Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Final Sınavı 19
1.

Heterodoksi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru şekilde açıklanmıştır?

Doğru Cevap: "D" Çoğunluğun kabul edilebilir saydığı öğretilerin dışında kalır.
Soru Açıklaması

Ortodoksi, genellikle egemen yaygın anlayış için kullanılmıştır. Yani, kendini çoğunluğun inancını ifade eden merkezi din anlayışıyla ve egemen siyasal güçle özdeşleştiren dinsel yorum, asıl doğru öğretiyi savunduğu ve doğru ve kanonik inançların temsilcisi olduğu iddiasıyla ortodoks olarak tanımlanmıştır. Bu durumda merkezi din anlayışının dışında kalan görüş ve akımlar ise heterodoksi olarak görülmüştür. Yani ortodoksi ve heterodoksi birbirine zıt kavramlar olup, heterodoksi, farklı dinsel gelenekleri değil, belirli bir gelenek içerisindeki farklılaşmayı ifade etmektedir.

2.

Muhammed’in söz, fiil ve davranışlarını anlatan ifadelere ne denir?

Doğru Cevap: "E" Hadis
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed’in söz, fiil ve davranışlarını anlatan ifadelere hadis denmektedir. Hadisler, İslâm’da Kur’an’dan sonra en önemli dini kaynaktır. Müslümanlar, Kur’an’daki bazı ifadelerin açıklamasını veya Kur’an’da yer almayan bazı konularda Hz. Peygamber’in açıklamasını ve tavrını hadislerden öğrenmektedir.

3.

Kuran-ı Kerim’de Hristiyanlığı ifade etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Doğru Cevap: "A" Nasara
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerim’in Hıristiyanlığı ifade etmek için kullandığı “nasârâ” kelimesi ise, yaygın olan kanaate göre Hz. İsa’nın doğum yeri olan Kudüs yakınlarındaki “Nâsıra” kasabasına istinâden kullanılan bir isimdir. Hz. İsa bütün hayatı boyunca “Nâsıralı” adıyla anılmıştır. Nâsıra’ya ya da “Nâsûriye’ye mensup olan anlamında “nasrânî” kelimesi kullanılmış, dolayısıyla Hz. İsa’nın yolundan gidenlere de “nâsıralılar” denilmiş, Kur’an-ı Kerim de bu ismi tercih etmiştir.

4.

Pavlus öncesi dönemde yayılma konusunda en etkili isim hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Simun Petrus
Soru Açıklaması

Havarilerin isimleri sıralanırken hep en başta yer alan Simun Petrus’un Pavlus öncesi dönemde yayılma konusunda en etkili isim olduğu anlaşılmaktadır. Yeni Ahid’de Pentikost gününde onun konuşmasını dinleyen 3000 kişinin Hz. İsa’ya inanıp vaftiz oldukları belirtilmektedir. Bu ihtida olayından sonra Petrus, ilk Mesih topluluğunun en büyük önderlerinden birisi olmuştur.

5.

İslam Dinini tebliğ eden peygamber kimdir?

Doğru Cevap: "C" Hz. Muhammed
Soru Açıklaması

İslam dinini tebliğ eden Hz. Muhammed’dir.  

6.

Hz. Muhammed’in peygamberlik dönemi kaç yıl sürmüştür?

Doğru Cevap: "B" 23
Soru Açıklaması

Kur’an ayetleri, başlangıçtan itibaren son vahiy gelene kadar 23 yıllık peygamberlik görevi boyunca Hz. Peygamber tarafından bu iş ile görevlendirilmiş katiplere yazdırılmıştır.

7.

İsrail krallığı Asurlular tarafından hangi tarihte yıkılmıştır?

Doğru Cevap: "B" MÖ 722  
Soru Açıklaması

Yahudiler, Hz. Yakup’tan Hz. Süleyman’ın vefatına kadar İsrail ve İsrail oğulları olarak anılmıştır. Hz. Süleyman’dan sonra devlet ikiye bölünmüş, on kabilenin oluşturduğu kuzeydeki krallığa İsrail, iki kabilenin oluşturduğu güneydeki krallığa ise Yahuda adı verilmiştir. İsrail krallığı M.Ö. 722’de Asurlular tarafından yıkılmış, Babil sürgünü sonrasında “Yahudi” ismi ön plana çıkmış ve İsrail oğulları, Yahudi olarak anılmaya başlamıştır ancak İsrail ismi de kullanılmaya devam etmiştir.

8.

Peygamberlik döneminin 13 yılını kapsayan dönemde Mekke’de vahyedilen ayetlere ne denir?

Doğru Cevap: "E" Mekki Ayetler
Soru Açıklaması

Peygamberlik döneminin 13 yılını kapsayan dönemde Mekke’de vahyedilen ayetlere. Mekki Ayetler denir.

9.

İman esaslarını kalbi ile tasdik etmediği halde sadece diliyle yani sözde tasdik eden kişiye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Münafık
Soru Açıklaması

İman esaslarını kalbi ile tasdik etmediği halde sadece diliyle yani sözde tasdik edene ‘münafık’ denmektedir.

10.

Yahudilikte Şabat (Cumartesi) ne zaman başlayıp bitmektedir?

Doğru Cevap: "B" Cuma güneşin batışından Cumartesi güneşin batışına kadar
Soru Açıklaması

Cumartesi (Şabat) günü, Yahudilerce haftanın en kutsal günü kabul edilmektedir. On Emir’de belirtildiği gibi bu günde iş yapmak yasaktır. Yahudi anlayışına göre gün, güneşin batışıyla başladığı için, Cuma günü akşamgüneşin batışından Cumartesi günü güneşin batışına kadar belli işleri yapmak yasaktır.

11.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Hz. Muhammed’in doğum yeri ve tarihi doğru olarak birlikte yer almaktadır?

Doğru Cevap: "C" 571 Mekke
Soru Açıklaması

İslâm dinini tebliğ eden Hz. Muhammed, 571 yılında Arabistan Yarımadası’nda Mekke şehrinde dünyaya geldi. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine’dir. Babası, Hz. Muhammed’in doğumundan birkaç hafta önce ölmüş, ailenin bakımını dedesi Abdülmuttalib üstlenmiştir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi ‘vahiy meleği’ dir?

Doğru Cevap: "A" Cebrail  
Soru Açıklaması

Cebrail, Mikail, Azrail ve İsrafil, İslâm’da dört büyük melek olarak bilinir. Cebrail, Allah’dan aldığı ‘vahyi’ yani mesajı peygamberlere ulaştıran ve büyük meleklerin en önemlisi kabul edilen melektir. Bu nedenle Cebrail’e ‘Vahiy Meleği’ de denmektedir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Zâtî sıfatlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Tekvin
Soru Açıklaması

Zâtî sıfatlar 6 tanedir ve şunlardır: Vücut (yokluğu düşünülemez olan), Kıdem (varlığının başlangıcı olmayan), Bekâ (varlığının sonu olmayan), Vahdaniyet (benzeri olmayan anlamında tek olan), Muhalefetün Li’l-Havâdis (yaratılmışlara benzemeyen), Kıyam Binefsihî (varlığı için başkasına muhtaç olmayan). Tekvin ise Allah’ın Subûtî sıfatlarından olup ‘herşeyi yaratan’ anlamına gelmektedir.

14.

Kutsal kitaplar konusunda bahsedilen Mişna, Tevrat’ta genellikle dağınık halde yer alan hükümlerin yanı sıra, bu hükümlere yönelik ilave açıklamaların sistematik olarak ele alındığı bir nevi şeriat kitabı niteliğindedir. Dili İbranice’dir ve altı bölümden oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu altı bölümden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Gemara (Bayramlar)
Soru Açıklaması

Mişna, Tevrat’ta genellikle dağınık halde yer alan hükümlerin yanı sıra, bu hükümlere yönelik ilave açıklamaların sistematik olarak ele alındığı bir nevi şeriat kitabı niteliğindedir. Dili İbranice’dir ve altı bölümden oluşmaktadır: Zeraim (zirai uygulamalar), Moed (bayramlar), Naşim (kadınlar, nikah ve evlilik), Nezikin (sivil ve cezai hükümler), Kodaşim (Mabedle ilgili uygulamalar) ve Tohorot (Ritüel temizlik). Gemara ise Mişna da özet biçiminde ele alınan ve kimi zaman kapalı kalan hükümlerin açıklanmasıdır.

15.

'Ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim'     Bu içerik aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "C" Kelime-i şehadet
Soru Açıklaması

İslâm'da iman edilecek temel hususlar 6 başlık altında toplanmaktadır. Bunlar: Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman ve kadere imandır. Bunların tamamına 'Amentü' de denmektedir. İman, iman esaslarını özetleyen 'icmali iman' ve iman esaslarını ayrı ayrı ifade eden 'tafsili iman' diye iki kısma ayrılır. Kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid, icmali imandır. Amentüde belirtilen iman esaslarının tamamı ise 'tafsili iman'dır. Kelime-i şehadet: 'Ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim' (Eşhedü ellâ ilâhe illellâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh) sözüdür. Kelime-i tevhid ise, 'Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed O'nun elçisidir' (Lâ ilâhe illallah, Muhammedün rasûlüllah) sözüdür.

16.

I. EkklesiaII. Church, III. KatakombIV. ChapelV. GahalHıristiyanlık’ta dinî ve fizikî anlamda bir cemaat, bir ibadet yeri ve bir müessese olarak ortaya çıkan Kilise’yi ifade eden isimler hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV,V
Soru Açıklaması

Hıristiyanlık’ta dinî ve fizikî anlamda bir cemaat, bir ibadet yeri ve bir müessese olarak ortaya çıkan Kilise’yi ifade etmek üzere gahal, ekklesia, church, katakomp, chapel gibi isimler kullanılmıştır.

17.

Aşağıdakilerden hangisi bir Yahudi bayramı değildir?

Doğru Cevap: "E" Paskalya Bayramı
Soru Açıklaması

Paskalya Bayramı dışındaki bütün bayramlar Yahudi bayramıdır. Paskalya ise en büyük Hıristiyan bayramlarından biridir. İnsanı ebedî ölümden kurtaracağına inanılan Hz. İsa’nın yeniden dirilişi olayı Kilise’nin ve her Hıristiyan’ın hayatının merkezi sayılmaktadır.

18.

İncillerde ve Rasullerin İşleri’nde formüle edilen din adamlığı sınıfı içerisindeki hiyerarşi aşağıdan yukarıya doğru hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Diyakos, Rahip, Piskopos, Papa
Soru Açıklaması

İncillerde ve Rasullerin İşleri’nde formüle edilen hiyerarşi aşağıdan yukarı şöyledir: Diyakos, rahip, piskopos ve papa. Diyakos ile piskopos arasında görev yapan din adamlarına rahip ya da papaz denir. Papa, piskoposlar arasından seçimle gelir. Bu hiyerarşiyi belirleme yetkisi sadece piskoposa aittir. Çünkü Rahip takdisi Sakramenti sırrına tam olarak yalnız o vakıftır.

19.

Yahudi terimi ne zamandan sonra kullanılmaya başlanmıştır?

Doğru Cevap: "B" Babil sürgününden sonra
Soru Açıklaması

Yahudiler, Hz. Yakup’tan Hz. Süleyman’ın vefatına kadar İsrail ve İsrail oğulları olarak anılmıştır. Hz. Süleyman’dan sonra İsrail devleti ikiye bölünmüş, on kabilenin oluşturduğu kuzeydeki krallığa İsrail, iki kabilenin oluşturduğu güneydeki krallığa ise Yahuda adı verilmiştir. İsrail krallığı M.Ö. 722’de Asurlular tarafından yıkılmış, Babil sürgünü sonrasında “Yahudi” ismi ön plana çıkmış ve İsrailoğulları, Yahudi olarak anılmaya başlamıştır ancak İsrail ismi de kullanılmaya devam etmiştir.

20.

Kudüs’te bulunan ve Yahudiler tarafından kutsal kabul edilen ilk kez kimler tarafından hangi tarihte yıkılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Babilliler, M.Ö. 587
Soru Açıklaması

Kuzeydeki İsrail Krallığının yıkılmasından bir buçuk asır sonra, güneydeki Yahuda Krallığı da, tüm dini reform denemelerine rağmen, aynı akıbete uğramış ve Buhtunnasr (Nebukadnetsar) yönetimindeki Babilliler tarafından M.Ö.587’de yıkılmıştır. Buhtunnasr, Yahuda Krallığını yıkmış, Kudüs yakılıp yıkılmış, bu esnada Süleyman Mabedi de tahrip olmuş, böylece I. Mabet dönemi sona ermiştir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.