Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Final Sınavı 4
1.

Katolik dünyasının dini lideri kimdir?

Doğru Cevap: "B" Papa
Soru Açıklaması

Katolik dünyasının dini lideri Papa’dır.

2.

Peygamber, kendilerine zulüm edilen müminlerin ilk olarak nereye hicret etmelerini tavsiye eder?

Doğru Cevap: "D" Habeşistan
Soru Açıklaması

Müşriklerin müslümanlara karşı uyguladıkları işkenceler artınca, Hz. Peygamber bazı Müslümanların kendi memleketlerini terk ederek Habeşistan’a hicret etmelerini tavsiye eder. Onları, o dönemde adaletli bir kralın hüküm sürdüğü ve insanların zulme uğramadığı Habeşistan krallığına gitmeye teşvik eder. Bunun üzerine, Müslümanların önemli bir kısmı Mekke’den Habeşistan’a hicret eder.

3.

Hristiyanlıkta ibadetler zamana bağlı olarak nasıl sınıflanırlar?

Doğru Cevap: "A" Günlük – haftalık – yıllık
Soru Açıklaması

Hıristiyanlıkta İbadet günlük, haftalık ve yıllık olarak üçe ayrılır.

4.

“Kutsal Ruh” ismini verdikleri varlığın Baba ve Oğul ile aynı cevherden geldiği kabul edilen konsil aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" I. İstanbul Konsili
Soru Açıklaması

İznik Konsili’nde Arius’un görüşleri reddedilmesine ve Arius aforoz edilmesine rağmen, bu görüşler ortadan kalkmamış, bilakis daha da hız kazanmıştır. Bu gidişatı durdurmak için zamanın Doğu Roma imparatoru Theodosius İstanbul’da bir konsil toplamaya karar verdi. Bu konsilde İznik Konsili kararları te’yid edildi. Ayrıca “Kutsal Ruh” ismini verdikleri varlığın Baba ve Oğul ile aynı cevherden geldiği kabul edilerek “Teslis”in üçüncü unsuru bir Tanrı olduğuna karar verildi.

5.

Hz. İsa’nın doğumuna dört incil arasından hangilerinde yer verilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Matta ve Luka  
Soru Açıklaması

Hz. İsa’nın doğumuna  Matta ve Luka incillerinde yer verilmiştir.

6.

İsa’nın göğe çıkmasının hatırasını kutlayan bayram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ascension
Soru Açıklaması

Ascension; Vakti değişken bayramlardan olup, Paskalya’dan 40 gün sonradır. Hz. İsa’nın göğe çıkmasının hatırasına kutlanır.

7.

Hıristiyanlığı hem coğrafya hem de doktrin olarak Filistin dışına taşıyan kişi kimdir?

Doğru Cevap: "B" Pavlus
Soru Açıklaması

Matta ve Petrus oniki havarilerdendir. İstefehan ise Hıristiyanlık için ilk şehid olan kişidir. Aslen Tarsuslu olan Pavlus ise Hıristiyanlığın yayılması için farklı ülkelere yolculuklara çıktı ve Hıristiyanlığın yayılmasına katkı sağladı. Barnaba da kendisine yardım eden kişidir.  

8.

Tevrat’ta Tanrı için en çok kullanılan ve önemli olanı hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Yahve
Soru Açıklaması

Yahudi kutsal kitabında Tanrının farklı isimleri yer almaktadır ancak Tanrının özel ismi olarak kullanılan YHVH (Yahve veya Yahova), bunların içinde en önemli ve kutsal olanıdır.

9.
Aşağıdakilerden hangisi Tevrat'ın bölümlerinden biridir? 
Doğru Cevap: "E" Levililer 
Soru Açıklaması
10.

Pali kanonu bölümleri  konsillerde tespit edilen sıraya göre hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka
Soru Açıklaması

Therevadinlerin kutsal metin külliyatı olan Pali kanonu mö. 25’deki dördüncü konsilde Sri Lanka’da yazıya geçirildi. Bu külliyat üç ana gruba ayrılır ve tipitaka (üç sepet) olarak adlandırılır. Bu üç bölüm, konsillerde tespit edilen sıraya göre: Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka ve Abhidhamma Pitakadır. Bunlar muhtevalarına uygun olarak gruplandırılmıştır.

11.

Budizm dininin kurucusu kabul edilen Buddha’nın kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Aydınlanmış, uyanmış  
Soru Açıklaması

Talebeleri tarafından Buddha “bilen, aydınlanmış, uyanmış” sıfatıyla tanınan Gautama hakkında kesin olarak söylenecek şeyler onun, mö. 563 doğmuş ve 483 yılında vefat etmiş olduğudur.

12.

Aşağıdakilerden hangisi “Ateşperestlik” olarak da adlandırılmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Mecusilik
Soru Açıklaması

Zoroastrianizm ya da Zerdüştçülük ve inanç sisteminde önemli yer tutan ateş kültünden dolayı “Ateşperestlik” olarak da adlandırılan Mecusilik, Eski İran kökenli bir dinsel gelenektir. Bu inanç sistemi büyük ölçüde bağlılarını kaybetmiş olsa da Mecusilik bugün hâlâ yaşayan bir din olarak varlığını devam ettirmektedir. İran’da yaşayan Gabarlarla Hindistan ve dünyanın çeşitli bölgelerinde varlıklarını sürdüren Parsiler, Mecusi geleneğinin temsilcileridirler.

13.

Hz. İsa’nın Kutsal-Ruh'unun havariler üzerine inişinin hatırasına, Paskalya'dan 50 gün sonra yedinci Pazar günü kutlanan dini bayram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Pentikost
Soru Açıklaması

Grekçe'de Pentikost kelimesi "ellinci" demektir. Pentikost, Kutsal-Ruh'un havariler üzerine inişinin hatırasına, Paskalya'dan 50 gün sonra yedinci Pazar günü kutlanır.Dini bir bayramdır.

14.

Sinoptik İnciller olarak adlandırılan İnciller aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Matta - Markos - Luka
Soru Açıklaması

Matta, Markos ve Luka gerek şekil ve gerekse konular itibariyle birbirine çok benzediği için “Sinoptik İnciller” olarak adlandırılmaktadır. Yuhanna İncili diğer üç İncil’e göre farklı bir üslup ve içeriğe sahiptir. Örneğin, Hz. İsa’nın doğumunu anlatarak başlayacağına, onun başlangıçtan beri Tanrı’yla birlikte bulunmuş, beden alıp insanların arasında yaşamış Tanrı sözü olduğunu açıklamakla başlar (1: 1-18). Barnabas İncili ise İznik Konsili’nde Matta, Markos, Luka ve Yuhanna dışında yasaklanan 300 incilden biridir. 

15.

İslamın kutsal kitabı Kur’an ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Kur’an 25 yılda vahyedilmiştir.
Soru Açıklaması

Kur’an, Hz. Peygamber’e 23 yıllık peygamberliği süresi boyunca parça parka vahyedilmiştir. Ayetler, Hz. Peygamber tarafından görevlendirilmiş olan katipler tarafından kaydedilmiştir. Peygamberliğin ilk 13 yılını kapsayan dönemde Mekke’de vahyedilen ayetlere ‘Mekki ayetler’ denmektedir. Hicretten sonra vahyedilen ayetlere ise, 10 yıllık Medine döneminde vahyedilen ayetler anlamında ‘Medeni’ ayetler denmektedir. Ayetler, ihtiyaç halinde ve özel durumlara cevap olacak şekilde gelmiştir. Hz. Muhammed’in sağlığında tespit edilen Kur’an, birinci halife Hz. Ebu Bekir zamanında vahiy katiplerinden Zeyd b. Sabit başkanlığındaki bir komisyon tarafından derlenmiş ve kitap haline getirilmiştir.

16.

Aşağıdaki namazlardan hangisi ‘Farz-ı Kiyaye’dir?

Doğru Cevap: "C" Cenaze namazı
Soru Açıklaması

Cenaze namazı, ‘Farzı Kifaye’dir ve bazı kişilerin kılmasıyla diğerlerinin üzerinden bu yükümlülük kalkar.

17.

Vahyin en kestirme ve en üstün şekli ve yolu, hiçbir aracı olmaksızın doğrudan Rab Yahve’den ilahi vahiy alan tek peygamber Yahudilere göre aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Musa
Soru Açıklaması

Yahudilikte vahyin çeşitleri vardır.Vahyin en kestirme ve en üstün şekli ve yolu, hiçbir aracı olmaksızın doğrudan Rab Yahve’den ilahi vahyi almaktır ki Yahudi inancına göre vahyin bu şekli sadece Hz. Musa’ya özgüdür.

18.

Hangisinde Yahudiliğn kutsal kitabı olan TANAH’ın bölümleri doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Tora, Nevim ve Ketuvim
Soru Açıklaması

Yahudiliğin kutsal kitabı, Türkçe’de Eski Ahit diye bilinen ve Yahudilerin TANAH adını verdikleri kutsal metinlerdir. TANAH, üç temel bölümden oluşan Yahudi Kutsal Kitabının her bir bölümünün adının ilk harflerini bir araya getirmek suretiyle oluşturulmuş bir uydurma isimdir. Tanah; Tora (Tevrat), Nevim (Peygamberler) ve Ketuvim (Kitaplar) bölümlerinden oluşmaktadır.

19.

Aşağıdakilerden hangisi Ortadokslukla ilgili doğrudur?

Doğru Cevap: "D" İbadetlerinde kutsal ekmek ve şarap dağıtılır.
Soru Açıklaması

Çocuklar vaftiz edilmekle veya organlarının miron yağıyla (kutsanmış yağ) yağlanmasıyla şeytani kuvvetlere karşı korunmuş, mühürlenmiş sayılır. İbadetleri sabah, gündüz, akşam ve gece vakitlerinde yapılır. Bu esnada İsa’nın cemaate gelişinin sembolü olarak Kutsal Kitap’tan parçalar okunur. Kutsal ekmek ve şarap dağıtılır. Advent, Paskalya, Havari ve Meryem oruçları dedikleri oruçlar tutarlar. Papazlar evlenebilirler. Fakat keşişler, piskoposlar ve patrikler evlenemezler. Boşanmaya bazı şartlarla izin verilir.

20.

Aşağıdakilerden hangisinde büyük Hristiyan Mesih toplulukları bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "D"  Roma
Soru Açıklaması

Hz. İsa’nın havarilerinin çoğunun hayat hikayesi kesin olarak bilinmemektedir. Roma ve Kartaca’daki gibi en büyük Mesih topluluklarını kimin kurduğu net olarak bilinmemektedir. M.S. 30 yılının Pentikost gününden itibaren Hz. İsa’ya inanan, ancak adları bilinmeyen birçok kimsenin Kudüs’ten başlayarak kendi ülkelerine dönüp Mesih’in kurtuluş müjdesini yaydıkları tahmin edilmektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.