Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Final Sınavı 7
1.

Hıristiyanlıkta Paskalya’dan 50 gün sonra yedinci Pazar günü kutlanan kutlu gün hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Pentikost
Soru Açıklaması

Grekçe’de Pentikost kelimesi “ellinci” demektir. Pentikost, Kutsal-Ruh’un havariler üzerine inişinin hatırasına, Paskalya’dan 50 gün sonra yedinci Pazar günü kutlanır.

2.

Milel ve Nihal başlığını taşıyan ilk eser kimindir?

Doğru Cevap: "B" Abdülkahir el-Bağdadi  
Soru Açıklaması

Milel ve Nihal başlığını taşıyan ilk eserin Aldülkahir el-Bağdadi’ye ait olduğu, ancak eserin günümüze kadar ulaşamadığı söylenmektedir.

3.

Hangi kelime “beyaz giyinenler, insanların ruhlarını din ve ilimle arıtanlar” anlamında kullanılır?

Doğru Cevap: "B" Havari
Soru Açıklaması

Havarinin kelime anlamı “beyaz giyinenler, insanların ruhlarını din ve ilimle arıtanlar” demektir. Ancak bu ifade zamanla özel bir anlam kazanmış ve Hz. İsa’nın yardımcılarını kasteden bir terim halini almıştır.

4.

Hz. İsanın hayatını, ölümünü ve dirilişin, anlatmak için kaleme alınan ve onun soyağacı ve doğumuna ilişkin bilgiler vererek başlayan incil hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Matta İncili  
Soru Açıklaması

Hz. İsanın hayatını, ölümünü ve dirilişin, anlatmak için kaleme alınan ve onun soyağacı ve doğumuna ilişkin bilgiler vererek başlayan incil  Matta İncilidir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nde yer alır?

Doğru Cevap: "B" Müslümanlar arasında hiçbir ırk ve sınıf farkının olmayacağı ve hepsinin eşit olduğu,
Soru Açıklaması

Veda Hutbesi İslâm’ın öğretilerinin bir özeti mahiyetindedir. Söz konusu hutbede; hiçbir tasvir ve sembol kullanmadan Allah’a iman, Müslümanlar arasında hiçbir ırk ve sınıf farkının olmayacağı ve hepsinin eşit olduğu, üstünlüğün ancak Allah’a sadakat ile yani takva ile olduğu, insan hayatının, malının ve şerefinin korunması, faizin yasaklanması, kan davasının kaldırıldığı ve adaletin kişisel olarak aranmayacağı, kadınlara iyi davranılması, mirasın adil olarak kadın ve erkek akraba arasında taksim edilmesi, Kur’an ve Hz. Peygamber’in uygulamalarının müslümanlara günlük hayatlarında rehber olması konuları üzerinde durmuştur.  

6.

Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-i Sitte olarak bilinen Hadis kitaplarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Sünen-i Ebu Bekir
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in vefatından sonra, sahabiler tarafından nakledilen hadisler küçük defterlerde toplanmıştır. Zamanla bu metinler ve nakiller hadis uzmanları tarafından derlenmiş ve başta Kütüb-i Sitte adıyla bilinen 6 kitap koleksiyonu ile birlikte birçok kitapta toplanmıştır. Kütüb-i Sitte’de yer alan kitaplar; Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Nesai, Sünen-i Ebi Davud ve Sünen-i İbn Mâce’dir.

7.

Hangisi yaratıcı Tanrı fikrine ağırlık veren Philo’nun beş prensiplik Amentüsü arasında yer almamaktadır?

Doğru Cevap: "D" Bu alem Allah’tan önce yaratılmıştır.
Soru Açıklaması

Philo’nun amentüsü (credo), Tanrı’nın var ve sonsuz olduğu; birliği, dünyayı yarattığı; yaratılışın tekliği ve Tanrı’nın yaratılışla ilgili ön bilgiye sahip olduğu ve bu alemin Allah tarafından sonradan yaratıldığı esaslarından oluşmaktadır.

8.

Yahudilikte ahiret inancına göre ceza yeri olarak cennet (gan eden) ve cehennem (gehinnom) kavramlarına nerede atıf yapılmaktadır? 

Doğru Cevap: "A" Rabbani literatür
Soru Açıklaması

Rabbani literatürde iyiler için mükafat, kötüler için ise ceza yeri olarak cennet (gan eden) ve cehennem (gehinnom) kavramlarına atıf yapılmaktadır.

9.

Yahudilerce cumartesi gününün en kutsal gün olmasının nedeni nedir?

Doğru Cevap: "A" Tanrı’nın dünyayı altı günde yaratıp yedinci günde dinlenmiş olması
Soru Açıklaması

Tanrı’nın dünyayı altı günde yaratıp yedinci günde dinlenmiş olmasıdır.

10.

Diğer adı “Vaftizi Kuvvetlendirme” olan Hıristiyan sakramenti nedir?

Doğru Cevap: "D" Konfirmasyon
Soru Açıklaması

Konfirmasyon, doğrulama, gerçekleme, onaylama, teyit etme, tasdik etme manalarına gelmektedir. Bu kavram Hristiyan ilahiyatında "vaftizi pekiştirme ayini" olarak uygulanmaktadır. Konfirmasyon, daha önce vaftiz edilmiş ve Hıristiyanlığı kabul ettiğini kilisede cemaat huzurunda ilan etmiş olan erginlerin, bu imanlarına devam ettiklerini, engellere ve imtihanlara rağmen imanda sabit olduklarını teyit etmeleri ve onların imanlarının papaz tarafından onaylanmaları demektir.

11.

“Yahudi Kimdir?” konusunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru tanımlanmıştır?

I. Geleneksel Yahudi hukukuna göre bir kişinin yahudi kabul edilmesi öncelikle Yahudi bir anneden doğmuş olma şartına bağlıdır. II. Ortodoks ve Muhafazakâr Yahudilere göre; Yahudi baba ve Yahudi olmayan anneden olan çocuk Yahudidir.III. Yahudiliğe geçişin temel prosedürü erkek için sünnet olmaktır.IV. Kadın için mikve adı verilen bir havuzda tümüyle suya dalma (Tevilah) Yahudiliğe geçişin diğer bir temel prosedürü olup, erkekler için Tevilah’a gerek yoktur.V. Yahudiliğe geçişin diğer bir temel prosedürü de Yahudi şeriatının emirlerini kabul etmedir.VI. Dünyadaki önemli elli Yahudi düşünürün çoğunluğu, temel kriter olarak Yahudi dini hukukunu (Halahah) göstermiştir. Yahudi oluşun temel kriteri olarak bir Yahudi anneden doğma veya Yahudi dinine girme şekli geçerli kabul edilmiştir.

Doğru Cevap: "B" I, III, V ve VI
Soru Açıklaması

II. Reformist Yahudiliğe göre Yahudi baba ve Yahudi olmayan anneden olan çocuk Yahudidir. Reformist Yahudilerin bu kararı, Ortodoks ve Muhafazakâr Yahudilerce tepkiyle karşılanmıştır. IV. Yahudiliğe geçişin temel prosedürü erkek için sünnet olma, ayrıca erkek ve kadın için mikve adı verilen bir havuzda tümüyle suya dalma (Tevilah) ve Yahudi şeriatının emirlerini kabul etmedir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi Yahudi olarak doğmayanların Yahudiliğe geçişte yerine getirilmesi gereken kurallardan biridir?

Doğru Cevap: "A" Erkek için sünnet olma
Soru Açıklaması

Geleneksel Yahudi hukukuna göre bir kişinin yahudi kabul edilmesi öncelikle Yahudi bir anneden doğmuş olma şartına bağlıdır. Ancak Yahudi dini hukukunun bu temel prensibinin yanında, Yahudi dinine girmek isteyenlere de müsaade edilmiş, kapı açık tutulmuştur. Yahudi doğmadığı halde Yahudi olmak isteyenlerin belli bazı safhalardan geçmesi gerekmektedir. Yahudiliğe geçişin temel prosedürü erkek için sünnet olma, ayrıca erkek ve kadın için mikve adı verilen bir havuzda tümüyle suya dalma (tevilah) ve Yahudi şeriatının emirlerini kabul etmedir.

13.

Hangisi Hz. İsa’nın ilk mucizesi olarak bilinir?

Doğru Cevap: "D" Bir evlenme merasiminde ev sahibinin bardağında şarabı tükenince suyu şarap yapması
Soru Açıklaması

Hz. İsa’nın, tebliğini yaparken en sık başvurduğu konulardan birisi mucizedir. Hz. İsa mucizelerle havariler üzerinde büyük bir etki göstermiş, aynı zamanda birçok kimseyi inandırarak kendine çekmiştir. İlk mucizesini Kana’da düzenlenen bir evlenme merasiminde ev sahibinin bardağında şarabı tükenince suyu şarap yaparak göstermiştir (Yuhanna 2: 9).

14.

Yahudilik inancına göre Tevrat’ta kaç emir bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması

Yahudiliğin en belirgin özelliği, politeist bir ortamda tek Tanrı inancını (monoteizm) yerleştirmesidir. Gerek Tevrat’taki On Emir’de gerek Tanah’ın diğer bölümlerinde ve peygamberlerin mesajlarında üzerinde ısrarla durulan temel konu Tanrı’nın birliği ve başka ilahlara kulluğun yasaklanmasıdır.

15.

Yahudiler kendilerinin kimin soyundan geldiğine inanmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Hz. İbrahim
Soru Açıklaması

Yahudiler kendilerinin İbrani Abram’dan (Hz. İbrahim) geldiklerine inanmakta, kutsal kitaplarının diline İbranice denilmekte, dinlerini ve milliyetlerini adlandırırken Yahudi terimi kullanılmaktadır.

16.

Kur’n-ı Kerim’de Hıristiyanlığı ifade etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Nasara
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerim’in Hıristiyanlığı ifade etmek için “nasârâ”kelimesini kullanmaktadır. “Nasârâ”, yaygın olan kanaate göre Hz. İsa’nın doğum yeri olan Kudüs yakınlarındaki “Nâsıra” kasabasına istinâden kullanılan bir isimdir. Hz. İsa bütün hayatı boyunca “Nâsıralı” adıyla anılmıştır. Nâsıra’ya ya da “Nâsûriye’ye mensup olan anlamında “nasrânî” kelimesi kullanılmış, dolayısıyla Hz. İsa’nın yolundan gidenlere de “nâsıralılar” denilmiş, Kur’an-ı Kerim’de bu ismi tercih etmiştir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi yıllık ibadetlerden değildir?

Doğru Cevap: "C" Tefekkür
Soru Açıklaması

Paskalya, Noel, Meryem Ana Günü ve Haç Yortusu yıl içinde kutlanan bayramlar ve anma günlerinden iken tefekkür duası günlük ibadetler sınıflandırmasına girmektedir.

18.

Hangisi İbn Meymun’un tesbit ettiği iman esasları arasında yer almamaktadır?

Doğru Cevap: "A" Tanrı tasvir edilebilir.
Soru Açıklaması

İbn Meymun’un tesbit ettiği iman esaslarına göre Tanrı bir cisim değildir ve hiçbir şekilde tasvir edilemez.

19.

Doğu ve batı kiliseleri ne zaman birbirilerinden kesin olarak ayrılmışlardır?

Doğru Cevap: "A" 1054
Soru Açıklaması

Doğu Kilisesi ve Batı Kilisesi arasında bu tür dinî ve siyasi mücadeleler yüzyıllardan beri aralıksız devam etti ve nihayet 1054 yılında iki kilise kesin olarak birbirinden ayrıldı. Roma Kilisesi’ne “Katolik” (evrensel anlamında), Bizans Kilisesi’ne de “Ortodoks” (öze bağlı, doğru inanç anlamında) isimleri verildi.

20.

Hz Muhammed kaç yıl peygamberlik dönemi olmuştur?  

Doğru Cevap: "B" 23
Soru Açıklaması

Hz. Muhammedin 23 yıllık peygamberlik dönemi olmuştur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.