Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Final Sınavı 2
1.

Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlığın Tal’imi kitaplarından birisidir?

Doğru Cevap: "C" Vahiy
Soru Açıklaması

Matta, Markos, Luka, Yuhanna ve Luka tarafından yazıldığı ileri sürülen Resullerin İşleri kitaplarıdır.

2.

Ramazan Orucu Müslümanlara ne zaman farz kılınmıştır?

Doğru Cevap: "B" Hicretin ikinci yılında
Soru Açıklaması

Ramazan Orucu Müslümanlara Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır.

3.

Engizisyon mahkemesi ilk olarak nerede kurulmuştur?

Doğru Cevap: "B" Fransa
Soru Açıklaması

Papa III. Innocent (1198-1216) tarafından Katoliklik dışı inançlara karşı çıkmakla suçlanan kimseler hakkında cezai takibatlar başlatıldı. Arkasından Papa IX. Gregorius zamanında (1227-1241) Katolik Kilisesi tarafından Engizisyon Mahkemesi kuruldu. Engizisyon önce Fransa’da başlamış, daha sonra İtalya, Almanya, Bohemya, Macaristan, Slav ve İskandinav ülkelerine kadar yayılmış, tüm Katolik ülkeleri etkisi altına almıştır. Portekiz 1532’ye kadar bu sisteme dâhil olmazken Engizisyon 1481’de İspanya’daki Katolik kilisesinin karakterine ve dini ve sosyal problemlere göre şekillenmiştir.

4.

Yahudilikte ibadet günde kaç vakittir?

Doğru Cevap: "B" 3 vakit
Soru Açıklaması

Yahudilik’te günümüzde sabah (şaharit), ikindi (minha) ve akşam (maariv veya arvit) olmak üzere günde üç vakit ibadet vardır. Bu ibadetler bir kısmı ferdi, bir kısmı en az on erkekten oluşan cemaat (minyan) eşliğinde İbranice okunan belli dualar halinde icra edilmektedir.

5.

Yahudilerin Kutsal kitabı nedir?

Doğru Cevap: "C" Tevrat
Soru Açıklaması

Yahudilerin kutsal kitabı tevrattır. Yahudilerin ulu ata kabul ettikleri Hz. İbrahim de, Tevrat’ta İbrani olarak takdim edilmektedir.

6.

__________, oğlu __________ annesiyle birlikte Mekke’nin bulunduğu yere getirmiş, oğlu belli bir yaşa gelince onu kurban etmek istemiş fakat yerine bir kurban verilmiştir. Böylece oğlu kurban edilmekten kurtulmuş olup, babası da bu büyük sınavdan başarıyla çıkmıştır.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere; tarihsel gelişim bilgileri doğrultusunda, aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "D" Hz. İbrahim, İsmail’i
Soru Açıklaması

Hz. İbrahim, oğlu İsmail’i annesiyle birlikte Mekke’nin bulunduğu yere getirmiş, İsmail belli bir yaşa gelince onu kurban etmek istemiş fakat yerine bir kurban verilmiş, böylece İsmail, kurban edilmekten kurtulmuş, baba İbrahim de bu büyük sınavdan başarıyla çıkmıştır. Yahudi inancına ve Tevrat’ta belirtildiğine göre İshak, kurban edilmek istenmiştir fakat Hz. İbrahim’in, oğlu İsmail’i kurban etmek istemesi daha doğrudur çünkü İbrani geleneğine ve Tevrat’a göre her şeyin ilki Tanrının hakkıdır.

7.

Geleneksel Yahudi hukukuna göre Yahudi kimdir?

Doğru Cevap: "E" Yahudi annenin çocuğu
Soru Açıklaması

Günümüzde yaygın olarak kullanılan Yahudi kelimesi, çeşitli Yahudi gruplar tarafından Yahudi kimliğinin farklı unsurlarını oluşturan dini, kültürel ve etnik yönüyle tanımlanmaktadır. Geleneksel Yahudi hukukuna göre bir kişinin yahudi kabul edilmesi öncelikle Yahudi bir anneden doğmuş olma şartına bağlıdır. Yahudi olunmaz, Yahudi doğulur sözü de bu temel kuralı yansıtmaktadır. Dolayısıyla baba Yahudi olsa bile, anne Yahudi değilse çocuk Yahudi sayılmamaktadır.

8.

Melek Cebrail’in Meryem’e, İsa’nın doğumunu müjdelemesi günüdür ve 25 Martta kutlanır. Seçeneklerde hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Annonciation
Soru Açıklaması

Melek Cebrailin Meryem’e, İsa’nın doğumunu müjdelemesi günüdür ve 25 Martta kutlanır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi Yahudi kutsal kitabında Peygamber anlamında kullanılan kelimelerden bir tanesidir?

Doğru Cevap: "A" Hozeh
Soru Açıklaması

Yahudi kutsal kitabında peygamberi ifade etmek üzere çeşitli kavramlar kullanılmıştır ki bunların başında nebi (nevi) kelimesi gelmektedir. Tanrı tarafından göreve çağrılmış anlamındaki bu kelime ilk defa Hz. İbrahim için kullanılmıştır (Tekvin 20/7). Gören anlamında Hozeh ve Roeh kelimeleri de peygamberi ifade etmektedir. Diğer taraftan Allah adamı, Allah’ın kulu, kul, haberci, elçi kelimeleri de peygamberi ifade etmektedir. Diğer şıklar Yahudi kutsal kitabında Tanrı’yı ifade etmektedir.

10.

Ascension nedir?

Doğru Cevap: "A" Paskalyadan 40 gün sonra kutlanan, Hz İsa’nın göğe çıkmasının hatırasının kutlandığı bayramdır.
Soru Açıklaması

Paskalyadan 40 gün sonra kutlanan, Hz İsa’nın göğe çıkmasının hatırasının kutlandığı bayramdır.  

11.

Hz. Muhammed'in söz, fiil ve davranışlarını anlatan, İslâm'da Kur'an'dan sonra en önemli dini kaynak Kabul edilen, Kur'an'daki bazı ifadelerin açıklamasını veya Kur'an'da yer almayan bazı konularda Hz. Peygamber'in açıklamasını ve tavrını müslümanlara öğreten  kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Hadis
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed'in söz, fiil ve davranışlarını anlatan ifadelere hadis denmektedir. Hadisler, İslâm'da Kur'an'dan sonra en önemli dini kaynaktır. Müslümanlar, Kur'an'daki bazı ifadelerin açıklamasını veya Kur'an'da yer almayan bazı konularda Hz. Peygamber'in açıklamasını ve tavrını hadislerden öğrenmektedir. Müslüman bilginler, dini konularda Kur'an'dan sonra Hz. Peygamber'in sözlerinin ve davranışlarının yer aldığı hadis metinlerine çok önem verirler, bu kaynaklardan hareketle dini hayata dair kurallar tespit ederler.

12.

Aşağıdakilerden hangisi Buddha öğretisinin ana kaynağı Sutta Pitaka’ya ait beş bölümden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Vinaya Pitaka
Soru Açıklaması

Digha-Nikaya, Buddha’ya atfedilen uzun sözler derlemesidir. Öğretinin farklı yönleriyle ilgili 34 suttadan oluşur. Bu suttalardan birçoğu, Buddha’nın biyografisi hakkında başka yerde bulunmayan bilgileri içerirler. Majjhima-Nikaya, orta büyüklükteki sözler derlemesidir. Budist öğretinin bütün yönleriyle ilgili 150 suttadan oluşur. Samyutta-Nikaya, büyük kısmı çok kısa olan 3000, tartışılan konulara göre düzenlenmiş suttadan meydana gelir. Anguttara-Nikaya, ele alınan konuların sayısal olarak düzenlenmesiyle karakterize edilen suttalar derlemesidir. Vinaya Pitaka, Buddha’nın şakirtlerinin yanlış davranışları karşısında düzenlenmiş olan 227 davranış kuralını ve kadın ve erkek keşişlerin manastır hayatında uyacakları sıkı eğitimin ne ve nasıl yerine getirileceğine dair bilgileri içerir. Sutta Pitaka’dan ayrıdır.

13.

Hz. İsa’nın ilk mucizesi hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Suyu şarap yapmak
Soru Açıklaması

Suyu şarap yapmak Hz. İsa’nın ilk mucizesidir.

14.

Hz. Muhammed'e inananların sayısının gün geçtikçe artması Mekkeli müşrikleri, Hz. Peygamber'e ve ona tabi olan müslümanlara eza ve cefa vermeye başlamalarına neden olmuştu. Müşriklerin müslümanlara karşı uyguladıkları işkenceler artınca, Hz. Peygamber bazı Müslümanların kendi memleketlerini terk ederek ilk olarak nereye göç etmelerini tavsiye etmiştir?

Doğru Cevap: "B" Habeşistan'a
Soru Açıklaması

Müşriklerin müslümanlara karşı uyguladıkları işkenceler artınca, Hz. Peygamber bazı Müslümanların kendi memleketlerini terk ederek Habeşistan'a hicret etmelerini tavsiye eder. Onları, o dönemde adaletli bir kralın hüküm sürdüğü ve insanların zulme uğramadığı Habeşistan krallığına gitmeye teşvik etmiştir.

15.

Halahah ne demektir?

Doğru Cevap: "D" Dini Hukuk
Soru Açıklaması

Yahudi dini hukukuna halahah denir.

16.

Hristiyanlıkta Tanrı’ya inananların mutlaka vaftiz edilmesi, vaftizin de suya daldırma şeklinde olması gerektiğini savunan yeni dini hareket mensuplarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Baptistler
Soru Açıklaması

Babtist, Tanrı’ya inananların mutlaka vaftiz edilmesi, vaftizin de suya daldırma şeklinde olması  gerektiğini savunan hareket mensuplarına verilen addır. 16. yüzyıl sonlarında cemaatlerini Devlet Kilisesinden bağımsız saymışlar, “Kutsallar Cemaati” adıyla aralarında bir birlik oluşturmuşlardır.

17.

Aşağıdakilerden hangisi Ameşa Spenta (kutsal ölümsüz) olarak da adlandırılan yüce varlıklardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Mazdayasna
Soru Açıklaması

Zerdüşt bütün varlıkların Ahura Mazda’dan zuhur ettiğine inanmaktaydı. O, var oluşun başlangıcını yüce tanrıdan zuhur eden ya da onun tarafından yaratılan 7 asli ilahi varlıkla açıkladı. Ahura Mazda öncelikle kendisinin kutsal ruhu Spenta Mainyu ile diğer 6 ilahi varlığı yarattı. Ameşa Spenta (kutsal ölümsüz) olarak da adlandırılan bu altı yüce varlık; Vohu Manah (iyi düşünce), Aşa Vahişta (iyi gerçek), Spenta Armaiti (iyi sadakat), Khşatrha Vairya (cazip hükümranlık), Haurvatat (bütünlük) ve Ameratat (ölümsüzlük)tür

18.

Seçeneklerden hangisinde Hz İsa’nın göreve başlama yaşı verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" 30 yaşından sonra
Soru Açıklaması

Hz İsa görevine 30 yaşından sonra başlamıştır.

19.

İbn Meymun’un tespit ettiği on üç maddelik iman esasları günümüzde Yahudilerin büyük çoğunluğu tarafından benimsenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, İbn Meymun’un (Maimonides) tesbit ettiği iman esaslarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "A" Babaya ve anneye hürmet edilecektir ve yalancı şahitlik yapılmayacaktır.
Soru Açıklaması

İbn Meymun’un iman esaslarında Tanrı, vahiy, peygamberlik, kutsal kitap, ilahi yargı, Mesih ve ahiret inançlarına yer verilmektedir. On üç maddenin ilk beşi Tanrı’nın varlığı, birliği, maneviliği, sonsuzluğu ve tapınmaya layık tek varlık oluşuna inanmayı şart koşmaktadır. İki madde peygamberlikle, iki madde kitaplarla ilgilidir. Diğer maddeler ise Tanrı’nın, insanın fiillerini önceden bilmesi, ilahi yargının, Mesihin gelişinin ve yeniden dirilmenin hak olduğuna dairdir.

20.

Hıristiyanlıkta Doğu Kilisesi ve Batı Kilisesi hangi yılda birbirinden kesin olarak ayrılmıştır?

Doğru Cevap: "E" 1054
Soru Açıklaması

764 yılında yapılan II. İznik Konsili’nde “ikon” konusu ve 869 yılında İstanbul’da yapılan Sekizinci Konsil’de Kutsal Ruh’un kimden çıktığı ve Roma Kilisesi’nin otoritesi gibi konular tartışıldı. Bu tartışmalarda Doğu Kilisesi Batı Kilisesi’nden farklı düşündüğünü ilan etti. Doğu Kilisesi ve Batı Kilisesi arasında bu tür dinî ve siyasi mücadeleler yüzyıllardan beri aralıksız devam etti ve nihayet 1054 yılında iki kilise kesin olarak birbirinden ayrıldı.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.