Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Final Sınavı 6
1.

Kader ve kaza ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Levh-i Mahfuz’da yazılmıştır.
Soru Açıklaması

‘Kader’, ezeli ve ebedi ilmiyle her şeyi bilen Allah’ın, ileride olacak olayları bilmesi ve tespit etmesidir. ‘Kaza’ ise, bu bilinen ve tespit edilen olayların zamanı geldiğinde kudret ve iradesiyle Allah tarafından yaratılmasıdır. Allah, kendisi razı olmasa da, kulun kendi iradesi ile gerçekleştireceği fiili yaratır. İnsan, bir fiili Allah bildiği için değil, kendi cüz’î iradesi ile istediği için yapar. Allah, insanın neyi seçeceğini mutlak ilmi ile bildiği için Levh-i Mahfuz’da olacakları yazmıştır. Allah yazdığı için insan öyle davranmaz; Allah insanınnasıl hareket edeceğini ve nasıl bir seçimde bulunacağını bildiği için o şekilde yazmıştır. Böylece, insan kendi iradesi ile gerçekleştirdiği fiillerden sorumlu tutulur. İnsanın seçim hürriyeti vardır. İnsanın ne zaman, nerede, anne ve babasının kim olacağını, teninin rengini ve boyunu belirlemek kendi elinde değildir. Bunlar, önceden Allah tarafından takdir edilir. Bu nedenle, insan kendi iradesinin dışında olan şeylerden sorumlu tutulamaz.

2.

I. BabaII. OğulIII. Kutsal RuhHangisi ya da hangileri “teslis”in unsurudur?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

Yıllarca hatta asırlarca süren tartışmalar sonunda teslis inancı “üç uknumda tek Tanrı”, “bir üçtür, üç birdir” gibi formüllerle ifade edilmeye başlandı. Şimdi ise “tek bir Tanrı’nın üç ayrı tezahürü” şeklinde tanımlanan “teslis”in unsurları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tur.

3.

Muhammed’e ilk vahiy kaç yaşındayken inmiştir?

Doğru Cevap: "C" 40
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed’e ilk vahiy 40 yaşında iken gelir. Beş senedir, Ramazan aylarında Mekke’nin dışında yer alan Hira mağarasına gider ve orada itikafa girer yani kendisini ibadete verirdi. O yıl, Ramazan ayının sonlarına doğru yine itikafa girdiği bir zamanda kendisini bir melek ziyaret eder. Melek, Allah’ın kendisini peygamber seçtiğini haber verir ve Kur’an-ı Kerim’deki Alak suresinin ilk beş ayetini vahyeder.

4.

Hıristiyan ilahiyatçıları vaftizin gayesini birkaç madde halinde belirtmektedirler. Aşağıdakilerden hangisi bu gayelerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" Tanrı'ya şükür duasında bulunma,
Soru Açıklaması

Hıristiyan ilahiyatçıları vaftizin gayesini ise birkaç maddede belirtmektedirler: 1) İman ve kurtuluşu gerçekleştirmek, 2. Asli günah'ı silmek, 3) Tevbe ve ihtidayı sağlamak, 4) İnsanı aydınlatmak, 5) Kutsal ruh'a iştirakı sağlamak, 6) Mesih'in acılar içinde ölümünü hatırlatmak, 7) Kilise'ye ve Tanrı'nın Toplumu'na üye olmayı sağlamak, 8) Kıyametteki yargı gününü hatırlatmak, 9) Yeniden doğuşu gerçekleştirmek.

5.

Rabbani geleneğine göre, kutsal kitaplar konusunda yazıya geçirilen bilgilerin hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Yeremya, Krallar ve Mersiyeler Yeşu peygamber tarafından yazılmış,
Soru Açıklaması

Rabbani geleneğe göre Tevrat’ın beş kitabı ve Eyup kitabı Musa peygamber tarafından, Yeşu kitabı ve Tesniye’nin son sekiz pasajı Yeşu peygamber tarafından; Samuel, Hakimler ve Rut kitapları Samuel peygamber tarafından; Mezmurlar Davud tarafından; Yeremya, Krallar ve Mersiyeler Yeremya peygamber tarafından yazılmış; İşaya, Meseller, Neşideler Neşidesi ve Vaiz kitapları kral Hizkiya tarafından; Ezra, Nehemya ve Tarihlerin büyük bölümü yazıcı Ezra tarafından; Hezekiel, On İki peygamber, Daniel ve Ester kitapları da Büyük Meclis üyeleri tarafından yazıya geçirilmiştir.

6.

Hangisi Saadya Gaon’un Amentüsü esasları arasında yer almamaktadır?

Doğru Cevap: "E" İnsan ruhen ve bedenen bazı günahlardan muaftır.
Soru Açıklaması

Saadya Gaon’un Amentüsü esasları insanın ruhen ve bedenen bütün günahlardan uzak durması gerektiğini vurgulamaktadır.

7.

Kilise kelimesinin kullanımı hakkında aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "A" Kilise kelimesinin aslı İbranice ekklesia’dan gelip mekan, yer gibi anlamlara gelmektedir.
Soru Açıklaması

Hristiyanlıkta dinî ve fizikî anlamda bir cemaat, bir ibadet yeri ve bir müessese olarak ortaya çıkan Kilise’yi ifade etmek üzere gahal, ekklesia, church, katakomp, chapel gibi isimler kullanılmıştır. İlk dört asır boyunca Hıristiyan cemaatine verilen bu isim, sonraları cemaatin ibadet ettiği mekanlara da verilmiştir. Hıristiyanlığın başlıca kurumu olan kilisenin en yaygın olarak geliştiği dönem Ortaçağ’dır. Konstantin döneminde serbestçe yapılmaya başlanan kiliseler, Hıristiyanlığın yayıldığı her yerde inşa edilmiştir. Aslı Yunanca ekklesia’dan gelip toplantı, cemaat gibi anlamlara gelen “kilise” kelimesi, her şeyden önce Hz. İsa’ya inanan Hıristiyan cemaatinin tamamını ifade etmektedir.

8.

Sihlerin kutsal olarak kabul ettikleri kitaplarının ismi aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "B" Guru Granth Sahip
Soru Açıklaması

Sihlerin kutsal olarak kabul ettikleri kitaplarının ismi Guru Granth Sahip’tir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlıkta İsa’nın havarilerinden değildir?

Doğru Cevap: "D" Luka
Soru Açıklaması

Hz. İsa bu oniki kişiyi seçmiş ve bunlara havarî ismini vermiştir. Bunların isimleri bazı küçük farklılıklarla Matta (10: 2-4), Markos (3: 16-19), Luka (6: 14-16) ve Resullerin İşleri’nde (1: 13) yer almaktadır: Simon Petrus, Andreas, Yakup (Zebedi’nin oğlu), Yuhanna, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matta, Yakup (Alfeos’un oğlu), Taddeus, Gayyur Simun, Yahuda İskariyot.

10.

Aşağıdaki Yahudi mezheplerinden hangisi ortaçağda ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "D" Karailik
Soru Açıklaması

Yahudilik’te M.Ö. ortaya çımış üç önemli mezhep vardır ki bunlar da Peruşim, Sadukim ve İsiyim’dir. Ortaçağda ortaya çıkan başlıca mezhep Karailik’tir.

11.

Doğu Kilisesi hangi konu üzerinde  Batı Kilisesi’nden farklı düşündüğünü ilan etmiştir?

Doğru Cevap: "C" Kutsal Ruh’un kimden çıktığı ve Roma Kilisesi’nin otoritesi konusunda,
Soru Açıklaması

Ekümenik konsiller olarak isimlendirilen ilk yedi konsilde zaman zaman tartışmalar alevlense de Aryus, Nestoryus, Monofizitizm gibi olayları istisna tutarsak, herhangi büyük bir bölünme yaşanmamıştı. Ancak 764 yılında yapılan II. İznik Konsili’nde “ikon” konusu ve 869 yılında İstanbul’da yapılan Sekizinci Konsil’de Kutsal Ruh’un kimden çıktığı ve Roma Kilisesi’nin otoritesi gibi konular tartışıldı. Bu tartışmalarda Doğu Kilisesi Batı Kilisesi’nden farklı düşündüğünü ilan etti. 

12.

Hz Muhammed’e Vahiy yolu ile gönderilen kur’an ayetleri kaç yılda tamamlanmıştır?

Doğru Cevap: "D" 23 yılda
Soru Açıklaması

Kur'an, Hz. Peygamber'e 23 yıllık peygamberliği süresi boyunca parça parça vahyedilmiştir.  Peygamberliğin ilk 13 yılını kapsayan dönemde Mekke'de vahyedilen ayetlere 'Mekki ayetler' denmektedir. Hicretten sonra vahyedilen ayetlere ise, 10 yıllık Medine döneminde vahyedilen ayetler anlamında 'Medeni' ayetler denmektedir.

13.

Kefaret gününün diğer ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Yom Kipur
Soru Açıklaması

On emir’de yer alan Tanrının ismini boş yere ağza almama emrine uyularak YHVH kelimesi telaffuz edilmediği gibi Tevrat dışında da herhangi bir yere yazılmamıştır. Tanrı’nın özel isminin sadece yılda bir kere Kefaret gününde (Yom Kipur) Mabet ibadeti sırasında kutsama duası söylenirken baş kohen tarafından telaffuzuna müsaade edilmiştir.

14.

En büyük Hıristiyan bayramlarından biridir. İnsanı ebedî ölümden kurtaracağına inanılan Hz. İsa'nın yeniden dirilişi olayı Kilise'nin ve her Hıristiyan'ın hayatının merkezi sayılmaktadır. Bu Hıristiyan bayramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Paskalya bayramı
Soru Açıklaması

Hıristiyanlar İsa'nın pazar günü dirilişini haftalık pazar ibadetleri vesilesiyle kutlarlardı. Buradan hareketle onun dirilişini anmak üzere her yıl ilkbaharda değişik tarihlerde yapılan bu seramoniye "Paskalya Yortusu" denilirdi. Paskalya en büyük Hıristiyan bayramlarından biridir. İnsanı ebedî ölümden kurtaracağına inanılan Hz. İsa'nın yeniden dirilişi olayı Kilise'nin ve her Hıristiyan'ın hayatının merkezi sayılmaktadır.

15.

Almak kabul etmek anlamına da gelen, Yahudi mistik ve ezoterik geleneğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kabala
Soru Açıklaması

Almak, kabul etmek anlamındaki Kabala kelimesi, Yahudi mistik ve ezoterik geleneğinin adıdır. Kabala hareketinin kökeni miladi I. Yüzyılın sonlarına kadar götürülse de müstakil bir sistem olarak XII-XIII. yüzyıllarda ortaya çıkmıştır

16.

On beşinci yüzyılda güney Asya’nın Pencap bölgesinde ortaya çıkan ve dünyanın farklı yerlerindeki bağlılarıyla dünyanın ana dinlerinden birini oluşturan bir inanç sistemidir.Yukarıda anlatılan hangi inanç sistemidir?

Doğru Cevap: "C" Sihizm
Soru Açıklaması

Sihlerin mensup oldukları dini gurubu ifade eden, Sanskritçe, “talebe, öğrenci” anlamına gelen şisya ya da “öğreti” anlamına gelen şikşadan türeyen Sihizm, on beşinci yüzyılda güney Asya’nın Pencap bölgesinde ortaya çıkan ve dünyanın farklı yerlerindeki bağlılarıyla dünyanın ana dinlerinden birini oluşturan bir inanç sistemidir.

17.

-(1) Bir dinin içerisindeki farklı yorum tarzlarına ............ adı verilir.-(2) Birçok tanrının varlığını kabul etmekle birlikte bunlardan yalnızca birisine tapınmayı esas alan teolojik yaklaşıma.......... adı verilir. Yukarıdaki boşluklara uygun kavramlar aşağıdakilerden hangileridir ?

Doğru Cevap: "A" Mezhep ve Henoteizm
Soru Açıklaması

Bir dinin içerisindeki farklı yorum tarzlarına MEZHEP adı verilir. Birçok tanrının varlığını kabul etmekle birlikte bunlardan yalnızca birisine tapınmayı esas alan teolojik yaklaşıma HENOTEİZM adı verilir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi inciller arassındaki tutarsızlıklardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" İsa’nın ibadet etme şekli
Soru Açıklaması

İnciller arasında Hz. İsa’nın nesebi konusunda ittifak yoktur. Hz. İsa için hem “Allah’ın Oğlu”, hem de “Yusuf Oğlu”, “Davut Oğlu”,“Adem Oğlu” deyimleri kullanılmaktadır.İlk üç İncil’e göre Hz. İsa’nın esas memleketi Galile (Matta 13: 54-58;Markos 6: 4; Luka 4: 29), Yuhanna’ya göre Yahudiye’dir (Yuhanna 4: 3,43-45). Matta ve Luka’ya göre Hz. İsa Betlehem’de doğmuştur (Matta 2:1, Luka4: 4-15). Markos ve Yuhanna’da bu konuda bir açıklık bulunmamaktadırve İsa’nın Galile’den geldiği belirtilmektedir (Markos 1: 19; Yuhanna 7:42). Matta ve Markos’ta Hz. İsa’nın görevi Vaftizci Yahya hapse atıldıktan sonra (Matta 4: 12-17; Markos 1: 14-15), Yuhanna’da ise hapisten öncebaşladığı kaydedilmektedir (Yuhanna 3: 22-26, 4: 1-3).

19.

İbadet dinin ana unsurlarındandır ve her dinde olduğu gibi Yahudilik’te de ibadet vardır. Yahudilik dininde ibadet konusundaki ana unsurlar aşağıda tanımlanmıştır. Aşağıda belirtilen bu seçeneklerden hangisi doğrudur?

I. Yahudilik’te sabah, öğlen, ikindi ve akşam olmak üzere günde dört vakit ibadet vardır.II. Yahudilik’te ferdi dua olduğu gibi cemaatle ibadet de vardır ve cemaat oluşması için yirmi erkek ve kadın gerekmektedir.III. Kadınlar hem ibadete iştirak ederler ve hem de cemaatten sayılırlar.IV. Yahudilik’te haftalık ibadet, cumartesi günü yapılmaktadır ve bu günün ayrı bir önemi vardır. Cumartesi günü bazı işlerin yapılması yasaktır. V. Yahudilik’te yıl içinde kutlanan veya anılan dini gün ve bayramlar da vardır. VI. Yahudilik’te en önemli mabed, Kudüs’te şu anda yıkılmış bulunan Süleyman Mabedi ve sinagoglardır.

Doğru Cevap: "D" IV, V ve VI
Soru Açıklaması

Yahudilik’te sabah, öğleden sonra ve akşam olmak üzere günde üç vakit ibadet vardır. Yahudilik’te ferdi dua olduğu gibi cemaatle ibadet de vardır ve cemaat oluşması için on erkek gerekmektedir. Kadınlar hem ibadete iştirak edemezler hem de cemaatten sayılmazlar.

20.

Tebliğ faaliyetinin başında Hz. İsa kaç kişiyi seçmiş ve bunlara havarî ismini vermiştir?

Doğru Cevap: "C" 12
Soru Açıklaması

Tebliğ faaliyetinin başında Hz. İsa 12 kişiyi seçmiş ve bunlara havarî ismini vermiştir. Bunların isimleri bazı küçük farklılıklarla Matta (10: 2-4), Markos (3: 16-19), Luka (6: 14-16) ve Resullerin İşleri’nde (1: 13) yer almaktadır: Simon Petrus, Andreas, Yakup (Zebedi’nin oğlu), Yuhanna, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matta, Yakup (Alfeos’un oğlu), Taddeus, Gayyur Simun, Yahuda İskariyot.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.