Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Final Sınavı 9
1.

Yahudi inancına göre İsrail oğullarının soyu kime dayanmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Hz. İbrahim
Soru Açıklaması

Yahudiler kendilerinin İbrani Abram’dan (Hz. İbrahim) geldiklerine inanmakta, kutsal kitaplarının diline İbranice denilmekte, dinlerini ve milliyetlerini adlandırırken Yahudi terimi kullanılmakta, diğer taraftan İsrail oğulları diye bilinmektedirler.

2.

1-Seni Mısır diyarından, esaret evinden çıkaran Tanrı benim. Benden başka Tanrın olmayacak. 2- Kendin için yontma put, hiçbir şeyin resmini yapmayacaksın 3-Tanrının adını boş yere ağza almayacaksın 4-Cumartesi gününe riayet edeceksin 5-Babana ve annene hürmet edeceksin 6-Öldürmeyeceksin 7-Zina yapmayacaksın 8-Çalmayacaksın 9-Yalancı şahitlik yapmayacaksın 10-Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Yukarıda verilen maddeler Yahudilikte hangi alanda değerlendirilmektedir?

Doğru Cevap: "A" On emir
Soru Açıklaması

Yuarıdaki Evrensel kuralları içeren On Emir, genelde İlahi menşeli dinlerin hepsinde bulunmaktadır.

3.

Yahudilikte farklı kişiler tarafından iman esasları belirlenmiştir. Günümüzde Yahudiler arasında en fazla kabul gören iman esasları kim tarafından belirlenmiştir?

Doğru Cevap: "E" İbn Meymun
Soru Açıklaması

Muhtelif kişiler, farklı dönemlerde inanç esasları tespite çalışmışlar, ortaya konan esaslar belli ölçüde kabul görmüş veya eleştirilmiştir. İbn Meymun’un tespit ettiği on üç maddelik iman esasları ise günümüzde Yahudilerin büyük çoğunluğu tarafından benimsenmektedir. Bu en kapsamlı iman esaslarında Tanrı, vahiy, peygamberlik, kutsal kitap, ilahi yargı, Mesih ve ahiret inançlarına yer verilmektedir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerce peygamber olduklarına inanılan kadınlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Hacer
Soru Açıklaması

Yahudilik’te peygamberlik sadece erkeklere mahsus değildir, kadınlardan da peygamberler gelmiştir. Onlara nebiah denilmektedir ve sayıları altıdır: Hz. Musa’nın ablası Miryam (Çıkış 15/20), Debora (Hakimler 4/4), Hulda (II. Krallar 22/14), Noadya (Nehemya 6/14) ve Peygamber İşaya’nın eşi (İşaya 8/3).

5.

Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlıkta vaftizin gayelerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Yeniden doğumu hatırlamak  
Soru Açıklaması

Hıristiyan ilahiyatçıları vaftizin gayesini ise birkaç maddede belirtmektedirler: 1) İman ve kurtuluşu gerçekleştirmek, 2. Asli günah’I silmek, 3) Tevbe ve ihtidayı sağlamak, 4) İnsanı aydınlatmak, 5) Kutsal ruh’aiştirakı sağlamak, 6) Mesih'in acılar içinde ölümünü hatırlatmak, 7) Kilise’ye ve Tanrı’nın Toplumu’na üye olmayı sağlamak, 8) Kıyametteki yargı gününühatırlatmak, 9) Yeniden doğuşu gerçekleştirmek.

6.

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıkta yeni dini hareketlerden değildir?

Doğru Cevap: "B" Süryani Kilisesi
Soru Açıklaması

Diğer seçeneklerin aksine, Süryani Kilisesi Monofizit Kiliselerdendir.

7.

Grekçe baptisma veya baptismos kelimelerinden gelen ve “suya daldırma” anlamı taşıyan Hristiyan sakramenti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Vaftiz
Soru Açıklaması

Vaftiz, Grekçe baptisma veya baptismos kelimelerinden gelmektedir ve “suya daldırma” demektir. Ancak Yeni Ahid'de "suya daldırma"dan ziyade "yıkama, arıtıp temizleme" anlamını taşımaktadır (Markos, 7:4; Luka, 11:38). Terim anlamı ise, Hz. Âdem’in işlediği “asli günah”tan insanın kurtulup Hıristiyanlığa girmesini sağlayan, kutsanmış suya daldırma, başından aşağı su serpme vb. şekillerde uygulanan en önemli Hıristiyan sakramentidir.

8.

Budizm’in kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Buddha sasana
Soru Açıklaması

Budizim’in/Buda Disiplinin (Buddha sasana) kurucusu olarak kabul edilen Buddha’nın tarihsel bir şahsiyet oluşu hususundaki tartışmalara, mö. üçüncü yüzyılla tarihlenen ve Buddha’nın doğduğu yerlere ilk Budist imparator olarak bilinen Aşoka’nın diktiği taşlar ve onlarda yer alan bilgiler sona erdirdi.

9.

İslam’da günün 5 farklı vaktinde yerine getirilmesi farz kılınan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Namaz
Soru Açıklaması

Namaz; sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günün belli zamanlarında 5 ayrı vakitte kılınır.

10.

Tevrat’ın aşağıda belirtilen bölümlerinin hangisinde Hz. Musa’nın hayatı anlatılmamaktadır?

Doğru Cevap: "A" Tekvin
Soru Açıklaması

Yahudi inancına göre Tanah, üç temel bölüm ve toplam yirmi dört kitaptan oluşmaktadır. Birinci temel bölüm olan Tevrat, kendi içinde Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye alt bölümlerinden oluşmaktadır. Hz. Musa hem Tevrat’ta hem de Kur’an’da kendisine geniş yer verilen önemli ve büyük bir peygamberdir. Tevrat’ın Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye bölümleri Musa’nın hayatını anlatmaktadır. Musa, Yahudi inancına göre en büyük peygamberdir.

11.

Sabilikte rahip olma koşulu nedir?

Doğru Cevap: "B" Vücutça kusursuz ve sağlam olmak ve soyunda bir zındıklık ya da dinden dönme olayı olmamak
Soru Açıklaması

Sâbiîlikte teorik olarak vücutça kusursuz ve sağlam olan ve soyunda bir zındıklık ya da dinden dönme olayı olmayan herkes rahip olabilir. Ancak pratikte rahiplik babadan oğula geçen bir meslek şeklinde algılanmaktadır. Rahip olacak kişinin evli olması ideal olarak görülen bir durumdur.

12.

Amentü İslam’da ne anlama gelir?

Doğru Cevap: "E" İman edilecek temel hususlar
Soru Açıklaması

Bunlar: Allah’a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman ve kadere imandır. Bunların tamamına ‘Amentü’ de denmektedir.

13.

“Yahudilik Nedir?” konusunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru tanımlanmıştır?

I. Yahudilik, Hz. Musa’yı referans olarak kabul eden monoteist din ailesinin üç halkasından biri ve en eskisidir.II. Yahudilik, Hıristiyanlık ile kutsal kitap, seçilmişlik ve kurtuluş kavramlarını paylaşmaktadır. Çünkü Yahudi Kutsal kitabı, Hıristiyanlarca da kutsal kabul edilmektedir.III. Yahudilik, Hz. İsa’yı Tanrının oğlu veya peygamber olarak, İncili de kutsal kitap olarak kabul etmektedir.IV. Yahudilik, İslâm’ı hak din, Hz. Muhammed’i peygamber ve Kur’an’ı da ilahi kitap olarak kabul etmektedir.V. Yahudiliğin en belirgin özelliği, politeist bir ortamda tek Tanrı inancını (monoteizm) yerleştirmesidir.VI. Yahudilik’te dogmalar koleksiyonu yoktur. İnanca yönelik pek çok konu, sonraki dönemlerde dogmalaştırılmıştır.VII. Geleneksel Yahudiliğe göre Yahudiler Tevrat’ta yer alan 613 emri, Yahudi olmayanlar ise Nuh’un yedi kanununu uygulamakla yükümlüdür.

Doğru Cevap: "B" II, V, VI ve VII
Soru Açıklaması

I. Yahudilik, Hz. İbrahimi referans olarak kabul eden monoteist din ailesinin üç halkasından biri ve en eskisidir. III. Yahudilik, Hz. İsa’yı Tanrının oğlu veya peygamber olarak, İncili de kutsal kitap olarak kabul etmemektedir. IV. İslâm, Hz. Musa’yı büyük bir peygamber, Tevrat’ı da ilahi vahye dayanan kutsal bir kitap olarak kabul ederken Yahudilik, İslâm’ı hak din, Hz. Muhammed’i peygamber ve Kur’an’ı da ilahi kitap olarak kabul etmemektedir.

14.

Tarihin ilk genel konsili olarak kabul edilen bu konsilde teslisin çok önemli iki unsuru olan Baba ve Oğul’un tabiatı problemi tartışılmış ve neticede her ikisinin de aynı tabiatı taşıdıklarına, yani her ikisinin de aynı cevherden olduklarına karar verilmiştir. Baba ile Oğul’un ayrı cevherlerden olduğunu iddia eden Arius ise aforoz edilmiştir. Ayrıca Yeni Ahid’i oluşturan kitapların tespiti, farklı günlerde kutlanan Paskalya Bayramı’nın kutlama gününün belirlenmesi gibi yirmi kadar husus karara bağlandı.Yukarıda anlatılan konsil hangisidir?

Doğru Cevap: "C" I. İznik Konsili (325)
Soru Açıklaması

Hz İsa’nın şahsiyetiyle ilgili tartışmalar yoğunluk kazanmış ve İskenderiye Kilisesi papazı Arius’un onun mahluk olduğuna dair görüşü yaygınlaşmaya başlamıştı. Bunun üzerine Roma İmparatoru Konstantin bu konuyu tartışmak üzere 325 yılında 200 kadar piskoposu İznik’te topladı. Tarihin ilk genel konsili olarak kabul edilen bu konsilde teslisin çok önemli iki unsuru olan Baba ve Oğul’un tabiatı problemi tartışılmış ve neticede her ikisinin de aynı tabiatı taşıdıklarına, yani her ikisinin de aynı cevherden olduklarına karar verilmiştir. Baba ile Oğul’un ayrı cevherlerden olduğunu iddia eden Arius ise aforoz edilmiştir. Ayrıca Yeni Ahid’i oluşturan kitapların tespiti, farklı günlerde kutlanan Paskalya Bayramı’nın kutlama gününün belirlenmesi gibi yirmi kadar husus karara bağlandı.

15.

__________, Aramice “şehrin muhafızları” anlamındadır ve Siyonizm karşıtı bir Ortodoks Yahudi cemaatininin adı olup, bu örgüt, 1938’de Kudüs’te kurulmuştur.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere, aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" Neturei Karta
Soru Açıklaması

Neturei Karta, Aramice “şehrin muhafızları” anlamındadır ve Siyonizm karşıtı bir Ortodoks Yahudi cemaatininin adıdır. Örgüt, 1938’de Kudüs’te kurulmuştur. Bu cemaat, Mesih gelmeden kurulmuş olan İsrail Devletinin meşru olmadığını, Siyonizmin, Yahudi dinine ters olduğunu ve İsrail’in, bir an önce Filistin’i işgali bırakması gerektiğini savunur ve bu görüşlerini Talmud’dan delillerle desteklerler. Kudüs’te halen İsrail’i tanımayan bu cemaate bağlı 500 Neturei Karta ailesi yaşamaktadır.

16.

Tevrat’ın Tanrı tarafından Musa peygambere yollandığı ve bizzat Musa tarafından yazıya geçirilerek bugüne kadar orijinal şekliyle geldiğini savunan Yahudi inancı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Ortodoks Yahudiler
Soru Açıklaması

Ortodoks Yahudi inancına göre Tanrının sözü dolayısıyla vahyin en yüksek biçimi kabul edilen Tevrat, Tanrı tarafından Musa peygambere yazdırılmış ve bizzat Musa tarafından yazıya geçirilerek bugüne kadar, orijinal şekliyle gelmiştir. Ortodoks dışı Yahudi mezhepleri arasındaysa Tevrat’ın otantikliği konusunda farklı görüşler mevcuttur. Reformist, Muhafazakâr, Liberal ve Yeniden Yapılanmacı Yahudiler, Tevrat’ta birtakım değişikliklerin olduğunu kabul etmiştir.

17.

Katolik Kilisesi tarafından Hz. Meryem’in bedeninin melekler tarafından göğe çıkarıldığı günün anısına 15 Ağustos’ta kutlanır. Bu günü kutlamak için Katolikler arasında çeşitli merasimler düzenlenir. Her sene Hz. Meryem’le ilgili kutsal mekanlar hac niyetiyle ziyaret edilir. 15 Ağustosun arife gecesi geç saatlere kadar anma merasimi düzenlenir. Daha sonra ayin yapılır.Anlatılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Assomption
Soru Açıklaması

Ascension; Vakti değişken bayramlardan olup, Paskalya’dan 40 gün sonradır. Hz. İsa’nın göğe çıkmasının hatırasına kutlanır.Pentikost ; Grekçe’de Pentikost kelimesi “ellinci” demektir. Pentikost, Kutsal-Ruh’un havariler üzerine inişinin hatırasına, Paskalya’dan 50 gün sonra yedinci Pazar günü kutlanır.Annonciation; Melek Cebrâil’in Meryem’e, İsa’nın doğumunu müjdelemesi günüdür ve 25 Mart’ta kutlanır.Assomption; Katolik Kilisesi tarafından Hz. Meryem’in bedeninin melekler tarafından göğe çıkarıldığı günün anısına 15 Ağustos’ta kutlanır. Bu günü kutlamak için Katolikler arasında çeşitli merasimler düzenlenir. Her sene Hz. Meryem’le ilgili kutsal mekanlar hac niyetiyle ziyaret edilir. 15 Ağustosun arife gecesi geç saatlere kadar anma merasimi düzenlenir. Daha sonra ayin yapılır.

18.

Aşağıda verilen ülke – ibadethane eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Burma – stupa
Soru Açıklaması

İbadet için gidilen mabetlere gelince, M.Ö. üçüncü yüzyılda ortaya çıkan Budist mabetlerini ifade etmek için kullanılan ilk kelime stupadır. Buralar, özellikle Buddha’nınkiler olmak üzere, kutsal şahsiyetlerin kalıntılarının bulunduğu çan şeklindeki tepeciklerdi. Bunlara verilen isimler Budizm’in yayıldığı yerlerde farklılaştı. Çin ve Burma’da onlara pagoda, Seylan’da dagoba Tayland’da wat, Tibet’te chorten denilmektedir.

19.

Hıristiyanlık tarihinde kaç tane konsil bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "E" 21
Soru Açıklaması

Genel konsillere Ökümenik Konsiller de denir. Bu konsillerde kilisenin bütün temsilcileri bulunur. Genel konsiller papa tarafından davet edilerek toplanır. Bizzat papa veya temsilcileri tarafından yönetilir. Bu konsillerde alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların papa tarafından onaylanması gerekir. Hıristiyanlık tarihinde 21 konsil bulunmaktadır. Bunların tümü Katolikler tarafından benimsenir. Ortodokslar ilk yedi konsili, Protestanlar ise Reform’a kadar olanları kabul eder.

20.

Yahudiliğin bazı temel özellikleri aşağıda tanımlanmıştır. Aşağıda belirtilen bu seçeneklerden hangisi doğrudur?

I. Yahudilik, üç ilahi kaynaklı dinden biri ve kronolojik olarak en eskisidir.II. Hz. Musa’nın İsrailoğullarına tebliğ ettiği din, ilahi vahye dayanıyordu. III. Hz. Musa’ya verilen kitapta esasları belirtilen bu dinin merkezinde kutsal kitap İncil vardır.IV. Yahudiler kendilerinin Hz. Musa’dan geldiklerine İnanmaktadırlar.V. Yahudilerin kutsal kitaplarının diline İbranice denilmektedir.VI. Yahudiler diğer taraftan İsrail oğulları diye bilinmekte ve Filistin’de 1948’de kurdukları devlet İsrail diye adlandırılmaktadır.VII. Yahudi inancına göre Hz. Adem’den sonra insanlığın ikinci atası Hz. İbrahim’dir. VIII. Tanah’ta İbraniler adlandırması, İsrailoğulları için kullanılmakta, böylece İbrani kelimesi, Hz. İbrahim, Hz. İshak ve Hz. Yakub ile onların çocuklarını tanımlamaktadır.

Doğru Cevap: "E" I, II, V, VI ve VIII
Soru Açıklaması

III. Hz. Musa’ya verilen kitapta esasları belirtilen bu dinin merkezinde kutsal kitap Tevrat vardır. IV. Yahudiler kendilerinin İbrani Abram’dan (Hz. İbrahim) geldiklerine İnanmaktadırlar. VII. Yahudi inancına göre Hz. Adem’den sonra insanlığın ikinci atası Hz. Nuh’tur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.