Kur’ân’da İman, Salih Amel ve Ma’ruf-Münker

GİRİŞ

Kur’an’da mükellef insan iki şekilde ele alınır:

 1. Müstakil bir fert ve mükellef bir varlık olarak hesap vereceği ve bunun neticesinde ceza veya mükâfat alacağı vurgulanır.
 2. İnsanın toplum içinde yaşadığıdır. Bundan dolayı o toplumun bir ferdi olarak da toplum içindeki tüm davranışlarına dikkat çekilir.

Kur’an’ın ana hedefi, sağlam inanca, doğru bilgiye, ahlaki değer, yükümlülük ve sorumluluğa dayanan bir toplum düzeni vücuda getirmektir.

İMAN

İman, nefsin mutmain olması, korkunun giderilmesi ve kişinin güven içinde güvenmek, boyun eğmek, anlamlarına gelmektedir. İman, kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve İslâm’ın esası olan davranışları yerine getirmektir. İnanç açısından Kur’ân’a göre “inandım” deyip de inanmayan ise, münafıktır.

Kur’an’a göre insanı inançsızlığa götüren hususlar şunlardır:

 1. Cehalet,
 2. Bile bile kötülük yapmak,
 3. Gelenek ve göreneklere körü körüne bağlanma,
 4. Başkalarına uymak,
 5. Arzularının esiri olmak.

SALİH AMEL

Salih amel “Allah’a inanmanın gereği olarak, O’nun Kitabı’nda indirdiklerini davranışlarına yansıtarak, samimi ve güzel bir niyetle, O’nun rızasını gözeterek ferdin hem kendine ve hem de topluma hatta tüm insanlığa faydalı olacak eylemlerde bulunmasıdır”. Salahın zıddı olarak fesad ve talâh kelimeleri gösterilir. Fesad malı zorla almak, bir şeyin bozulması anlamlarına gelmek olup, itidali terk etmek demektir.

İman ve Salih Amel İfadesinin Kur’ân’da Yer Aldığı İlk Ayet

Asr suresi içerisinde iman ve salih amelin geçtiği ilk suredir ve iniş sırasına göre 13. sırada indirilmiştir: “Zamana and olsun ki, insan kesinlikle ziyandadır. Ancak inanıp yararlı iş yapanlar, birbirlerine doğruluktan (hak ve gerçekten) ayrılmamayı ve sabırlı olmayı tavsiye edenler hariç”.

İman ve Salih Amel İfadesinin Kur’ân’da Ne Anlam İfade Ettiği

“İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu. Onların sonunda varacakları yer ne güzel” (Ra’d 13/29).

Kur’ân’da salih amelin çoğunlukla imandan hemen sonra zikredilmesi, amelle imanın birlikte bulunmalarının gereğine işaret eder. Sadece itikadi, nazari, vicdani bir din değil aynı zamanda bir hayat dini olan İslâm, inanılan ve düşünülen her iyi, güzel ve faydalı işin uygulama alanına konulmasını ister.

Amellerde Niyet ve Salih Amellerin Önemi

İyi ve kötü amellerin önemini Kur’ân’da bu davranışlarda bulunanlara vaad edilenlere bakarak ortaya koyabiliriz. Kötü davranışlarda bulunanlara dengi bir karşılık verileceği, iman edip salih amel işleyenlerle bir tutulamayacağı vurgulanırken; müminlerin kurtuluşlarının iman ve salih amel sayesinde olacağı ifade edilmektedir.

İman Etme ve Salih Amel İşlemede Kadın Erkek Arasında Fark Yoktur

Nitekim ayetlerde şöyle denmektedir:

“Erkek veya kadın, mümin olarak salih amellerden işlerse, işte böyle kimseler cennete girerler ve zerre kadar onlara zulmedilmez”.

Fert ve Toplum Açısından Salah

Sâlih Kavramı

Sâlih kavramı Kur’an’ın önemle üzerinde durduğu bir kavramdır. İnancında, davranışlarında, yaşantısında, amelinde doğru olan demektir.

Muslih Kavramı

Muslih hem kendisi salih ameli yapan ve hem de bu işin yapılmasına yardımcı olandır.

Karı-Kocanın Arasını Islâh

Ailede karı-koca arasında doğabilecek anlaşmazlığın sonucunda aslında Kur’ân’da üç önemli aşama anlatılmaktadır.

 1. Karı-koca arasındaki barışın sağlanmasında karşılıklı fedakârlık gerekmektedir.
 2. Eşlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlayamamaları halinde erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden de bir hakem gönderin.
 3. İki çözüm yolundan bir netice alınamazsa ve eşler ayrılırsa bu durumda boşanmış kadınlar Allah’ın kendi rahimlerinde yarattığını gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Kocaları da bu arada barışmak isterse onları geri almaya daha çok hak sahibidirler.

Çocukların Islahı

Çocuğun dünyaya gelişinden sonra da Hz. Peygamber’in ifade ettiği gibi ilk görev olarak ona güzel bir isim koymaktır. Daha sonra, çocukların emzirilmesinden tutun da, buluğ çağına (ergenlik) erinceye kadar hemen her devrede, başta eğitim ve öğretim olmak üzere onlara karşı yapılması gereken hususlar, onların ıslahı demektir. Bu ıslah işinde, çocuklara Allah inancının verilmesi ve öğretilmesi başta olmak üzere dini bilgilerin de onun kavrayacağı bir dille anlatılması önem arz etmektedir.

Öksüzleri Islah

İslam dini Cahiliye döneminde yetimlere yapılan haksızlıklar, malları için evlenme gibi olumsuzlukları önlemeye çalışmış ve bunun yerine onların topluma kazandırılmaları, haksızlıklara uğramalarını önlemek hedeflenmiştir.

Savaş Halinde Olan İki Müslüman Topluluğun Aralarını Islahı

“Eğer müminlerden iki grup (tâife) birbirleriyle savaşırlarsa, onların aralarını düzeltin. Şayet biri diğerine saldırıya devam ederse, Allah’ın emrine dönünceye kadar, saldıran tarafla savaşın. Allah’ın emrine dönerse, artık adaletle onların adaletle aralarını düzeltin ve adil olun” ayeti bu ıslahı sağlamaya dönüktür.

Sulh ve Sulhun Önemi

Sulh, lügatte, barışmak anlamında bir isim olup, iki taraf arasında fesâd ve nizâyı ortadan kaldırıp, bu iki grubun aralarının iyi olması demektir ki, zıddı savaştır. Yine barış anlamını ifade eden ıslah ise, Kur’ân-ı Kerîm’de oldukça çok geçmektedir.

“Ey inananlar, hep birlikte barış içinde yaşayınız ve şeytanın peşine takılmayınız. Çünkü o, sizin apaçık düşmanınızdır”( Bakara, 2/208).

İnanıp Salih Amel İşleyenlere Vadedilenler

 1. Güzel Bir Gelecek ve Mutluluk
 2. Güzel Bir Hayat
 3. Tevbelerin Kabul Görmesi
 4. Kötülüklerin İyiliklerle Değiştirilmesi
 5. Karanlıklardan Aydınlığa Çıkmaları
 6. Sevginin Oluşması
 7. İnsanların En Hayırlıları Olmak
 8. Dinamizm Kazanmaları
 9. Cennet’i Kazandırması
 10. Yüksek Dereceler Elde Ettirmesi
 11. Korku ve Hüzünden Emin Kılması
 12. Çalışmalarını Zayî Etmemesi
 13. İyi İnsanlar Arasına Dahil Etmesi
 14. İlâhî Rahmete Kavuşturması