 yaşının doldurulması gerekir.

11.

Mecusilik inancında ateş ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "E" tanrının saflığı ve temizliği
Soru Açıklaması

Mecusilikte ateş bir tapınma objesi ya da bir tanrı değildir; tanrısal saflığın, temizliğin ve iyiliğin bir sembolüdür. Bu nedenle Mecusilikte ateşle ilgili temizlik kurallarına riayet etmek oldukça önemlidir. Örneğin ateşe çöp ve benzeri kirli/pis şeyler atılmaz, ateş kirletilmez. Ateşte kullanılan yakıtların temiz ve kuru olmasına özel bir itina gösterilir.

12.

Hıristiyanlığın Doğu’da yayılmaya başlaması hangi ülke ile başlamıştır?

Doğru Cevap: "B" Habeşistan
Soru Açıklaması

Hıristiyanlık Doğu’da ortaya çıkan bir din olmasına rağmen, burada yayılmaya başlaması Batı’dan sonra olmuş ve ilk olarak Habeşistan’a girmiştir. Hıristiyanlığı Habeşistan’a getiren ilk kişi İncil’de (Resullerin İşleri, 8: 26-40) sözü edilen Habeş hadımağasıdır ve 4. yüzyılın ilk yarısında yayılmaya başlamıştır.

13.

YHVH ne demektir?

Doğru Cevap: "D" Tanrının özel ismi
Soru Açıklaması

Yahudi kutsal kitabında Tanrının farklı isimleri yer almaktadır ancak Tanrının özel ismi olarak kullanılan YHVH (Yahve veya Yahova), bunların içinde en önemli ve kutsal olanıdır.

14.

Hangisi Ortodoks Mezhebi’nin özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "D" Çocuklar vaftiz edilmekle veya organlarının miron yağıyla (kutsanmış yağ) yağlanmasıyla şeytani kuvvetlere karşı korunmuş, mühürlenmiş sayılır.
Soru Açıklaması

Ortodoks Mezhebi’nin genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 1. Ruhani başkanları patrik veya başpiskoposlardır. Papa’nın üstünlüğünü kabul etmezler. 2. İnançla ilgili konularda piskoposlar meclisi kararlarını geçerli sayarlar. Ekümenik Konsiller olarak kabul edilen ilk yedi konsilin kararları emredici güçtedir. İznik ve I. İstanbul Konsilleri kararları iman esasları arasında yer alırken, diğerleri ilahiyatla ilgili düşünceler olarak kabul edilir. İlk yedi konsil dışındaki konsilleri kabul etmezler. 3. Kutsal Kitap yanında Kilise Babaları’nın yazıları da ikinci derecede saygınlığı olan metinlerdir. 4. Kiliselerde yanılmaz, hata yapmaz bir otorite yoktur. İlahî varlık ve hidayet sırrı konularının kavranılamayacağı ve ifade edilemeyeceği kanaatindedirler. İbadetleri ruhsal ve mistik karakterdedir. Sır kilisesi olarak antik dinlerin mirasçısı görünümündedirler. 5. İkonlar semavi varlıkların vücutsuz ruhlarını temsil ederler. Bu sebeple önlerinde secde edilir, öpülür, okşanır ve tazim edilirler. Cemaat Hz. İsa, Hz. Meryem, melekler ve veliler ile birlikte ibadet ettiklerine inanırlar. 6. Çocuklar vaftiz edilmekle veya organlarının miron yağıyla (kutsanmış yağ) yağlanmasıyla şeytani kuvvetlere karşı korunmuş, mühürlenmiş sayılır. 7. İbadetleri sabah, gündüz, akşam ve gece vakitlerinde yapılır. Bu esnada İsa’nın cemaate gelişinin sembolü olarak Kutsal Kitap’tan parçalar okunur. Kutsal ekmek ve şarap dağıtılır. Advent, Paskalya, Havari ve Meryem oruçları dedikleri oruçlar tutarlar. 8. Papazlar evlenebilirler. Fakat keşişler, piskoposlar ve patrikler evlenemezler. Boşanmaya bazı şartlarla izin verilir.

15.

Bütün dinler Tanrı'ya götüren eşit vasıtalardır. Farklı dinlerin tanrı bilgisi ve tecrübesinde farklı metotlar vardır. Bu görüşün savunucuları azınlık durumundadır.Anlatılan yaklaşım hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Çoğulcu Yaklaşım
Soru Açıklaması

a- Kilise Merkezli, Dışlayıcı Geleneksel Yaklaşım; Buna göre, Hıristiyanlık dışındaki dinler insan uydurmasıdır. İnsanlığın kurtuluşuna vasıta olamaz. Kurtuluş yalnız İsa Mesih'in aracılığıyla Kilise'de kazanılır. Hıristiyan kiliselerinin büyük çoğunluğunun diğer dinlere yaklaşımı bu çizgidedir. b- Çoğulcu Yaklaşım ;Buna göre bütün dinler Tanrı'ya götüren eşit vasıtalardır. Farklı dinlerin tanrı bilgisi ve tecrübesinde farklı metotlar vardır. Bu görüşün savunucuları azınlık durumundadır. c- Kapsayıcı veya Uzlaştırıcı Yaklaşım ;Tanrının evrensel kurtarma iradesiyle, kurtuluşun sadece İsa Mesih ve Kilise'de olduğu görüşünü uzlaştırmaya çalışan bir görüştür. Kurtuluş bu gelenekleri de kapsar. Hıristiyanlık dışı dinlerde de Tanrı’ya götüren işaretler, manevi zenginlikler vardır. Ancak insanlığı kurtuluşa götürmekte yetersizdirler. İsa Mesih bunları tamamlar, mükemmel hale getirir. Bu görüşü savunanların sayısı da fazla değildir.

16.

Yahudiliğe göre ilk defa peygamber olarak adlandırılan aynı zamanda İbrani atası ve İsrail seçilmişliğinin başlangıcı olarak kabul edilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İbrahim
Soru Açıklaması

Tevrat’ta ilk defa peygamber (nevi) olarak isimlendirilen kişi, aynı zamanda ilk İbrani atası ve İsrail seçilmişliğinin başlangıcı kabul edilen İbrahim’dir.

17.

Tevrat’ın, İsrailoğullarına veriliş günü olarak kabul edilen, Yahudi takvimine göre Sivan ayının altıncı günü kutlanan ve üç büyük Yahudi hac bayramından ikincisi olan bayram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Haftalar Bayramı (Şavuot)
Soru Açıklaması

Şavuot, İbranice’de haftalar anlamındadır. Batı kültüründe Pentacost diye de adlandırılmaktadır ve Ellinci Gün anlamında Yunanca bir kelimedir. Tevrat’ın, İsraloğullarına veriliş günü olarak kabul edilir. Yahudi takvimine göre Sivan ayının altıncı günü kutlanmaktadır. Üç büyük Yahudi hac bayramından ikincisidir. Gerçekte Pesah’ın ikinci gününden başlamak üzere tam yedi hafta sonrasına denk gelen ve zirai bir bayram olan bu bayrama Turfandalar Günü de denilmektedir. Pesah ve Şavuot bayramları arasındaki bağlantı Pesah’ın, İsrailoğullarının fiziki kölelikten, Şavuot’un ise manevi kölelikten kurtuluşunu temsil etmesidir.

18.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlar için kullanılan isimlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" İbraniler
Soru Açıklaması
19.

1290’lı yıllarda başlayan Yahudileri Avrupa’dan kovma politikasında onlara sahip çıkan ülke aşağısdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Osmanlı İmparatorluğu
Soru Açıklaması

Yahudiler 1290’da İngiltere’den, 1322 ve 1394’te Fransa’dan, 1421’de Avusturya’dan, 1424’te Köln’den, 1470’te Bavyera’dan, 1483’te Varşova’dan, 1492’de İspanya’dan, 1493’te Sicilya’dan, 1497’de Portekiz’den kovuldular ve Osmanlı, kovulan Yahudilere kucak açtı, onları himaye etti ve Osmanlı topraklarına yerleştirdi.

20.

Allah’dan aldığı  ‘vahyi’ yani mesajı peygamberlere ulaştıran, bundan dolayı “Vahiy meleği” olarak da bilinen ve büyük meleklerin en önemlisi kabul edilen melek aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İsrafil
Soru Açıklaması

Cebrail, Allah’dan aldığı ‘vahyi’ yani mesajı peygamberlere ulaştıran ve büyük meleklerin en önemlisi kabul edilen melektir. Bu nedenle Cebrail’e ‘Vahiy Meleği’ de denmektedir. Cebrail Kur'ân-ı Kerîm'de ‘Cibril, Rûhulkudüs, Rûhulemîn, Rûh ve Resul’ şeklinde beş değişik isimle ifade edilir. Kur’an’da onun, inkarcılara karşı Hz. Peygamber'in dostu, müminlerin destekleyicisi, Kadir gecesinde meleklerle birlikte yeryüzüne indiği, âhirette insanlar hesaba çekilirken mahşerde saf saf dizilen meleklerin yanında bulunacağı belirtilir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.