Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Final Sınavı 21
1.

Mezhebin temelindeki mistik anlayışa paralel olarak bilgi ve akıl yerine duygu ve duaya yani dini hissiyata ağırlık vermesidir. Bir diğer önemli özelliği ise ibadet ve dini merasimlerin icrasında mistik konsantrasyon, neşe ve haz faktörlerine ağırlık vermesidir. Yukarıda özellikleri verilen Yahudi mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D"  Hasidilik
Soru Açıklaması

Yukarıda özellikleri verilen mezhep hasidiliktir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi kendisine Tevrat verilen peygamberdir?

Doğru Cevap: "A" Hz. Musa
Soru Açıklaması

Hz. Musa, Tanrı tarafından peygamber olarak seçilen, İsrailoğullarını Firavunun zulmünden kurtarmakla görevlendirilen, daha sonra da kendisine Tevrat verilen bir peygamberdir ve Yahudilere göre peygamberlerin en büyüğüdür.

3.

Hangi İncillerde Hz. İsa'nın doğumuna yer verilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Matta-Luka
Soru Açıklaması

Hz. İsa'nın doğumuna dört İncilden sadece Matta ve Luka'da yer verilmekte ancak her iki İncil’de de bu olay farklı olarak anlatılmaktadır.

4.

Yin ve yang inancı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Yeni çin inancının ortaya çıkardığı bir düşüncedir
Soru Açıklaması

Eski Çin inancının bir devamı olan bu inanca göre iki zıt kutbu temsil eden ‘Yin ve Yang’, ‘Yüce hakikat’ veya ‘Yaratıcı İlke’den (Tai Çi) çıkmıştır.

5.

“Bir ve tek olan Allah’a iman etmek” aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Tevhid
Soru Açıklaması

İman esaslarının ilki Allah’a imandır. İslâm’ın temeli, tevhid inancı da denilen bir ve tek olan Allah’a iman etmektir. Tarihte, hemen hemen bütün dinlerde bir tek Tanrı inancının olduğu görülmektedir. Kur’an’da Allah’a iman üzerinde önemle durulur. Allah’ın varlığına ve birliğine, O’nun yarattıklarına bakarak ve ibret alıp düşünerek iman etmek tavsiye edilir. Hadislerde, insanın kendi varlığından başlamak suretiyle göklerde ve yerdeki canlılar üzerinde düşünmesi ve böylece Allah’ın varlığı, birliği ve kudreti üzerinde tefekkür etmesi gerektiği belirtilmektedir.

6.

Şintoizm’in en önemli bayramı olan Matsuri ne anlama gelir?

Doğru Cevap: "A" Tanrı’yı çağırmak’ veya ‘Tanrı’nın hizmetinde bulunmak
Soru Açıklaması

Şintoizm’in en önemli bayramı, ‘Tanrı’yı çağırmak’ veya ‘Tanrı’nın hizmetinde bulunmak’ anlamlamlarına gelen Matsuri bayramıdır.

7.

Sabiilerin kutsal kitaplarından olan Ginza’da genel olarak hangi konular yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" Dualar ve teolojik konular  
Soru Açıklaması

Sâbiîlerin kutsal kitapları yazılı metinler ve sır metinleri şeklinde iki ana grupta toplanabilir. Sâbiî kutsal kitapları arasında en önemli yeri oluşturan temel kitaplar Ginza, Draşya d Yahya ve Kolasta’dır. Ginza yaklaşık 600 sayfadan oluşur. “Adem’in Kitabı” diye de adlandırılan bu kutsal kitap, çeşitli dualar, teoloji,mitoloji, ölüm ve ölüm sonrası hayat ve benzeri konuları ihtiva eder.

8.

Aşağıdakilerden hangisi ayetler hakkında doğru bir bilgi değildir?

Doğru Cevap: "B" Hz. Ali zamanında asli Kur’an nüshasının kopyaları çıkarılarak çoğaltılmış ve Müslümanların yaşadıkları belli başlı şehirlere gönderilmiştir.
Soru Açıklaması

Kur’an, üçüncü halife olan Hz. Osman zamanında, kopyalanarak çoğaltılmış ve Müslümanların yaşadıkları belli başlı şehirlere gönderilmiştir. Bugün Müslümanların kullandıkları Kur’an metinleri, söz konusu asli nüshanın kopyalarıdır.

9.

Hristiyanların ibadethanelerinin adı nedir?

Doğru Cevap: "A" Kilise
Soru Açıklaması

Hristiyanların ibadethanelerine Kilise denir.

10.

Beş Budist emir olarak bilinen ahlaki davranış kurallarından hangisi homoseksüellik gibi eğilimleri yasaklar?

Doğru Cevap: "C" Duyusal yanlış davranışlardan kaçınmak
Soru Açıklaması

Duyusal yanlış davranıştan kaçınmak. hem yasaklanmış ilişkilere girmeyi hem de yanlış fiziksel davranışları içerir. Homoseksüellik, kesinlikle yasaklanmış bir davranıştır.

11.

Hristiyanlıkta Teslisin birinci unsuru kimdir?

Doğru Cevap: "E" Baba
Soru Açıklaması

Hristiyanlıkta Teslisin birinci unsuru Baba’dır.

12.

Pavlus’un Hıristiyanlığı kabul edişinden sonra üzerinde durduğu ve Hıristiyanlığın gentile topraklarında hızla yayılmasına vesile olan teolojik doktrin hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Tanrı’nın izzeti” ve “Tanrı’nın herkese ulaşabileceği
Soru Açıklaması

Pavlus’un Hıristiyanlığı kabul edişinden sonra üzerinde durduğu iki konu vardır: Yahudi geleneğinin ilgası ve İsa’nın mesihliği. Mesihlik inancını kabul ederek evrenselci bir doktrini benimsemiştir. Yahudi şeriatının yerine “Tanrı’nın izzeti” ve “Tanrı’nın herkese ulaşabileceği” anlayışını koyarak bu evrensel mesajı desteklemiş görünür. Hıristiyanlığın gentile topraklarında hızla yayılmasına vesile olan teolojik doktrin budur. Bu tarihten sonra Hıristiyanlık hem coğrafya hem de doktrin olarak Filistin dışına taşacaktır.

13.

Hristiyan inanışında “Vaftiz” hangi anlamda kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Yıkanma/arınma
Soru Açıklaması

Vaftiz, Grekçe baptisma veya baptismos kelimelerinden gelmektedir ve “suya daldırma” demektir. Ancak Yeni Ahid'de "suya daldırma"dan ziyade "yıkama, arıtıp temizleme" anlamını taşımaktadır (Markos, 7:4; Luka, 11:38). Terim anlamı ise, Hz. Âdem’in işlediği “asli günah” tan insanın kurtulup Hıristiyanlığa girmesini sağlayan, kutsanmış suya daldırma, başından aşağı su serpme vb. şekillerde uygulanan en önemli Hıristiyan sakramentidir.

14.

Tanah’da “ölüler diyarı” anlamında kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Şeol
Soru Açıklaması

Ruhun ölümsüzlüğü ve yeniden dirilme inancına dayanan ahiret konusu ilk defa Tanah sonrası Yahudi literatüründe açık biçimde ortaya konup Rabbani literatürle birlikte Yahudi öğretisinin bir parçası olmuştur. Tanah’ta ahiretle ilgili kullanılan kavramlardan biri, ölüler diyarı anlamındaki şeol’dur.

15.

Kutsanmış suya daldırma, başından aşağı su serpme gibi şekillerde uygulanan Hıristiyan sakramenti nedir?

Doğru Cevap: "A" Vaftiz
Soru Açıklaması

Vaftiz, Grekçe baptisma veya baptismos kelimelerinden gelmektedir ve “suya daldırma” demektir. Ancak Yeni Ahid'de "suya daldırma"dan ziyade "yıkama, arıtıp temizleme" anlamını taşımaktadır (Markos, 7:4; Luka, 11:38). Terim anlamı ise, Hz. Âdem’in işlediği “asli günah”tan insanın kurtulup Hıristiyanlığa girmesini sağlayan, kutsanmış suya daldırma, başından aşağı su serpme vb. şekillerde uygulanan en önemli Hıristiyan sakramentidir

16.

Aşağıdakilerden hangisi Katoliklerin inançlarına göre doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Ruhban sınıfı evlenemez.
Soru Açıklaması

Yedi sakrament vardır. Ruhban sınıfı evlenemez. Ruhban sınıfı dışında evlenenler boşanamaz. Kilisede yapılmayan nikah sahih değildir. Boşandıktan sonra evlenmek zina sayılır. Yirmi bir konsil ve kararlarını kabul ederler. Son yargı gününü, cennet, cehennem ve a’rafı kabul ederler.

17.

1878’de dinler tarihi ile ilgili Türkçe olarak yazılan en eski kaynak olarak kabul edilen eser  Esatir kime aittir?

Doğru Cevap: "C" Şemseddin Sami  
Soru Açıklaması

1878’de dinler tarihi ile ilgili Türkçe olarak yazılan en eski kaynak olarak kabul edilen eser S¸emseddin Sami’nin Esatir’idir.

18.

Pavluş öncesi dönemde Hristiyanlığın yayılmasında en etkili isim hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Simun Petrus
Soru Açıklaması

Pavluş öncesi dönemde Hristiyanlığın yayılmasında en etkili isim Simun Petrus’tur.  

19.

Aşağıdakilerden hangisi İslâm’da belirli şekil ve zamanlarda yerine getirilen ibadetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Abdest
Soru Açıklaması

İslâm’da ibadet, belirli zamanlarda, belirli şekil ve düzen içerisinde yapılan uygulamaları ifade etmektedir. Belirli şekil ve zamanlarda yerine getirilen ibadetler Namaz, Oruç, Hac ve Zekat ibadetleridir. Bu ibadetler, ‘Kelime-i Şehadet’i söylemekle birlikte İslâm’ın ‘beş temel şartı’nı oluşturmaktadır.

20.

Tanah’ın en kutsal kabul edilen bölümü hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Tevrat
Soru Açıklaması

Beş kitaptan oluşan ve Tanah’ın en kutsal bölümü kabul edilen Tevrat, dünyanın başlangıcından Musa’nın ölümüne kadar geçen döneme ait tarihikronolojik bilgilerle Musa öğretisini oluşturan dini, hukuki ve etik hükümleri ihtiva etmektedir. Tevrat’ın esas vurgusu Tanrı’nın kavmi olan İsrailoğullarının Musa peygamberin rehberliğinde eğitilmeleri üzerinedir. Diğer şıklar Tevrat’ın kendi içindeki bölümleridir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.