Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Final Sınavı 5
1.

Günümüzde Yahudilikte kaç vakit ibadet bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması

Yahudilik’te günümüzde sabah (şaharit), ikindi (minha) ve akşam (maariv veya arvit) olmak üzere günde üç vakit ibadet vardır.

2.

Tanrı tarafından peygamber olarak seçilen, İsrailoğullarını Firavunun zulmünden kurtarmakla görevlendirilen, daha sonra da kendisine 137 Tevrat verilen bir peygamberdir ve Yahudilere göre peygamberlerin en büyüğüdür. Yukarıda özellikleri verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Hz. Musa
Soru Açıklaması

Hz. Musa tanrı tarafından peygamber olarak seçilen, İsrailoğullarını Firavunun zulmünden kurtarmakla görevlendirilen, daha sonra da kendisine 137 Tevrat verilen bir peygamberdir ve Yahudilere göre peygamberlerin en büyüğüdür.

3.

Dönüş Yasası kaç yılında çıkmıştır?

Doğru Cevap: "C" 1950
Soru Açıklaması

İsrail’de 1950’de çıkarılan “Dönüş Yasası” her Yahudi’ye, İsrail’e göç etme ve İsrail vatandaşlığına alınma imkanı veriyordu.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa’nın göğe çıkması ile ilişkili özel bir gündür?

Doğru Cevap: "C"  Ascension
Soru Açıklaması

Ascension bayramı, vakti değişken bayramlardan olup, Paskalya’dan 40 gün sonradır. Hz. İsa’nın göğe çıkmasının hatırasına kutlanır.

5.

Kutsal-Ruh’un havariler üzerine inişinin hatırasına, Paskalya’dan 50 gün sonra yedinci Pazar günü kutlan bayram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Pentikost
Soru Açıklaması

Grekçe’de Pentikost kelimesi “ellinci” demektir. Pentikost, Kutsal-Ruh’un havariler üzerine inişinin hatırasına, Paskalya’dan 50 gün sonra yedinci Pazar günü kutlanır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi Sâbiîler’in yaşadıkları bölgelerden bir tanesi değildir?

Doğru Cevap: "A" Sibirya
Soru Açıklaması

Sâbiîler, genellikle güney Irak’ta Fırat ile Dicle’nin birleştiği bataklık bölgelerle Basra ile Bağdat gibi büyük şehirlerde ve İran’da Karun nehri boyunca yer alan yerleşim birimlerinde yaşarlar. Ayrıca başta İsveç, Danimarka, ABD, Avustralya ve Kanada olmak üzere birçok Batı ülkesinde yaşamlarını sürdüren irili ufaklı Sabii cemaatleri bulunmaktadır. Sabiilerin dünya genelindeki nüfuslarının 80 ila 100 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Sibirya bölgesi Sabiiler’in yaşadığı bilinen bir bölge değildir.

7.

Hz. İsa kim tarafından vaftiz edilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Hz. Musa  
Soru Açıklaması

Hz. İsa Hz. Yahya tarafından vaftiz edilmiştir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi ekümenik konsillerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" I. Vatikan Konsili
Soru Açıklaması

İlk yedi konsile bütün kiliseler itibar ettiği için bunlara Ekümenik Konsiller ismi verilmektedir. Bu konsiller sırasıyla şunlardır;1. I. İznik Konsili (325)2. I. İstanbul Konsili (381)3. Efes Konsili (431)4. Kadıköy Konsili (451)5. II. İstanbul Konsili (553)6. III. İstanbul Konsili (680-681)7. II. İznik Konsili (787)I. Vatikan Konsili ise ekümenik konsillerden birisi değildir.

9.
Hz. Muhammed peygamber olarak gönderildiğinde Mekke'de Hz. İbrahim'in tevhid inancını takip edenlere ne ad verilmekteydi? 
Doğru Cevap: "C" Hanifler
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İslam’ın inanç esaslarından değildir?

Doğru Cevap: "A" Namaz
Soru Açıklaması

Diğer seçeneklerin aksine Namaz, İslam’ın inanç esaslarından değil; ibadetlerinden biridir.

11.

Amerikalı Joseph Smith (1805-1844), tarafından 1830 yılında kurulmuştur. Cemaatine yön vermek için aynı ad ile bir de kitap yazmıştır. Bu kitabın Kitab-ı Mukaddes ile paralellik arzettiğine inanmaktadırlar. Hıristiyanlığı bozduklarını iddia ederek diğer kiliselere tepki olarak ortaya çıkmış ve Hz. İsa'nın mesajını aslına döndüreceğini, yani kiliseyi ıslah edeceğini ifade etmişlerdir. Antropomorfik anlayışı öne çıkararak Tanrı'yı insan suretinde et ve kemikten bir varlık olarak tasavvur etmektedirler. Bu düşünceler Hıristiyanlıkta ki hangi “Yeni Dini Hareketlerin” özellikleridir?

Doğru Cevap: "E" Mormonlar
Soru Açıklaması

Amerikalı Joseph Smith (1805-1844), tarafından 1830 yılında kurulmuştur. Cemaatine yön vermek için yazdığı kitabın adı The Book of Mormon (Mormon Kitabı)dır. Bu kitabın Kitab-ı Mukaddes ile paralellik arzettiğine inanmaktadırlar. Hıristiyanlığı bozduklarını iddia ederek diğer kiliselere tepki olarak ortaya çıkmış ve Hz. İsa'nın mesajını aslına döndüreceğini, yani kiliseyi ıslah edeceğini ifade etmişlerdir. Antropomorfik anlayışı öne çıkararak Tanrı'yı insan suretinde et ve kemikten bir varlık olarak tasavvur etmektedirler. Onlara göre Tanrı'nın çok sayıda çocuğu vardır ve İsa Mesih bunların en büyüğüdür. %10 kilise vergisi öderler. ABD başta olmak üzere elli milyon nüfuslarıyla bunlar da dünyaya yayılmışlardır. Teslisi reddederler. Baba'nın Oğul'un ve Kutsal Ruh'un birbirinden bedensel olarak ayrı üç birey olduğunu öğretirler. Bu üç ayrı birey, evrenin başkanlık konseyini oluşturmaktadırlar.

12.

İncillerin ilk nüshaları hangi dilde yazılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Yunanca  
Soru Açıklaması

İncillerin ilk yazılanı Hz. İsa’nın yeryüzünden ayrılmasından 35 sene sonraya dayanmaktadır. İlk nüshaları Yunancadır

13.

Tahminlere göre Hz. Musa ve israiloğulları hangi tarihte Mısır’dan çıkmışlardır?

Doğru Cevap: "D" M.Ö. 13. Yüzyılda
Soru Açıklaması

Kardeşi Harun ile birlikte, Firavun’a giden Musa, İsrailoğullarını salıvermesini istemiş fakat Firavun kabul etmemiştir. Firavun, musibetler sonrasında İsrail oğullarının gitmesine izin vermiş, fakat daha sonra pişman olarak peşlerine düşmüştür. Musa önderliğindeki İsrail oğulları, ilahi bir mucize sonucu denizi aşmışlar, onları takip eden firavun ve ordusu ise boğulmuştur. Mısır’dan çıkışın tarihi tam olarak bilinmemekte, M.Ö.XIII. yüzyılda olduğu tahmin edilmektedir.

14.

I. YHVHI. YHVHII. ElohimIII. Yom KipurIV. NeviimYukarıdakilerden hangileri Yahudilikte Tanrıya verilen isimlerdendir?

Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması

Tanrının özel ismi olarak YHVH (Yahve veya Yahova)kullanılır. Tevrat’ta Tanrı için en çok kullanılan diğer isim ise Elohim’dir. Bunun dışında El Elyon (en yüce olan), El Olam (sonsuz olan), El Şadday (güçlü olan) isimleri de kullanılmaktadır.

15.

17.YY’da gelmiş ve sonra kaybolmuş olan incilin adı nedir?

Doğru Cevap: "D" Barbanas İncili
Soru Açıklaması

17.YY’da gelmiş ve sonra kaybolmuş olan incilin adı Barbanas İncilidir.

16.
Aşağıdakilerden hangisi İran ve Irak coğrafyasında ortaya çıkan bir din değildir? 
Doğru Cevap: "D" Sihizm 
Soru Açıklaması
17.

Yahudiler kendilerinin büyük ata İbrahim’den geldiklerine inanmaktadırlar. Tevrat’taki anlatıma göre göçebe bir Arami olan İbrahim, Mezopotamya’da Kaldelilerin Ur kentinde doğmuş, daha sonra babası Terah ve ailesiyle birlikte Harran’a gitmiş, orada bir müddet kaldıktan sonra, Tanrının emri doğrultusunda, ailesini ve yeğeni Lut’u da alarak Kenan (Filistin) topraklarına göç etmiştir.

Doğru Cevap: "C" Hz. Davud
Soru Açıklaması

Saul’ün ölümünden sonra, yine Tanrı’nın emriyle Davud kral oldu (M.Ö. 1010-970). Yahudilere göre Davud, peygamber değil kraldır. Kral Davud, Yahudi tarihi için önemli bir isimdir. Onun zamanında İsrailoğulları yerleşik hayata geçerek tek bir merkez etrafında toplanmış, askeri, siyasi ve idari teşkilatlanmasını tamamlayarak bir devlet olmuştur.

18.

Hıristiyanların kutsal kitap külliyatı olarak kabul edilen Yeni Ahit, kaç kitaptan meydana gelmektedir?

Doğru Cevap: "A" 27
Soru Açıklaması

Kutsal Kitap sözüyle Yahudilerin Eski Ahit ve Hıristiyanların Yeni Ahit kitapları kastedilmektedir. Hıristiyanlar Kutsallık noktasında Eski Ahit’e de büyük değer verirler. Zaten Eski Ahit isimlendirmesi de Hıristiyanlara aittir. Yahudiler bu isimlendirmeyi kabul etmezler. Hıristiyanların kutsal kitap külliyatı olarak kabul edilen Yeni Ahit, 27 kitaptan meydana gelmektedir.

19.

Çin’e Budizm ne zaman ulaşmıştır?

Doğru Cevap: "C" Mö 50  
Soru Açıklaması

Çin’e mö. yaklaşık elli yılları civarında ulaşan Budizm burada dikkate değer bir genişleme göstermiştir.

20.

Hz. Muhammed’e gelen ilk vahy ile ikinci vahy arasında ne kadar süre vardır?

Doğru Cevap: "E" 3 yıl
Soru Açıklaması

İlk vahyden sonra 3 yıl boyunca Hz. Muhammed’e bir daha vahiy gelmez. Bunun üzerine, halk arasında Allah’ın kendisini terk ettiğini söyleyerek onunla alay edenler olur. Ancak, Hz. Muhammed bu dönemde kendisini daha çok ibadete verir. Ardından, bu üç yıllık süreden sonra tekrar vahiy gelmeye başlar.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.